[Home Page]

Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU

Výkon zeměměřických činností ve formě živnosti (v působnosti Ministerstva obchodu a průmyslu) a ověřování výsledků zeměměřických činností (v působnosti ČÚZK) jsou regulovaná povolání, pro jejichž výkon jsou v ČR předepsány požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Pro zahraniční zájemce o tyto činnosti vydal pod č.j. 1055/2004-15 ČÚZK tuto informaci:

Výkon zeměměřických činností

Zeměměřické činnosti ve formě živnosti může v ČR vykonávat osoba při splnění těchto podmínek:

  1. vysokoškolské vzdělání v oblasti zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  2. úplné střední odborné vzdělání v zeměměřickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo
  3. oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

Regulující právní předpis: § 6, § 7, 8 a 24 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uznávací orgán: Ministerstvo obchodu a průmyslu. Žádost o uznání odborné kvalifikace: http://www.msmt.cz/uok_doc/cz/zadost.rtf

Telefon: +420 224 851 111

Fax: +420 224 811 089

mpo@mpo.cz, www.mpo.cz

Ověřování výsledků zeměměřických činností

Ověřovat výsledky zeměměřických činností může v ČR fyzická osoba při splnění těchto požadavků:

  1. způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
  2. ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu a poté nejméně 5 let odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
  3. úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti.

Písemná žádost o udělení úředního oprávnění se podává ZKI v jehož působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území ČR, podává se žádost ZKI v Praze.

Fyzická osoba, která je občanem členského státu EU a je držitelem úředního oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona č. 200/1994 Sb., může ověřovat výsledky zeměměřických činností při splnění těchto podmínek:

  1. plná způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
  2. složení srovnávací zkoušky odborné způsobilosti, nebo
  3. 3 roky odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění.

Regulující právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Uznávací orgán: ČÚZK. Žádost o uznání odborné kvalifikace: http://www.msmt.cz/uok_doc/cz/zadost.rtf

Telefon: +420 284 041 267

Fax:: +420 284 041 204

cuzk@cuzk.cz, www.cuzk.cz

ČÚZK

vyvěšeno: 28.04.2005
ID článku: 1657


Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]