[Home Page]

Pozměněný GP přiložený k listině

Pozměněný GP přiložený k listině

Pozměněný GP přiložený k listině

(korespondence mezi KÚ a ÚOZI)

ANOTACE:

  1. KÚ zjistil, že GP přiložený k žádosti o zápis budovy (spolu s dalšími náležitostmi) má oproti GP založenému v ZPMZ pozměněný způsob využití a napsal níže uvedený dopis
  2. Vše vyřešil jeden telefonát na KÚ a následný dopis, který OÚZI zaslal jako vysvětlení

PODROBNĚ:

  1. Žádost o vyjádření (dopis KÚ)

Dne …… nám byla předložena listina na zápis do KN, jejíž součástí je kopie GP č:…Plán byl Vámi ověřen dne……pod č.ověření….a potvrzen KÚ dne…..č.PGP:…..Kopie předložená k zápisu je Vámi ověřená, „že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem“ dne….., číslo evidence ověřených kopií….KÚ zjistil, že kopie GP u listiny je pozměněná a tudíž nesouhlasí s prvopisem uloženým v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI. Byl pozměněn způsob využití budovy p.č.XY – na kopi je „jiná stavba“ a má být „garáž“.

Žádáme Vás tímto o vyjádření a upozorňujeme Vás, že v případě postoupení ZKI s Vámi bude vedeno řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví z důvodu padělání veřejné listiny.

  1. Odpověď ÚOZI

….Změna způsobu využití budovy na kopii GP…..oproti prvopisu byla provedena na naléhavou jásot objednatele jako oprava, kterou požadoval stavební úřad pro zdárný průběh kolaudace.

Jsem si vědom, že jsem měl postupovat po domluvě s KÚ a zajistit soulad s prvopisem uloženým v dokumentaci. Za to se ještě jednou omlouvám….Navíc jsem si vědom, že uvedený jiný způsob využití budovy oproti případné jiné citaci v kolaudačním rozhodnutí není na závadu zápisu v KN. Tudíž nemuselo vůbec dojít ke změně způsobu využití na kopii GP. To jsem nedokázal konkrétnímu objednateli vysvětlit pod tlakem úhrady za geodetické práce, navíc v den kolaudace budovy. Obzvláště, když se za tento požadavek stavěla pro něj větší autorita stavebního úřadu.

Věřím, že přijmete toto moje vyjádření jako dostačující, že jsem se tímto svým jednáním nepokusil o padělání veřejné listiny, nýbrž vše činil pro zájmy svého klienta….

redakce

vyvěšeno: 13.03.2006
poslední aktualizace: 05.04.2006
ID článku: 1996


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] VševědnaSborník rozhodnutí [Pošta]