[Home Page]

Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

Geomatiku vnímáme na Západočeské univerzitě v Plzni jako perspektivní studijní program, jehož absolventi nacházejí v praxi velice dobré uplatnění. Nevím o jediném našem absolventovi, který by byl na Úřadu práce... Ale to asi není ta žádaná informace na CD-ROM Geomatika 2004, který v redakci vydáváte..

Geomatiku prezentujeme jako vědecký a technický interdisciplinární obor, zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat a geografických informací.

Geomatika jako vědní disciplína vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, přenosu (distribuci), analýze a poskytování dat vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová (geoprostorová) data.

Tato data pocházejí z mnoha zdrojů a jsou pořizována rozličnými metodami geodézie, kosmické geodézie, mapování, kartografie, dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie. Pro jejich zpracování, zprávu a analýzu je využívána informační technologie GIS.

Tohle je obecné chápání geomatiky. Máme-li se bavit o programu Geomatiky na naší univerzitě, máme tento program akreditován od roku 1995 (první a jediný v republice do současné doby). Program Geomatika má obor Geomatika se třemi specializacemi 01 Geodézie a geoinformační systémy, 02 Kartografie a 03 Katastr nemovitostí a občanské právo v prezenční magisterské formě a specializaci Geodézie a katastr nemovitostí v kombinované formě studia. Absolventi oboru geomatika dostávají po složení státních závěrečných zkoušek a obhajobě diplomové práce titul Ing. Obor Geomatika na ZČU je vyjmenován ve Vyhlášce č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. pro udělení úředního oprávnění pro výkon a ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) b) a c) zákona č.200/1994 Sb.

Veškeré tyto informace jsou na http://www.fav.zcu.cz/Studium/...

Ing. Václav Čada, CSc., vedoucí Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

vyvěšeno: 01.02.2005
poslední aktualizace: 04.08.2005
ID článku: 1549
další informace: www.fav.zcu.cz/Studium/


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server] Školství [Pošta]