[Home Page]

Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

[Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

V tomto díle o zeměměřictví ve filatelii bude věnována pozornost vybraným známkám, které byly získány až po vydání příslušného dílu seriálu. Proto bude vždy uvedeno i číslo Zeměměřiče, ke kterému se známky vztahují.

K prvnímu dílu seriálu uveřejněnému v Zeměměřiči č. 3+4/1998 se vztahují egyptské známky. Na první je vyobrazeno měření uzlovitou mírou podobnou měřickému pásmu. Na provazci byly uzly v konstantní vzdálenosti. Práci prováděli otroci. Egyptští dozorci nesou svitky papyru. Malba pochází z hrobu dozorce polí a pozemkových knih Menny v Thébách. Na druhé je znázorněn postup při vytyčování pravého úhlu pomocí pythagorejských čísel. Pravý úhel se vytýčil tak, že se vytvořil trojúhelník v němž byly délky odvěsen 3 a 4 a přepony 5 jednotek. Případně se použily jejich násobky (např.: 32 + 42 = 52 nebo 62 + 82 = 102).

Další zajímavost je na ghanské známce. Známka byla věnována výročí M. Koperníka (č. 5/1999), ale je na ní zobrazen kvadrant Tychona Brahe (č. 11/1999). Jedná se o největší kvadrant, který Brahe sestrojil. Byl zhotoven z dubového dřeva na zahradě Pavla Haizela poblíž Augsburgu a jeho poloměr byl asi 540 cm. Kvadrant byl vyztužen trámy a na obvodu byl limbus. Kruh byl dělen na stupně a minuty a minuta na 6 dílků. Údaje se odečítaly na stupnici pomocí nitě z mosazného vlákna na němž byla olovnice. Kvadrant byl připevněn ke sloupu, který se mohl otáčet v dřevěném podstavci. Přístroj stával venku pod širým nebem a proti nepřízni počasí se přikrýval. Maketa kvadrantu je na zámku v Benátkách nad Jizerou, kde Brahe pobýval po svém příjezdu do Čech.

Poměrně velká pozornost ve filatelii je věnována fotogrammetrii (č. 3/2000) jako např.: na známkách Bolívie, Tuniska (při příležitosti kartografické konference), Nigerie, Gabunu (dálkovému průzkumu Země), Thajska a dalších, mj. ostrova Pitcairn.

Zeměměřič č. 3/1999 byl věnován kartografii. Portolánové mapy vydalo Macao. Ze známek, které zde nejsou prezentovány, vyšly např. další tzv. korálkové mapy, které vydala pošta Marschallových ostrovů. Na známkách Francouzského antarktického teritoria se autoři snažili zachytit mapy Kerguelenových ostrovů v několika rozměrech. Nejprve jako mapu dvojrozměrnou (zeměpisnou šířkou a délkou) a pak trojrozměrnou (zeměpisnou šířkou, délkou a výškou) prostřednictvím plastické mapy. Čtyřrozměrnou mapu, kde čtvrtou souřadnicí je čas, pak opakovaným vytvořením plastické mapy.

V Zeměměřiči č. 10/2000 bylo pojednáno o metru. Jednou z osob, která v této souvislosti nebyla na známce uvedena, byl Antoine Nicolas de Condorcet (1743 - 1794), který byl členem komise pařížské Akademie, která doporučila zákonodárnému shromáždění, aby přijalo za jednotku délky desetimiliontou část kvadrantu zemského poledníku, redukovaného na mořskou hladinu. Francouzská pošta vydala tuto známku u příležitosti výročí Velké Francouzské revoluce.

Zeměměřič č. 12/2001 a 1+2/2002 byl věnován vkladu Číňanů k rozvoji vědy. Tato čísla je nutno doplnit o postavu italského jezuity a astronoma Mattea Ricciho (1552 - 1610), který žil v Číně od roku 1583 až do své smrti. V Pekingu působil jako císařův přítel a rádce a požíval pro své znalosti astronomie velké vážnosti. Byl zakladatelem a nejčelnějším představitelem misijního díla Tovaryšstva Ježíšova v Číně. Do Číny zavedl západní matematiku a astronomii. Byl to všestranný učenec, který se vedle misijní činnosti věnoval studiu matematiky, mechaniky, chemie, lékařství a astronomie. Pochází od něj mapa Čínské říše, vylíčení čínských dějin i pojednání o zeměpisu Číny. Jako první dokázal, že Kathaj Marka Póla je totožný s Čínou. Osoba Mattea Ricciho je doplněna známkou Taiwanu, na které je jeho následovník Johann Adam Schall von Bell (1592 - 1666) a astronomické přístroje.

Zeměměřič č. 3/2002 byl věnován souřadnicovým soustavám. Zde v souvislosti s hvězdárnou v Greenwich je nutné uvést sedmého královského astronoma George Biddella Airyho (1801 - 1892), který působil na observatoři v letech 1835 - 1881. Na známce tichomořského státu Tonga je uvedena také datová hranice.

Měření uzlovitou mírou podobnou měřickému pásmu Vytyčování pravého úhlu Výuka fotogrammetrie v Nigérii Kvadrant Tychona Brahe Fotogrammetrie na známkách Fotogrammetrie na známkách Fotogrammetrie na známkách Portolánová mapa Portolánová mapa A. Condorcet Matteo Ricci Johann Adam Schall von Bell George Biddell Airy

(joh)

vyvěšeno: 06.04.2004
ID článku: 1214


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server] Zajímavosti [Pošta]