[Home Page]

CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

Po úspěšném loňském CD-ROMu, který obsahoval 10 ročníků časopisů našeho vydavatelství, jsme přistoupili k sestavení cédéčka GEOMATIKA 2004. Tento datový CD-ROM obdrželi všichni předplatitelé časopisu Zeměměřič s číslem 12/04 a byl společně i s kalendářem na rok 2005 přiložen i k číslu 04/04 časopisu GEOinformace. Ostatní zájemci si toto CD mohou objednat za 210 Kč na www.zememeric.cz/objednavka/


Pár vysvětlujících pojmů

Geomatika je souhrn činností, které integrují veškeré prostředky a postupy používané k získání a vedení prostorových dat pro vědecké, administrativní, právní a technické operace. Zahrnuje široký okruh oborů, které jsou použity k vytvoření detailního modelu světa. Jedná se především o tyto obory:

– zeměměřictví (geodézie a kartografie)

– dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie)

– geografické informační systémy (GIS)

– určování globální polohy (GPS).


Geomatika

Téměř v každém příspěvku na konferenci GIS Ostrava, GIS Seč aj. se objevují termíny geoinformatika a geomatika (angl. geoinformatics a geomatics). Na první pohled se zdá, že geomatika vznikla zkrácením slova geoinformatika. Porovnání dostupných definic z českých i zahraničních pramenů však tomu nenasvědčuje. Podle většiny českých pramenů je geomatika vědecká a technická disciplína zabývající se prostorovými daty a soustřeďující se na jejich sběr, ukládání, zpracování a poskytování (nejčastěji ve formě geografických dat - geodat) a jejich transformaci na geografické informace - geoinformace. Jde přitom o interdisciplinární obor, což potvrzují definice vytvořené v zahraničí, které do ní zahrnují geodézii, mapování zemského povrchu a moří, kartografii, katastrální měření, pozemkové úpravy, fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Činnost v těchto vědeckých a technických disciplínách vyúsťuje do naplňování a vedení různých geografických informačních systémů.


Geoinformatika

Naproti tomu je konsens v definici geoinformatiky jako specifické části informatiky zabývající se geografickými informačními systémy a jejich prostřednictvím zkoumáním a řízením přírodních a socioekonomických geosystémů pomocí modelování. Vnímejme tedy určitý posun geoinformatiky do oblasti informačních technologií a aplikací geografických informačních systémů.


Zeměměřictví

Zeměměřictví je definováno v zákoně č. 200/1994 Sb. ČR jako souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v KN. Tyto činnosti jsou již dvě předešlá desetiletí stále více ovlivňovány komputerizací a elektronizací, a tím se zákonitě musí rozšiřovat jak odbornost zeměměřiče, tak i náplň a způsoby jeho práce. Prostředky globálního určování polohy na zemském povrchu pomocí navigačních družic (GPS), metody hromadného sběru dat fotogrammetrickými metodami a metodami dálkového průzkumu Země zásadním způsobem ovlivňují způsoby sběru prostorových geoinformací. Metody počítačové kartografie a především aplikace geografických informačních systémů (GIS) ovlivňují zpracování a interpretaci těchto geodat (*) a vedle klasických analogových výstupů je stále častěji vyžadováno digitální zpracování. Pro ukládání digitálních geodat, jejich aktualizaci, analýzu a integraci s dalšími daty jsou využívány grafické funkce relačních databází.

Je zřejmé, že úzké vymezení zeměměřických činností dle výše uvedené definice nereflektuje současné potřeby odběratelů zeměměřických činností. Profese geodeta a kartografa musí postihnout tyto trendy a musí se stát integrovanou profesí, kterou označujeme jako geomatika nebo také geoinformační inženýrství.

Některé vysoké školy vnímá Geomatiku jako studium interdisciplinárního oboru, který se zabývá nejen sběrem, ukládáním a analýzou, ale i interpretací a distribucí těchto dat. Absolventi by měli být manažery těchto dat a vědět o nich vše potřebné. Právě geodet má nejlepší šanci přetransformovat se v geomatika.

Další informace k těmto pojmům naleznete na:

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=756

http://www.zememeric.cz/02-03/slang.html

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1144

http://www.geoinformace.cz/index.php?id=969

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=763


Co naleznete na CD-ROMu GEOMATIKA 2004?

Je toho mnoho. Kromě letošních obsahů časopisů GEOinformace i Zeměměřič, zde naleznete prezentace firem a společenských organizací. Společnost Bentley ke své nabídce produktů a akcí přiložilo i speciální nabídku - instalace produktu Bentley Redline včetně testovací licence. Intergraph připravil pro toto cédé případové studie a přehledy řešení. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani prezentace nasazení DMT Atlas. Své komplexní služby v oboru geodézie a fotogrammetrie, včetně nabídky měřící techniky, představuje společnost Gefos. Brněnský Geodis se prezentuje především svým firemním časopisem, kde naleznete všechny aktivity společnosti. GEUS pro vás připravil demoverze svých programů. Že SW může mít lidský rozměr se snaží dokázat ing. Sedláček a hned přikládá demoverze svých programů.


Naše redakce podporuje také společenské organizace. Prezentace České asociace pro geoinformaci – CAGI je zastoupena videoprojekcí vystoupení ministra informatiky na konferenci GIS Seč 2004 – GIS ve statní správě, kterou CAGI každoročně organizuje. Další ročník bude 8.-10. června 2005.

Český svaz geodetů a kartografů – ČSGK svůj zpravodaj Zeměměřický věstník otiskuje jako součást časopisu Zeměměřič. ČSGK nabízí také digitální záznamy ze svých vzdělávacích akcí (geodetické dny, konference a semináře o katastru, inženýrské geodézii, pozemkových úpravách), které si můžete objednat v naší redakci na www.zememeric.cz/objednávky.

V neposlední řadě bych rád upozornil na občanské sdružení Viva Geodesia, které náš obor kultivuje především kulturními a společenskými záležitostmi, z nichž nejznámější je Geodesia rallye ČR, která se 8. října 2005 pojede již po jednačtyřicáté.

Děkuji všem firmám a organizacím za spolupráci na redakci tohoto CD-ROMu a našim čtenářům přeji mnoho inspirace nad obsahem cédéčka GEOMATIKA 2004. Letos jsme přinesli SW, demoverze, power poitové prezentace, PDF, představení firem a v neposlední řadě i video vystoupení ministra informatiky. Tento CD-ROM získali jako bonus především předplatitelé časopisu GEoinformace a časopisu Zeměměřič a dále také účastníci některých odborných akcí. Nad stránkami našich časopisů a dalším CD-ROMem příští rok se na shledání těší

Ing. Radek PETR, vydavatel

vyvěšeno: 01.02.2005
poslední aktualizace: 03.02.2005
ID článku: 1547
další informace: www.zememeric.cz/objednavka/


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server]
GIS
Software Různé
[Pošta]