[Home Page]

Inženýrský software pro stavební práce: ISTRAM

ISTRAM je moderní aplikace kartografického systému CAD 3D, na kterou lze navázat mezi sebou propojené moduly k vytvoření kompletní aplikace, kompletního nástroje, využitelného pro nejrůznější základní inženýrské práce tj. topografie, kartografie a zemní práce. Používá se především při projektování liniových staveb (silnic, dálnic, železnic, kanalizací a vodovodů).


ISTRAM je integrovaný soubor aplikací specificky vyvinutých tak, aby mohly být použity jako základní nástroj při vypracování projektů a studií, které vyžadují intenzivní využití kartografie a komplexních geometrických výpočtů vzájemně působících v závislosti na terénu.

Z velkého množství různých projektů zahrnujících výše zmíněné operace upozorníme na oblasti, v nichž se nejproduktivněji uplatní novátorská koncepce ISTRAM.
• Topografie, měření, vytváření map. DMT (Digitální model terénu)
• Nárys liniových staveb (silnic, železnic, kanalizací a vodovodů).
• Kontrola a plán dalšího rozvoje liniových staveb.
• Návrh a follow-up povrchových dolů a kamenolomů.
• Návrh skládek odpadů a suti.
• Kontrola realizace a následné plánování zemních prací.
• Modelování, kontrola a nárys podzemních dolů. Průzkumy a profily.
• Modelování a současný management reliéfu.
• Výpočet povrchů a rozsahu areálů.
• Využití a výstavba tematického GISU při záborech půdy, zjišťování průběhu sítí vodovodů, ulic, elektrických sítí...

Hlavní moduly ISTRAM jsou:

1. Modul pro zprovoznění, editování a spravování digitální kartografie 3D.
Zahrnuje: rozhraní uživatele, správce externích aplikací, kalkulátor tzv. topografických knížek, generátor isolínií, konvertory E/S kartografických krytí, editory digitální kartografie 3D a geometrických konstrukcí, správce kartografických databází a vykreslování rovin a map. Tento modul je nutný pro další moduly.2. Modul pro výkres liniových staveb
Tento modul obsahuje všechny funkce k interaktivnímu projektování lineárních staveb (silnic, dálnic, železnic, kanalizací a vodovodů); pro definování osy v půdorysu i nárysu na digitálních modelech terénu, pro obecné a specifické zpracování všech parametrů příčného průřezu, výpočet objemu odstraněné zeminy, automatické i řízené generování půdorysů a seznam parametrů nutných k projektování a konstrukci.3. Modul pro modelování povrchů a dolů
Tento modul obsahuje dokonalé funkce pro simultánní management velkého počtu zájmových území a jejich profilů a následně generuje jejich 3D modely pomocí geometrických operací. Má mnohočetné funkce na projektování a sledování průniků povrchů.

4. Modul pro generování virtuálních modelů.
Pomocí tohoto modulu může uživatel vytvářet perspektivní pohledy celku blížící se realitě navrhovaných staveb a úprav terénu. Dále tento model umožňuje měnit úhel pohledu na daný objekt při současné změně světelných poměrů. Rovněž může realizovat kombinaci modelů návrhů spolu s reálným zobrazením. Úprava modulů 3D a zrnitosti. Vytváření animací.

5. Modul pro tvorbu GIS.
Jedná se o tvorbu 3D GISu, umožňujícího vytváření areálů a sítí s využitím jejich topologie. Současně dovoluje propojení databází prvků a jejich topologických parametrů. Následně jsou tyto prvky strukturovány do tematických vrstev i v hodnotovém pořadí. Výsledkem je možnost současného zjišťování různých dat v dané zeměpisné oblasti.

Kartografická editace

• Samozavádění všech typů kartografických formátů a terénních dat.
• Kalkulátor tzv. topografické knížky.
• Vytváření a měření digitálních modelů terénů pomocí bodových, síťových, trojúhelníkových transformací, případně přenesení isolinií a profilů.
• Transformace souřadnic z DMT do zeměpisných souřadnic (a naopak) umožňuje práce s elipsoidy.
• Superpozice digitální kartografíe 3D a georeferenční zobrazení.
• Vytváření legendy mapy, typů čar... Vytváření plánů.
• Zpracování map velkých měřítek. Kontinuální změna měřítka map.

Návrhy liniových staveb

• Interaktivní projektování liniových staveb. Integrované plány silnic, a dálnic, železnic, kanalizací a vodovodů.
• Definice mnohonásobných os vzájemně souvisejících v půdorysu a bokorysu. Automatické nastavení různých os před úpravou jedné z nich.
• Pomoc a diagnostikování normy nárysu.
• Zpracování všech detailů příčného průřezu.
• Návrhy na rozšíření a zlepšení stavu silnic s využitím databáze železniční sítě.
• Sledování výstavby liniových staveb pomocí projektovaných, geometrických a objemových dat. Sledování výstavby tunelů.
• Studie ztrát při vytyčování trasy. Viditelnost při zastavení a křížení.

Modelování reality

• Vytváření virtuální reality na základě geometrických modelů vytvořených tímto nebo dalšími moduly ISTRAM (Ukázka stavby v modulu lineární stavby; okolní terén v kartografickém modulu).
• Vytváření realistických náhledů na projektované objekty s možností změny osvětlení, úhlu pohledu a úpravy rozlišení obrazu; snadná orientace.
• Interaktivní model prostoru založeném na OpenGI.
• Vytváření hybridního zobrazení pomocí potažení vytvořeného modelu projektu leteckými snímky pro zvýšení reálné představy
• Vytváření fly-view animací umožňujících letecký pohled na území projektu.
• Exportování modelů v různých formátech.Přidaná hodnota:

ISTRAM nabízí řadu dalších produktů, schopných pokrýt další inženýrské oblastí: např. ISCEO na provádění kontroly kvality stavby, ISLAB na řízení a kontrolu zkoušek ve stavebních laboratořích, ISDIM na řízení a plánování zemních prací.
Kromě toho se ke zmíněným produktům poskytuje uživatelům školení, technická pomoc a údržba a účinné a aktualizované nástroje.

Reklamní článek firmy Buhodra Ingeniería, Španělsko (www.istram.net)

vyvěšeno: 01.09.2005
poslední aktualizace: 10.02.2006
ID článku: 1808


Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
[Server] Software [Pošta]