[Home Page]

Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy

V roce 2000 byl v České republice přijat zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V návaznosti na něj se může komunikace se státními orgány a mezi nimi navzájem uskutečňovat již i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Každý orgán veřejné moci má mít zřízenu elektronickou podatelnu. Je ale pravda, že prozatím tato možnost není příliš využívána. Úřady nejsou ještě dostatečně vybaveny a tak pokud jsou podání v elektronické podobě, a nejsou podepsána zaručeným elektronickým podpisem, musí být tato podání jak podle správního řádu tak i podle občanského soudního řádu doplněna do 3 dnů písemně nebo ústně do protokolu. Ve věcech vkladu práva do katastru nemovitostí tato podání v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem prozatím využívána být nemohou vůbec, neboť přílohou návrhu na povolení vkladu práva musí být mimo jiné i listina (obvykle smlouva), kterou prozatím nelze vyhotovit tak, aby mohla být podepsána zároveň zaručeným elektronickým podpisem oběma smluvními stranami. V letošním roce byla přijata novela zákona o elektronickém podpisu (zákon č. 440/2004 Sb. účinnost 26.7.2004)), která zavádí další institut a to elektronickou značku a časové elektronické razítko. Bude možné tak datovou zprávu označit elektronickou značkou. Písemnost orgánů veřejné moci v elektronické podobě označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem budou mít stejné právní účinky jako veřejné listiny vydané těmito orgány. To má zásadní význam především pro výpisy z katastru nemovitostí. Prozatím veřejnými listinami se rozuměly podle českého práva listiny vydané soudy nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci a listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné (§ 134 OSŘ). Podle katastrálního zákona (§ 22 odst. 1) jsou výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakož i identifikace parcel vyhotovené katastrálním úřadem ve formě stanovené prováděcí vyhláškou č. 162/2001 Sb. veřejnými listinami (musí být opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil a jeho podpisem a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku). V současné době je projednáván další návrh zákona, který přinese zcela nové možnosti v poskytování údajů z katastru nemovitostí. Podle navrhované novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (přepokládaná účinnost 1.5.2005) bude možné, aby notář a držitel poštovní licence na požádání provedli ověření výstupu v elektronické podobě podepsaného zaručeným elektronickým podpisem správce nebo označeného elektronickou značkou správce a na základě tohoto ověření vydali ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy tak bude listina, která vznikne úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy bude ověřena. Ověřené výstupy, které vydá notář, budou veřejnými listinami. Ověřené výstupy, které vydá držitel poštovní licence, budou potvrzovat, není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Tímto způsobem bude umožněno, aby osoby fyzické nebo právnické mohly získat výpis z katastru nemovitostí nejen na katastrálním úřadě, ale i u notáře nebo držitele poštovní licence. Mělo by tak dojít k tomu, že na katastrální úřady by se obracelo se svými žádostmi o informace výrazně méně osob.

Na Webu Zeměměřiče jsou postupně zveřejněny jednotlivé body příspěvku Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky (autorka JUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK ) - ID článku 1487, který zazněl na VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (Žilina, 21. – 22. října 2004) podle tohoto schematu:
1) Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona,
2) Novela zákona o zápisech,
3) Novela občanského soudního řádu,
4) Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech,
5) Novela katastrálního zákona,
6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy,
7) Novela devizového zákona.

redakce

vyvěšeno: 13.11.2004
ID článku: 1491
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1487


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server] Resort ČÚZKRůzné [Pošta]