[Home Page]

Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...

Ukázka znaleckého posudku z oboru geodézie a kartografie...
Ing

Ing. Karel Vomáčka

znalec z oboru geodézie a kartografie

Masarykova 100

666 66 Q.

ZNALECKÝ POSUDEK

číslo 123-1/2005

ve věci určení vlastnictví

a určení vlastnictví nabytého vydržením

v katastrálním území Horní Dolní

okres B.

Posudek vyžádal: Okresní soud v C.

Krátká 99

666 77 B.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 5 stran textu a 3 přílohy o 4 stranách

Předává se ve 3 vyhotoveních

V Q. dne 8. 11. 2005

1. NÁLEZ

1.1 Znalecký úkol

Okresním soudem v B. ze dne 1. 9. 2005, které jsem obdržel dne 14. 9. 2005 mi bylo uloženo ve věci

žalobce Jaroslava Klapala, bytem …..,

zastoupenému JUDr. …….

proti žalovanému Richardu Kaštanovi, bytem …….

zastoupenému JUDr. ……..

o určení vlastnictví a o určení vlastnictví nabytého vydržením

č.j. 12 C 1111/2001

1) Provést prohlídku pozemku p.č. 1323 o výměře 616 m2 zapsaného na listu vlastnictví (dále jen „LV) č. 518 k.ú. Horní Dolní u Katastrálního úřadu v B.

2) Podle pokynů žalobce vyhotovit k předmětnému pozemku geometrický plán, kterým podle pokynů žalobce bude pozemek rozdělen na dvě části, kdy ta část, kterou označí žalobce by měla být o výměře cca 399 m2

3) Vyjádřit se k účelnosti takového rozdělení z hlediska samostatné dostupnosti domu ležícího na pozemku p.č. 1322, který s rozděleným pozemkem sousedí

1.2 Informace o nemovitostech

V katastru nemovitostí (dále jen KN) u Katastrálního úřadu v B. je na LV číslo 518 pro obec Horní Dolní, katastrální území Horní Dolní zapsán pozemek p.č.1323 o výměře 616 m2, druh pozemku „trvalý travní porost“, pro vlastníka Richarda Kaštana, bytem …..

V téže obci a katastrálním území je na LV číslo 81 zapsán pozemek p.č. 1322 o výměře 525 m2, druh pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“, a budova s číslem popisným 178 na pozemku p.č. 1322 pro podílové vlastníky Jaroslav Klapal, bytem ……(k ideální jedné třetině) a RNDr. Kateřina Klapalová, bytem ….(k ideálním dvěma třetinám).

1.3 Podklady pro vypracování posudku

1.3.1 Mapa KN s označením „Q. 6-7/1“

1.3.2 Záznam podrobného měření změn (včetně souřadnic) č.0176 na obnovení hranic mezi parcelami podle geometrického plánu ze dne 19.7.1948, vyhotovila Ing. Zdeňka Hustá dne 6.4.1992

1.3.3 Geometrický /polohopisný/ plán Ing. Jana Nováka z B. ze dne 19.7.1948

1.3.4 Měřický náčrt číslo 20 (rok 1975) z technickohospodářského mapování včetně souřadnic

1.3.5 Záznamy podrobného měření změn (včetně souřadnic) č.187 z roku 1993, č.198 z roku 1995, č.276 z roku 2000 a č.326 z roku 2003.

1.3.6 Spis soudu č.j. 12 C 1111/2001

1.4 Místní šetření – geodetické práce

Dne 28. 9. 2005 jsem za účasti žalobce i žalovaného (pozváni doporučeným dopisem) provedl místní šetření předmětných nemovitostí spojené s nezbytnými geodetickými pracemi pro vypracování požadovaného geometrického plánu.

1.4.1. Prohlídka pozemku p.č. 323

Pozemek p.č. 1323 je značně svažitý, zarostlý křovinami. Jeho hranice s komunikací na pozemku p.č.999/1 a se sousedním pozemkem p.č.1324/1 (vlastník žalovaný) jsou v terénu vyznačeny drátěným plotem. Hranice s dalšími sousedními pozemky p.č.1325/1 (vlastník žalobce), p.č. 1322 (spoluvlastník žalobce) a p.č. 1321 (vlastník paní Alžběta Možná) jsou v terénu nezřetelné. Zúčastnění (žalobce i žalovaný) jako jejich vlastníci, resp. v případě p.č.1322 žalobce jako spoluvlastník, hranice přesně neznají, neboť znalci neukázali jeho lomové body (hranečníky, lomy plotů atp.) a ani se neshodli na jejich jednoznačném průběhu.

V pozemku p.č.1323 se nachází nezaměřená studna, část opěrné zdi domu č.p.178 a schodiště od branky do komunikace. Toto příslušenství pozemku p.č.1323 po rozdělení připadne do nově odděleného pozemku p.č. 1323/1.

Grafické znázornění tohoto nálezu – viz příloha č.1.

1.4.2. Rozdělení pozemku

Cílem šetření bylo zjištění pokynu žalobce pro rozdělení pozemku p.č. 1323. Přímo v terénu nebyl žalobce schopen předat průběh nově navržené dělící hranice pozemku. Požadoval k tomu vytyčení neznatelných hranic a v terénu osazení lomových bodů hranic, zejména hranic mezi pozemky p.č.1325/1 a p.č. 1322 a následně přesné určení plochy 399 m2 v pozemku p.č.1323 včetně osazení dělících znaků. Tento postup byl odmítnut, poněvadž není úkolem znalce dle usnesení soudu. Pokud je nutné dělení provést přesně na výměru, je nezbytné přípravné měření a následný výpočet ze souřadnic lomových bodů pozemků. Navrženou novou hranici pak bude vždy možno určit podle souřadnic a nebo odvozených vytyčovacích prvků (např. délky od známých bodů). Sporné nejsou hranice, ale část zemského povrchu, která se v geometrickém plánu označuje jako navržený nově označený pozemek. Samotný pojem hranice označuje abstraktum, které není ani věcí ani právem. Výměra pak je doplňujícím údajem o pozemku, nikoliv jeho závazným údajem (§ 20 zákona č.344/1922 Sb., o KN, v platném znění).

Po rozhovoru za přítomnosti žalovaného i žalobce byl definován pokyn žalobce k dělení v těchto bodech:

1/ Výměra oddělené části cca 399 m2

2/ Přiléhat – navazovat na p.č. 1325/1 ve vlastnictví žalobce a na pozemek p.č. 1322 ve spoluvlastnictví žalobce

3/ U komunikace začíná dělící hranice třetím sloupkem vpravo od branky, u čtyřmezí p.č.1323, 1322, 1324/2 a 1324/1 se stanoví výpočtem tak, aby oddělená část byla 399 m2.

Následně bylo provedeno geodetické měření. Přímo měřené délkové míry pásmem i měření délek a úhlů totální stanicí je v archívu znalce a stalo se podkladem následných výpočtů pro vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1323.

1.4.3. Účelnost rozdělení

Provedena pochůzka a obhlídka po okolních pozemcích. Dotazováni žalobce i žalovaný, zejména k přístupnosti na pozemek p.č. 1322.

2. POSUDEK

2.1 Prohlídka a rozdělení pozemku p.č. 1323

Na základě měření v terénu podle pokynů žalobce (viz 1.4.2.) bylo zpracováno v kanceláři znalce rozdělení pozemku p.č. 1323 ve formě geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Geometrický plán je zpracován podle platných katastrálních předpisů. Výsledek této zeměměřické činnosti ověřil znalec podle zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr, číslo položky v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů 9999/95, dne 17. 10. 2005 pod číslem 999/2005. Požadované přílohy ke geometrickému plánu byly dodány do dokumentace katastrálního úřadu a plán byl potvrzen tímto úřadem dne 27. 10. 2005 pod číslem 888/2005. Plán je tedy způsobilý k případnému zápisu do katastru nemovitostí jako součást nezbytné právní listiny (§ 19 odst.1 zákona č.344/1992 Sb., o KN, v platném znění).

Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 999-999/2005 je v kopii přílohou č.2 tohoto znaleckého posudku. Část pozemku označená žalobcem ve výměře 399 m2 má nové p.č. KN 1323/1. Výměra byla určena z převzatých souřadnic podrobných bodů v systému JTSK (viz 1.3.2., 1.3.4. a 1.3.5.). Originály geometrického plánu jsou v dokumentaci znalce.

Pro větší zřetelnost a možné pozdější praktické využití se dokládá i situační nákres dělení (příloha č. 3) s důležitými mírami, označením bodů a popisem.

2.2 Účelnost rozdělení

Podle výsledku pochůzky za přítomnosti žalobce i žalovaného je dům č.p. 178 na pozemku p.č. 1322 přístupný z veřejné komunikace chodníkem přes p.č. 1367, 1374, 1386 a 1382/1. Tudy k domu přišel při místním šetření i znalec. Tento chodník je využíván jako hlavní přístup, avšak pouze pro pěší. Jeho vadou je, že vede přes cizí pozemky. Zda je tento přístup opřen např. o právo věcného břemene chůze apod. nebylo zkoumáno.

Dále je teoretický přístup přes pozemek p.č.1325/1 (ve vlastnictví žalovaného). Zde se jedná o pozemek se značným převýšením a zarostlý křovinami. Zjevně je patrné, že se tudy nechodí. V minulosti zde bylo vybudováno, dle slov žalobce, „kolejiště s výtahem sloužící i jako chodník“, jehož zbytky jsou v terénu patrné. Tudy se dopravoval materiál, zejména otop.

Navržená nově oddělená část pozemku p.č.1323, označená novým p.č.1323/1, je podobným svahem jako p.č.1325/1. V její dolní části je schodiště s uzamykatelnou brankou do veřejné komunikace. Schodiště slouží jako hlavní přístup na stávající celý pozemek p.č.1323 a na navazující pozemek žalovaného p.č.1324/1. Toto schodiště se dá využít pro přístup k domu na p.č.1322, těsně u domu se jde ovšem volným terénem.

Nově oddělený pozemek přístup k domu výrazně neobohatí, nabízí však další variantu. Zlepšením je pouze existence schodiště, které však naopak bude chybět na zbytkovém pozemku nově označeném p.č. 1323/2.

V obou případech - hlavní přístup přes p.č. 1367, 1374, 1386 a 1382/1 a popsaný přístup přes nově oddělený pozemek p.č.1323/1 - se jedná o možnost pouze pěšího přístupu k domu.

Otázkou zůstává přístupnost k domu č.p. 178 pro druhého spoluvlastníka. Přístup přes pozemek p.č. 1325/1 i navržený přes nově oddělený pozemek p.č.1323/1 je pouze pro třetinového spoluvlastníka – žalobce (dle slov žalobce).

Graficky jsou přístupy znázorněny v příloze č.1.

2.3 Závěrečná poznámka

Výsledky geodetických prací (prvotní, tj. naměřené údaje i výpočty) jsou uloženy v dokumentaci znalce. Navíc jsou požadované přílohy dle katastrálních předpisů o vyhotovení geometrických plánů uloženy v dokumentaci katastrálního úřadu pro pozdější využití. Vytýčení navrženého nově odděleného pozemku je kdykoliv možné podle dokumentace zrekonstruovat.

V Q. dne 8.11.2005

Ing. Karel Vomáčka

Masarykova 100

666 66 Q.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v … ze dne 18. 4. 2003 č.j. Spr 1234/2003 pro základní obor geodézie a kartografie.

Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 123-1/2005 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

V Q. dne 8.11.2005

Ing .Karel Vomáčka

Masarykova 100

666 66 Q.

redakce

vyvěšeno: 22.05.2006
ID článku: 2106


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Sborník rozhodnutí [Pošta]