[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

Přístup k domu vede přes sousední pozemek veřejnou cestou. Soused zasadil kolem cesty smrčky a cestu zúžil na 3 m (zřejmě nepočítá s pozdějším růstem těchto stromů). Zajímá mne, zda je veřejná cesta specifikována rozměrem, případně o jaký zákon se jedná.

Z vašeho dotazu, bohužel, nevyplývá, zda se jedná o cestu pro pěší nebo o sjízdnou místní komunikaci. Každopádně má tento pozemek nějakého vlastníka (např. obec) a ten by měl s případnou změnou v šířce komunikace souhlasit. Ze zákona 128/2000 Sb. 34 jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ale obec může určit pravidla, co se na těchto prostranstvích dělat nesmí.
Podle vyhl. 104/1997 Sb. o pozemních komunikacích je v § 6 odst. 4 definováno, že místními komunikacemi IV. třídy jsou samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových osadách, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod. Nikde ale není definována minimální šířka cesty. Parametry místních komunikací (tedy staveb sloužících veřejné dopravě) definují normy ČSN 736102, 736101, 73610. Vaše záležitost se netýká KN, ale měla by ji řešit příslušná obec a stavební úřad a měla by zajímat vlastníka.

Ing. Milena Procházková (ČÚZK)

vyvěšeno: 13.05.2004
poslední aktualizace: 14.05.2004
ID článku: 1320
další informace: web.fsv.cvut.cz/lists/katastr/2004/threads.html


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]