[Home Page]

Zeměměřiči a právo (9. část)

[na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

Materiál, který vycházel v Zeměměřiči v číslech 11, 12/2003 a 1+2, 3, 5/2004 v rámci Zeměměřického věstníku dnes v Zeměměřiči končí - mimo Věstník.

Závěrečné poznámky ke stavebnímu zákonu:

Zákon se provádí třemi vyhláškami, a to

Stavební zákon je poplatný době svého vzniku v roce 1976 a přes všechny novely z posledních 12 let je pro budoucnost nevyhovující. Připravuje se proto zcela nový stavební zákon, který má lépe odpovídat podmínkám společenského a hospodářského rozvoje státu a nově provedené transformaci veřejné správy. Lze očekávat budoucí ťbitvu politikůŤ v parlamentu ČR, protože tento zákon měl, má a vždy bude mít vysoce politický význam z hlediska státní správy i územní samosprávy. Je historickou skutečností, že v dvacetileté existenci tzv. první republiky nebyl v období 1918 až 1939 stavební kodex vypracován a parlamentem schválen a po roce 1945 trvala příprava a schválení dodnes s obměnami používané normy dalších 31 let.

Ze všeho shora uvedeného o tomto zákoně snad vyplývá, že znalost jeho obsahu a orientace v něm je pro zeměměřiče, který chce být skutečným odborníkem v soukromém i veřejném sektoru, velmi důležitá. Především proto, že odhlédneme-li od zemědělského a lesního hospodaření, se v souladu se stavebním zákonem (a plejádou předpisů, které budou dále uvedeny) mění území ČR, krajů, obcí a jejich jednotlivých zón nejvíce a převážná většina změn směřuje do KN a dalších informačních systémů veřejné správy.

Jak již bylo výše uvedeno, stavební zákon řeší správu území v tom nejobecnějším slova smyslu. Hranice pozemků v KN vznikají ze dvou hlavních důvodů: oddělují od sebe pozemky různých vlastníků nebo oddělují od sebe pozemky různého druhu využití daného území, tedy pozemků, na které se vztahují níže uvedené zákony a jsou působnosti k tomu zákonem určených správních úřadů nebo osob. Jedná se především o tyto veřejnoprávní předpisy:

Právní a technické předpisy resortu zeměměřictví a katastru

Příloha k vyhlášce č. 31/1995 Sb.

Výkon zeměměřických činností ve výstavbě upravený normami uvedenými v tabulce

Poř. čís. Číslo ČSN/rok Číslo ISO/rok Název normy
1 01 3410/90 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. x)
2 01 3411/89 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. x)
3 01 3419/87 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb.
4 73 0212 8322-1/94 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 1: Teorie
5 73 0212 8322-2/94 dtto Část 2: Měřická pásma
6 73 0212 8322-3/94 dtto Část 3: Optické nivelační přístroje
7 73 0212 8322-4/94 dtto Část 4: Teodolity
8 73 0212 8322-5/94 dtto Část 5: Optické provažovací přístroje
9 73 0212 8322-6/94 dtto Část 6: Laserové přístroje
10 73 0212 8322-7/94 dtto Část 7: Přístroje používané pro vytyčování
11 73 0212 8322-8/94 dtto Část 8: Elektronické dálkoměry do 150m
12 73 0212-4/94 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
13 73 0212-5 dtto Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
14 73 0212-6 dtto Část 6: Statistická analýza a přejímka
15 73 0401/89 Názvosloví v geodézii a kartografii
16 73 0405/85 Měření posunů stavebních objektů
17 73 0415/79 Geodetické body x)
18 73 0416/84 Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii x)
19 73 0420/86 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení.
20 73 0421/86 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou
21 73 0422/86 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů
22 73 2611/78 Úchylky rozměrů a tvaru ocelových konstrukcí
23 73 3050/86 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
24 73 5130/86 Jeřábové dráhy

na další straně (x) v rozsahu, který není předmětem úpravy v této příloze a v příloze k vyhlášce ČÚZK č. 126/1993 Sb.).

Poznámky k opisu přílohy vyhlášky

V příloze je citována již neplatná vyhláška č. 126/1993 Sb., kterou nahradila vyhláška č. 190/1996 Sb. platná ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. a vyhlášky č. 113/2000 Sb.

Vyhláška č. 31/1995 je v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví novelizována vyhláškou č. 365/2001 Sb.

Vyhláška uvádí jako závazné i normy, které byly nahrazeny normami novými a modernějšími, například ČSN 73 0420-1: Přesnost vytyčování – část 1: Základní ustanovení a ČSN 73 0420-2: Přesnost vytyčování - část 2: Vytyčovací odchylky

Poznámka: Ostatní resortní předpisy vydané ČÚZK lze najít na domovských stránkách ČÚZK www.cuzk.cz nebo je seznam shora uvedených předpisů dostupný na stránkách společnosti GEFOS www.gefos.cz.

Komentář: Uvedený seznam předpisů poskytuje poměrně ucelený přehled režimu správy území z úrovně státu, přes kraje, obce až po úroveň jednotlivých pozemků evidovaných (případně staveb na nich stojících) v KN jako parcely. Každý, kdo chce být ve své profesi skutečným odborníkem, musí rozhodnout, který z uvedených předpisů musí znát podrobně, který jen částečně a o kterém je třeba jen vědět a v případě potřeby mít po ruce, v tištěné nebo elektronické formě k tomu určených programů a databází. Samozřejmě platí to, že potřebná znalost předpisů resortu zeměměřictví a katastru má být prvotní. Na knižním trhu a v nabídce různých nakladatelství je dostatek publikací snadno dostupných za přiměřeně nízké ceny a totéž platí o programech a elektronických databázích. Informační ťdálniceŤ internetu umožňuje relativně rychlý přístup k informačním zdrojům o mnoha subjektech státní a územní správy i o soukromých společnostech. To platí i o popisných datech ISKN.

Proto považuji podrobnější analýzu obsahu a významu jednotlivých předpisů v tomto textu za zbytečnou.

Závěr

Tento text je určen k nezkrácenému publikování na pokračování výhradně v Zeměměřičském věstníku uveřejňovaném v časopisu Zeměměřič nebo eventuálně k souhrnné formě vydané v dohodě autora a společnosti Klaudian Praha, s.r.o.

Praha, 20. října 2003

Ing. Petr Polák,
předseda ČSGK

vyvěšeno: 27.11.2004
ID článku: 1509


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server] Katastr nemovitostíGeodézie [Pošta]