[Home Page]

Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů

Přípravných a vydavatelských prací na atlase se zhostila firma MapStudio z Kapského Města, zabývající se digitální kartografií a designem. Poslední silniční atlas vyšel v roce 2003 a je v řadě aspektů netradiční. Formálně se člení do čtyř hlavních kapitol, obsahujících mapy či schémata rozdílných měřítek a koncepce. První část „Atlas section“ (s. 5-27) zahrnuje silniční mapy měřítka 1:1 500 000. Každá mapová dvoustrana disponuje vlastní legendou, obsahující celkem 29 položek, týkajících se jak „silniční“ tématiky (kategorie silnic, charakter povrchu, značení silnic, kilometráž, průsmyky), tak další cestovatelsky významné prvky (železnice, hranice, typy sídel, letiště, ubytovny, historická a jinak zajímavá místa, hraniční přechody, mýta, významné kóty, chráněná území, mokřady a vodopády). Kupodivu zde nejsou vyznačeny čerpací stanice a servisy (síť čerpadel ENGEN byla skromně sponzorem vydání!!!). Kuriozitou je klad listů jednotlivých map. První mapa je lokálpatrioticky umístěna v prostoru Kapského Města a další stránky postupně na ni navazují směrem k východu a severu až na území Mozambiku. Mapy samozřejmě obsahují další prvky, jako je vodstvo, geografické názvy všeho druhu, čtvercovou vyhledávací síť označenou písmeny (řádky) a čísly (sloupce). V rámu jsou navíc i geografické souřadnice (po 1o zeměpisné šířky i délky) a jejich průsečíky označené křížky v mapovém listu. Zdálo by se, že při tak hrubém měřítku jsou údaje pro družicovou navigaci (GPS či GLONASS) v podstatě nepoužitelné. Avšak v řadě oblastí na západě JAR a v Namibii nebo Botswaně, tedy v pouštích, se stanovení polohy a jejího vztahu vůči lokalitám v mapě může stát otázkou bytí či nebytí. Nejinak tomu může být i v savanách nebo deštných lesích na východě, kde lze také snadno zabloudit mimo hlavních silnic. Nutno poznamenat, že pečlivé vyznačení zpevněných a prašných úseků silnic všech kategorií dokonale odpovídá aktuální skutečnosti. V některých mapách jsou navíc ještě označeny výřezy pro podrobnější měřítko map v následující kapitole „Tourist Area Maps“ (s. 28- 49).

Zde je celkem 11 silničních map s měřítkem od 1:150 000 (Wineland – oblast pěstování vinné révy), přes 1:250 000 (Kapský poloostrov) a 1:825 000 (Jihozápadní Kapsko) po 1:960 000 (Garden Route – prostor panoramatické silnice) či 1:1 000 000 (Východní Kapsko). Mezitím je ještě řada dalších měřítek, což při odhadu vzdáleností vždy vyžaduje vyhledání a použití příslušného grafického nebo číselného měřítka. Legendy pod listy jsou analogické jako v předchozí kapitole a stejně i obsah až na několik rozšiřujících doplňků v silniční síti. Mnohem bohatší je však turistický obsah. Chybí čtvercová lokalizační síť, geografická síť je podle míry rozlišení uváděna po 10´ až 1o.

Třetí část „Street Maps“ (s. 50- 62) obsahuje průjezdní plánky center 11 nejvýznamnějších měst v měřítku 1:20 000 (Johannesburg 1:25 000). Podstatně bohatší je legenda vykazující tentokrát 37 prvků, zejména díky posílení turistické stránky map.

Poslední kapitola „Strip Routes“ (s. 63-67) představuje přehled 8 vybraných hlavních tras po JAR – spojnic mezi nejdůležitějšími městy. Každou hlavní trasu doprovází vybraná síť více-méně paralelních silnic, což je dobrý námět pro naše autoatlasové tvůrce díky četným a vlastně běžným uzávěrám, zácpám či haváriím a opravám na českých dálnicích, rychlostních komunikacích a ostatních hlavních silnicích. Podél tras jsou nyní vyznačeny čerpací stanice a odpočívadla, ovšem jen sítě ENGEN. Každá z kapitol je uvedena přehlednou mapkou JAR a okolí s vyznačením kladu zařazených listů a příslušnou legendou, vždy se však opakující pod každou mapou. Na závěr celého díla je připojen pětistránkový index míst. Zvláštností je vložení přehledné administrativní mapy JAR doprostřed atlasu (na s. 36-37) bez ohledu na obsah kapitol. Volně jsou do atlasu vloženy 3 oboustranně potištěné listy map a plánů měst ve formátu A3 s vyznačením půjčoven společnosti Hertz (s logem dalšího sponzora – společnosti Nissan). Zde se objevují adresy dalších poboček a jejich telefonní čísla.

Brožovaný atlas je vydán ve formátu A4 na kvalitním křídovém papíře. Desky jsou z tuhého křídového papíru. Vnitřní strany obálky nesou inzerci společnosti Ford, dalšího sponzora vydání. Společnost Hertz je uvedena pouze v názvu atlasu a na poslední straně obálky v adresáři svých hlavních jihoafrických a namibijských poboček. Samozřejmostí je přehled jihoafrických dopravních značek (přes „evropský“ design je více než polovina odlišná, jsou i jiné náměty a i zcela jiné provedení) a matice vzdáleností mezi hlavními sídly.

Chcete-li si atlasu užít v praxi, nezapomeňte – v Jihoafrické republice se jezdí vlevo. Šťastnou cestu!

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 20.09.2004
ID článku: 1449
další informace: www.mapstudio.co.za

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
Kartografie
GIS GPS
Ze zahraničí
[Pošta]