[Home Page]

Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně

Tradiční jarní třebíčská akce – seminář Pozemkové úpravy – dospěla do svého výročního desátého dějství. Ve úterý 6. dubna 2004 se v kulturním domě Fórum sešlo opět více jak tři stovky pozorných posluchačů a deset vystavujících firem. Na semináři se navíc sešli přednášející, kteří ve svých příspěvcích měli naší odborné veřejnosti co nabídnout.
Ještě před zahájením maratonu přednášek však připadla řediteli třebíčského pozemkového úřadu Ing. Jaromíru Kopečkovi milá povinnost: u příležitosti završení deseti ročníků třebíčských seminářů předat spolu s předsedkyní Spolku zeměměřičů Ing. Janou Charvátovou neúnavným a obětavým organizátorům Ing. Jaroslavu Kolmanovi a Ing. Kamilu Kaulichovi upomínkové dary, překrásnou publikaci: TŘEBÍČ město a čas. Tuto pozornost dodatečně též obdrží i Ing. Jaromír Mezera, který významně přispěl k obsahové náplni všech ročníků semináře. Publikaci též obdržel předseda Českomoravské komory pozemkových úprav Ing. Zdeněk Burian za významný přínos, propagaci a rozvoj pozemkových úprav v České republice.

Poté se již na pódiu a před projekčním plátnem začali střídat přednášející. Ředitel ÚPÚ MZeČR inženýr Jiří Hladík nastínil směry další činností pozemkových úřadů v nejbližších letech. V připravené prezentaci seznámil přítomné již se 407 dokončenými komplexními pozemkovými úpravami. Účastníky též pozdravila poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Nemofóra Ing. Veronika Nedvědová a informovala je jak o činnosti Nemofóra, tak i o činnosti zemědělského výboru Sněmovny. Inženýr Kamil Kaulich zrekapituloval již desetiletou historii pozemkových úřadů a pozemkových úprav, zdůraznil dokončení více než 400 KPÚ a připomněl nezastupitelnou úlohu pozemkových úřadů při úspěšném řešení restitucí a KPÚ od jejich vzniku až do současnosti. S velkým zájmem se setkal příspěvek inženýrky Jany Pivcové - z MZeČR, doplněný výtečnou prezentací s názornými fotografiemi a ukázkami dokončených úprav přímo v terénu; i vystoupení promované právničky Jaroslavy Nitscheové z Povodí Vltavy Praha, která rozebrala problematiku koryt vodních toků při návrzích KPÚ. Ing. Bohumil Janeček z ČÚZK Praha vysoce zhodnotil přínos KPÚ pro katastr nemovitostí, přednesl podněty pro zkvalitnění výsledků KPÚ, ale i navíc seznámil přítomné s reorganizačními změnami resortu v roce 2004 a poskytováním dat katastru nemovitostí. Škoda, že pro nemoc nemohl vystoupit Ing. Václav Čada CSc. Poutavé byly i krátké a výstižné prezentace firem např. Ing. Glose z Natury Hradec, zástupce Geodetického centra Pardubice a HIS Praha.
Jednání zakončil předseda Českého svazu geodetů a kartografů Ing. Petr Polák, který poděkoval organizátorům a vyjádřil přesvědčení, že za rok se v Třebíči sejde opět plný sál účastníků.

Jako novinku Spolek zeměměřičů připravil ze semináře opět dokumentační CD-ROM, který tradičně obsahuje jak rozsáhlou fotogalerii, tak i zvukové záznamy všech vystoupení. CD lze objednat u odborného garanta semináře Ing. Jaroslava Kolmana (e-mail: kolman.j@quick.cz).

Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč

vyvěšeno: 28.04.2004
ID článku: 1296

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Katastr nemovitostí
Pozemkové úpravy Z domova
[Pošta]