[Home Page]

Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně

Začátkem února pořádala Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně 7. odbornou konferenci doktorského studia s mezinárodní účastí – Juniorstav 2005, která je určena pro všechny studenty doktorských studijních programů v prezenční a distanční formě studia z České republiky i ze zahraničí. Konáním konference byli pověřeni doktorandi Ústavu pozemního stavitelství pod vedením odborného garanta konference Doc. Ing. Milana Vlčka, CSc. Konference dává doktorandům možnost nejen publikovat a prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti, ale hlavně se zde otvírá široký prostor k diskusi o aktuálních trendech jednotlivých oborů technických univerzit. Je možné také navázat kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol, popř. navázat spolupráci s praxí. Jednání byla rozdělena do 21 samostatných sekcí podle tématu příspěvků. Na Ústavu geodézie probíhalo jednání ve dvou sekcích s názvem Teoretické aspekty geodézie a kartografie a Praktické aspekty geodézie a kartografie, jejichž organizaci zajišťovali garanti Ing. Miroslava Suchá a Ing. Petr Kalvoda. Své práce prezentovalo celkem 46 studentů-geodetů z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Pro mnohé z účastníků to byla jedna z prvních příležitostí, kdy mohli prezentovat výsledky svých prácí a „trénovat” tak na další vystoupení a obhajoby svých aktivit na jiných, někdy i větších, konferencích. Doufejme tedy, že tradice bude pokračovat i v dalších letech a dočkáme se osmého ročníku Juniorstavu.

Podrobnější informace je možné najít na WEB stránkách http://www.juniorstav2005.tk. Články v plném znění byly publikovány ve sborníku konference: Juniorstav 2005, ISBS: 80-214-2833-3.

Ing. Miroslava Suchá, Ing. Petr Kalvoda a Ing. Ladislav Bárta, Ústav geodézie FAST VUT v Brně

vyvěšeno: 05.03.2005
ID článku: 1609
další informace: www.juniorstav2005.tk


Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]