[Home Page]

Ceny za zeměměřické činnosti

V internetových konferencích, ale i na stránkách Zeměměřiče se lze docela často setkat s hlasy volajícími po stanovení minimálních cen za geodetické práce. Určení takovéto hranice by pak jasně ukázalo na příštipkáře, kteří geodetické práce dělají pod cenou třeba s vybavením patřícím škole nebo státnímu úřadu. Takováto "regulace cen" je však u nás nepřípustná.

Komora geodetů a kartografů (KGK) a redakce časopisu Zeměměřič se pokusila sestavit přehled běžných cen za geodetické práce podle regionů a na webových stránkách Komory uspořádala anketu věnovanou problematice cen za výkony zeměměřických činností. Obecně je toto téma velmi často diskutováno právě v souvislosti s Komorou a velmi často je Komora kritizována, že není schopna zajistit, aby geodetické práce nebyly nabízeny za tak nízké ceny, s jakými se lze v praxi setkat. Je fakt, že ceny za geodetické práce jsou v porovnání s jinými příbuznými technickými profesemi nízké a tak v této souvislosti často někteří naši kolegové volají po tom, aby Komora zakročila v případech, ve kterých jdou někteří naši kolegové hluboko pod úroveň cen obvyklých a nabízejí geodetické práce i pod nákladové ceny. Požadují, aby byly stanoveny nějaké ceny minimální, jak to je i někde v cizině. I u nás mají například notáři své pevné ceny, advokáti mají svůj ceník, kterým se striktně řídí. My však víme, že Úřad pro hospodářskou soutěž by takový postup Komory, i když naše Komora nevznikla ze zákona a členství v ní není povinné, považoval za kartelovou dohodu a znamenal by vyšetřování a pravděpodobně i pokutu pro Komoru. Obáváme se toho také proto, že když vydal Český svaz geodetů a kartografů v devadesátých letech svůj ceník, byl jeho předseda vyšetřován právě shora zmíněným úřadem, i když v záhlaví ceníku bylo již tehdy uvedeno přibližně to, co je tam uvedeno dnes, že ceník "...je zcela nezávaznou pomůckou pro zeměměřické firmy a objednatele jejich služeb."

Za této situace, kdy navíc ve většině případů objednatel i dodavatel geodetických prací nezveřejňují ceny, za které je ta která konkrétní zakázka realizována a jenom málokterá geodetická firma má na svých webových stránkách vyvěšen ceník prací, se Komora společně s časopisem rozhodla uskutečnit shora uvedenou anketu na internetu a pak ji předložit prostřednictvím časopisu k celooborové diskuzi. Nápad na uspořádání ankety se zrodil na zasedání představenstva Komory, na kterém se scházejí členové z různých regionů České republiky a kde se také často hovořilo, o tom jaké jsou rozdíly v cenách v různých regionech. To byl také důvod, proč měl respondent uvést i kraj, ve kterém působí. Bohužel se zapomnělo na Prahu, kde je nejvíce geodetických firem, ale kde jsou také ceny nejvyšší. Účastníci ankety z Prahy se snad začlenili do kraje Středočeského, neboť odpovědí z tohoto kraje, který je i tak největší, bylo nejvíc. Na druhou stranu však víme, že řada pražských firem se této akce právě z tohoto důvodu nezúčastnila. To byla chyba na straně pořadatele. Ceny v Praze byly tedy stanoveny odhadem jako 1,5 násobek cen ve Středočeském kraji a i když takto odhadem určené vyjadřují realitu, nejsou dostatečně vypovídající.

Byly však také chyby na straně respondentů, kteří někdy uváděli ceny přemrštěně nízké, či nereálně vysoké. Také odpovídali na anketu opakovaně s naprosto stejnými údaji, někdy i v několikaminutových intervalech – třeba šestkrát. To je samozřejmě nebezpečí všech anket, takové odpovědi byly redukovány, nebo zcela odstraněny, neboť byly na první pohled nepravděpodobné. Do vyhodnocení se tedy dostaly jen věrohodné odpovědi. Všem poctivým respondentům za to děkujeme.

Co se týče výsledků ankety, potvrdilo se, že rozdíly v cenách mezi regiony jsou opravdu značné, i když v případech kraje Karlovarského a Vysočina (kde došlo pouze k jedné odpovědi), je nelze považovat za dostatečně vypovídající. Z tohoto přece jen relativně omezeného množství dat nelze dělat dalekosáhlé analýzy, přesto z ankety vyplynuly některé zajímavé skutečnosti. Ceny jsou nejnižší v krajích, kde je nejvyšší nezaměstnanost a také tam, kde je minimální aktivita geodetů a to jak v Komoře, tak i ve Svazu (ČSGK). S tím koresponduje i výška cen – například tradičně vysoká aktivita geodetů z východních a jižních Čech i z Prahy se odrazila na znatelně vyšších cenách v těchto krajích. Do jaké míry se na tom podílí i kvalita provedené práce (tu lze zcela oprávněně u vyšší ceny očekávat také vyšší) se z této ankety vyčíst nedá, ale opět vzhledem k tradicím v těchto krajích to předpokládat lze. Když se něco dělá poctivě a podle platných předpisů je s tím víc práce a samozřejmě i náklady jsou vyšší, tak se to musí odrazit i v ceně. Mělo by se to však projevit i na sebevědomí geodeta, který odvádí dobrou práci, za kterou má právo na dobrou odměnu.

Díky časopisu Zeměměřič se výsledky této ankety a to zejména v této podobě se všemi podrobnostmi dostávají do rukou zeměměřické veřejnosti a mohou být i nadále analyzovány a využívány k prospěchu všech geodetů. Její výsledky sice nelze hodnotit jako skutečný průřez cenami, zvlášť podle jednotlivých krajů, přesto je toto zveřejnění velmi užitečné, neboť Zeměměřiče čtou především geodeti, pro které bude jistě toto porovnání přínosem pro tvorbu jejich vlastních cen v dalším období. Třeba si svoje ceníky upraví tak, aby jejich hodinová sazba dosahovala alespoň na 350 – 450 Kč. Určitě by nebylo na škodu, otevřít k tomuto tématu ještě nějakou diskusi nejenom na webu Komory, ale i na webu Zeměměřiče, neboť řada našich kolegů stránky KGK nenavštěvuje. Myslíme si, že by bylo přínosné, aby se na základě těchto publikovaných výsledků zapojilo do ankety prostřednictvím časopisu podstatně více respondentů a výsledky s větší vypovídající hodnotou byly znovu publikovány. Nejedná se nám o stanovení regulačních cen, ale o průzkum skutečných cen, které buď posunou náš obor do záhuby nebo povznesou tam, kam od doby faraonů patří.

Na závěr dovolte ještě poznámku Komory, abychom vás – čtenáře časopisu Zeměměřič – vyzvali ke spolupráci s KGK. Byli bychom rádi, kdybyste se na nás obraceli se svými problémy v záležitostech kvality geodetických prací a v cenových záležitostech - zejména při veřejných soutěžích, neboť jsme připraveni v souladu s našimi stanovami hájit zájmy svých členů. Můžeme tak činit formou dotazů, intervencí a stížností na zadavatele veřejných zakázek a to až ke zmíněnému Úřadu pro hospodářskou soutěž. Jsme si vědomi toho, že stěžuje-li si jednotlivec či konkrétní firma, má to obvykle – zejména v českých podmínkách – velmi negativní vliv na jeho další působení v této oblasti.

Sledujte proto naše webové stránky www.kgk.cz a na nich naleznete informace o naší činnosti, příležitost a prostor vyjádřit se k některým problémům a v neposlední řadě kontakty na komoru a její funkcionáře.

K problematice byla otevřena chatová diskuze na adrese www.zememeric.cz/chat/ceny.php

Z pověření představenstva KGK ing. Jiří Plavec a ing. Jan Fafejta.
Za časopis Zeměměřič ing. Radek Petr.

vyvěšeno: 10.07.2005
poslední aktualizace: 11.07.2005
ID článku: 1777


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] KGK [Pošta]