[Home Page]

AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR

V uplynulých třech letech právní úprava katastru nemovitostí v České republice nezaznamenala nějaké výrazné změny, neboť prozatím nebyl přijat nový katastrální zákon. Proběhla však zásadní reorganizace katastrálních úřadů provedená novelou zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech. Novely základních právních předpisů upravujících problematiku katastru nemovitostí, tzn. zákona o zápisech (zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů) a katastrálního zákona [zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)] nejsou nijak podstatné, ale zajímavé jsou především změny právních/ předpisů, které souvisejí s právní úpravou katastru nemovitostí.

Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona
Před třemi roky na VII. Mezinárodní konferenci o katastru nemovitostí v Brně jsme se zmiňovali o návrhu věcného záměru nového katastrálního zákona. Tehdy po osmi letech trvání katastru nemovitostí České republiky jsme si mysleli, že už máme dostatek zkušeností, abychom připravili nový katastrální zákon, který by vycházel jak ze zkušeností a praxe katastrálních úřadů, tak i z činnosti soudů a také jsme konečně chtěli přistoupit k tomu, aby problematika katastru nemovitostí byla i u nás upravena jedním zákonem, tak jako tomu je na Slovensku od roku 1995. Bohužel, návrh katastrálního zákona, který byl vypracován na základě vládou schváleného věcného záměru, byl sice předložen vládě a proběhla jednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády, ale tím také jeho projednávání skončilo. Nebyl vládou ani předložen Parlamentu k dalšímu projednávání. Paradoxně nám bylo vyčítáno, že návrh zákona nenavazuje na právní úpravu nového občanského zákoníku ani na nový stavební zákon. Termín pro předložení návrhu nového občanského zákoníku je však vládou s dojemnou pravidelností vždy posouván o dalšího půl roku, takže např. nyní je termín pro předložení návrhu nového občanského zákoníku stanoven na konec letošního roku, ale již dnes je jisté, že tento termín opět bude prodloužen. Návrh nového stavebního zákona v současné době projednávají pracovní komise Legislativní rady vlády a měl by nabýt účinnosti 1.1.2006. Návrh nového katastrálního zákona především obsahuje kvalitativně novou úpravu zápisů práv do katastru nemovitostí jak vkladů, záznamů tak i poznámek. Jeho prosazení však je závislé na hmotně právní úpravě občanského práva, takže v současné době nemůžeme jeho další projednávání nijak ovlivnit.
V uplynulých letech však nabyly účinnosti i některé zákony, které rovněž výrazně ovlivnily činnost katastrálních úřadů v České republice.

Právní úprava katastru nemovitostí v České republice zaujímá významné místo v našem právním řádu a nelze ji nijak vyčleňovat. Údajů z katastru nemovitostí využívají jak fyzické osoby, tak i právnické osoby a orgány veřejné moci. Přístupem České republiky k Evropské unii se rozšiřuje okruh potenciálních nabyvatelů nemovitostí v České republice a také těch, kteří budou požadovat údaje z katastru nemovitostí bude přibývat. Na katastr nemovitostí jsou tak kladeny kvantitativně vyšší nároky, ale nelze pominout to, že katastr nemovitostí musí reagovat i na požadavky související se stále se rozšiřujícími možnostmi elektronické komunikace.

Na Webu Zeměměřiče budou postupně zveřejněny jednotlivé body příspěvku Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky, který zazněl na VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (Žilina, 21. – 22. října 2004) podle tohoto schematu:
1) Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona,
2) Novela zákona o zápisech,
3) Novela občanského soudního řádu,
4) Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech,
5) Novela katastrálního zákona,
6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy,
7) Novela devizového zákona.

JUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK

vyvěšeno: 13.11.2004
ID článku: 1487


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]