[Home Page]

Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ
ODBORNÁ SKUPINA INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

si Vás dovoluje pozvat
na odborný seminář
GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ VE STAVEBNICTVÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY, PRAXE, JAKOST, CENY

Seminář se koná
v pondělí 26. září 2005
v budově ČSVTS Na Novotného lávce 5, v Praze 1

Zahájení 9:30 hod.
Prezence od 8:30 hod.
Předpokládané ukončení v 16:00 hod.

Mediální partner: ZEMĚMĚŘIČ

PROGRAM SEMINÁŘE
1. část 9:40 – 11:00
PROSTOROVÁ POLOHA STAVEB PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA, ZÁKONA O ZEMĚMĚŘICTVÍ A STANDARDŮ ČKAIT Petr Polák (Český svaz geodetů a kartografů)

GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ - TECHNICKÉ NORMY Jiří Lechner (GEODIG, s.r.o.)

PŘESTÁVKA 11:00 – 11:15

2. část 11:15 – 12:30 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ - PRAXE NA STAVBÁCH Václav Šanda (GEFOS, a.s.)

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VÝSTAVBĚ - PRÁVNÍ PŘEDPISY A PRAXE Petr Polák (Český svaz geodetů a kartografů)

PŘESTÁVKA 12:30 – 13:00

3. část 13:00 – 15:00

STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE PODLE ISO NOREM Vladimír Vorel (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

CENY ZEMĚMĚŘICKÝCH VÝKONŮ Jan Fafejta (Komora geodetů a kartografů)

ŘÍZENÁ DISKUSE

Seminář je určen zejména úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům a zeměměřičům pracovníkům obecních (městských) a stavebních úřadů účastníkům výstavby (projektantům, investorům, stavebním společnostem)

Vložné na odborný seminář činí:
· pro členy Českého svazu geodetů a kartografů 820 Kč
· pro nečleny 920 Kč
· pro členy Informačního centra ČSGK 410 Kč

Poznámky: Při platbě na místě se vložné zvyšuje o 50,- Kč. Ve vložném je obsaženo občerstvení.
Adresa pro příjem přihlášek:
ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Elektronická WEB adresa semináře s přihláškou: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A12/

Uzávěrka přihlášek a plateb převodem: pondělí 19. září 2005
Bankovní spojení pro převod vložného: číslo účtu: 1937568329/0800
VARIABILNÍ SYMBOL: 172609 KONSTATNÍ SYMBOL: 0308
ČSGK není plátcem daně z přidané hodnoty.

Odborný garant semináře:
Doc. Ing. Jaromír Procházka,CSc.,
Katedra speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze
e-mail: prochazka@geodesie.fsv.cvut.cz

Organizační garant semináře:
Ing. Jana Chudobová, tajemnice ČSGK,
116 68 Praha 1, Novotného lávka 5,
tel.: 221 082 374 (fax i záznam.), e-mail: geodeti@csvts.cz


ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

si Vás dovoluje pozvat

na odborný seminář

NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA KE KATASTRÁLNÍMU ZÁKONU A ZÁKONU O ZÁPISECH VLASTNICKÝCH A JINÝCH VĚCNÝCH PRÁV K NEMOVITOSTEM A OBNOVA A VEDENÍ KATASTRÁLNÍCH MAP V DIGITÁLNÍ FORMĚ

Seminář se koná
v pondělí 31. října 2005
v budově ČSVTS Na Novotného lávce 5, v Praze 1

Zahájení 9:30 hod.
Prezence od 8:30 hod.
Předpokládané ukončení v 16:00 hod.

Mediální partner: Zeměměřič

PROGRAM SEMINÁŘE

9:40 – 12:00 Připravovaná nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Diskuse, dotazy a odpovědi
PŘESTÁVKA 12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
Obnova a vedení katastrálních map, zeměměřické činnosti podle nové vyhlášky a připravovaného návodu ČÚZK
Diskuse, dotazy a odpovědi

Lektoři:
Ing. Bohumil Janeček (Český úřad zeměměřický a katastrální
Ing. Miloslav Müller (Katastrální pracoviště Boskovice)
Ing. Lubomír Týč (Český úřad zeměměřický a katastrální)

Seminář je určen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům, zeměměřičům a pracovníkům katastrálních úřadů pověřených vedením souboru geodetických informací katastru nemovitostí. Seminář je zaměřen zejména na nové postupy obnovy a vedení digitálních a digitalizovaných katastrálních map, na závazné náležitosti výsledků zeměměřických činností, na postupy jejich kontroly pracovníky katastrálních pracovišť a na obsah a poskytování dat souboru geodetických informací katastru nemovitostí zeměměřičům a úřadům obcí a krajů.

Vložné na odborný seminář činí:
· pro členy Českého svazu geodetů a kartografů 820 Kč
· pro nečleny 920 Kč
· pro členy Informačního centra ČSGK 410 Kč
Poznámky: Při platbě na místě se vložné zvyšuje o 50,- Kč.
Ve vložném je obsaženo občerstvení.

Adresa pro příjem přihlášek:
ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Elektronická WEB adresa semináře s přihláškou: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A13/

Uzávěrka přihlášek a plateb převodem: pondělí 24. října 2005
Bankovní spojení pro převod vložného: číslo účtu: 1937568329/0800
VARIABILNÍ SYMBOL: 173110 KONSTATNÍ SYMBOL: 0308

ČSGK není plátcem daně z přidané hodnoty.

Odborný garant semináře:
Ing. Jiří Rydval
Český svaz geodetů a kartografů a Katastrální pracoviště Blansko
e-mail: jiri.rydval@cuzk.cz

Organizační garant semináře:
Ing. Jana Chudobová, tajemnice ČSGK, 116 68 Praha 1, Novotného lávka 5, tel.: 221 082 374 (fax i záznam.), e-mail: geodeti@csvts.cz

Na semináři lze koupit odborné publikace ČSGK v tištěné formě nebo na CD ROM v hodnotě od 100 do 200 Kč.

Jana Chudobová

vyvěšeno: 25.08.2005
poslední aktualizace: 26.10.2005
ID článku: 1801
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A12

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Z domova
ČSGK
[Pošta]