[Home Page]

GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

IV. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

a

XIII. konferencia České společnostidůlníchměřičů a geologů

GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

GEO-MINE SURVEYING 2006

Vážený(á) kolega (kolegyňa),

Pozývam Vás na pokračujúci 4. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou a 13.konferenciu Českej spoločnosti důlníchměřičů a geologůpod spoločným názvom:GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006). Konferencia je pod záštitou pána Dr. KálmánaBarátosiho, prezidenta ISM (InternationalSociety for MineSurveying). Súčasťou konferencie bude zasadnutie Komisie ISM č.5: Environmental Planning. Konferencia sa bude konať 19. až 21. septembra 2006 v Kongresovom centre ACADEMIA v Tatranskej Lomnici-StaráLesná vo Vysokých Tatrách, Slovensko. Na konferenciu je možné ešte prihlásiť články do posterovej sekcie. Zaregistrované abstrakty a plné znenia článkov z ústnej aj posterovejsekcie budú publikované v zborníku konferencie a v mimoriadnom čísle časopisu Acta MontanisticaSlovaca http://actamont.tuke.sk.

Informácie, organizačné pokyny, prihlášku atď. nájdete na: www.fberg.tuke.sk

www.ism.rwth-aachen.de

Prihlášky zašlite najneskôr do 31. augusta 2006.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

predseda organizačného výboru

Prihláška, abstrakty, články, propagačné materiály a výstava meračských prístrojových techník

Záväznú prihlášku pošlite najneskôr do 31.08.2006 e-mailom, poštou alebo faxom na adresu organizačného výboru (Slovenská republika).

V zborníku z konferencie budú publikované abstrakty zaregistrovaných článkov. Plné znenia zaregistrovaných článkov budú na CD v prílohe zborníka z konferencie a v mimoriadnom čísle časopisu Acta Monanistica Slovaca(http://actamont.tuke.sk), ktorý bude editovaný v prvej polovici roku 2007.

Propagačné (reklamné) materiály a meračské prístrojové techniky na výstavu môžete prihlásiť do 31.08.2006 v záväznej prihláške.

Účastníci konferencie, ktorí chcú prezentovať svoje doposiaľ ešte neregistrované odborné príspevky, môžu ich prihlásiť do posterovejsekcie konferencie do 31.08.2006.Vzor abstraktov je v prílohe cirkulára. Vzor plných textov článkov nájdete na http://actamont.tuke.sk.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

1. Geodézia, kartografia a banské meračstvo

· Legislatíva, organizácia a výchova v odbore geodézia, kartografia a banské meračstvo

· Metódy, technológie a prístroje

· Kartografické aspekty geodézie a banského meračstva

· Digitálna kartografia

· Geodynamika, inžinierska geodézia, deformačné merania a ďalšie aplikované aspekty v geodézii, banskom a podzemnom meračstve

· Družicová, kozmická a astronomická geodézia

· Geodetické siete a spracovanie meraní

2. Geografické informačné systémy (GIS)

· História a súčasné trendy v GIS

· Modely dát a štruktúr

· 3D vizualizáciapriestorových dát

· Plánovanie a projektovanie GIS technológií

3. Kataster nehnuteľností

· Legislatíva, organizácia a aktuálne problémy v katastri nehnuteľností

· Katastrálny základ a katastrálne systémy

· 3D kataster - perspektívy využitia

· Aplikácie katastrálnych dát

Odborný program konferencie:

19.09.2006: Medzinárodná časť konferencie a zasadnutie Komisie ISM č.5

20. a 21.09.2006: Národná (slovenská a česká) časť konferencie

1. Ing. Marek Bajtala, prof. Ing. Štefan Sokol, PhD., Ing. Ján Ježko, PhD. - Slovenská republika

Odhad parametrov geodetickej siete s uvážením vplyvu horizontálnej refrakcie

Estimation ofnetworkparameterswithconsiderationofthehorizontal refractioninfluence

2. Dr. KálmánBarátosi- Maďarsko

A magyarországi bányászatitevékenységekújengedélyezésirendszeréről

About thenew licensingsystemofthemining activitiesin Hungary

3. Ing. Michal Bedrunka, Ing. JiříPospíšil- Česká republika

Transformace měřickésítězesystému stabilníhokatastru do S-JTSK v části katastrálníhoúzemí Moravská Ostrava

Transformation ofsurveyingnetworkfromthesystem ofpermanentcadastreintotheS-JTSK in part ofthecadastralunit ofMoravskaOstrava

4. doc. RNDr. Milan Berka, CSc. - Česká republika

Optimalizace metodpromultimediálníaplikacev geodézii v prostředí IP sítí

Optimization ofMethodsforGeodetic DataforMulticastin IP Networks

5. Ing. Alena Berková- Česká republika

Katastrální mapa digitalizovaná z pohleduzpracovatele geometrických plánů

Digitized cadastralmapfrompoint ofviewof compilerofgeometricplan

6. Ing. Jan Blín, Mgr. Tereza Koudelková, Bc. Petra Blínová- Česká republika

Implementace GIS v Mosteckéuhelné, a.s.

Implementation ofGIS by Mosteckáuhelnáa.s.

7. Ing.Jan Blín, Ing. Petr Stanislav - Česká republika

Technické zabezpečení provozu automatické totálnístanice Leica TCR 2003A

Technical requirementsfortheoperation oftheLeica TCR 2003A automatedtotalstation

8. doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. - Slovenská republika

Prezentácia geologických dát v prostredí geografických informačných systémov

Presentation geologicaldatein geographicinformationsystems

9. doc. RNDr. František Bubeník, CSc., Ing. Pavel Hánek, jr. - Česká republika

Transformace přesnýchlokálníchsítído státnísítěs využitím GPS

Transformation ofPreciseLocalNetworks intotheNationalNetworkUsingGPS

10. Univ. Prof. Dr. Ing. W. Busch, Dr. Ing. K. Maas- Nemecko

Remarks o Risk AssessmentforAbandonedMine Sites

11. Ing. Vladimír Černohorský - Česká republika

TMS Tunnelscan – komplexní dokumentacetunelů

TMS tunnelscanComplete tunneldocumentation

12. Ing. Marek Fraštia, PhD., Ing. Marek Bajtala, prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. - Slovenská republika

Fotogrametrické určenie priestorového tvaru slinkového sila

Photogrammetric determinationofthespatial shapeofsilo

13. Markscheider Dipl. Ing. JörgFugmann- Nemecko

Risikoanalyse fürdieTagesoberflächeüberdemAltbergwerk Friedrichshall

Investigation oftheabandonedMine-Site Friedrichshall(Southwestern Germany)

14. Ing. Juraj Gajdošík, Ing. Marek Kožarík, doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., Ing. Michal Černok- Slovenská republika

Meranie a modelovanie diaľničného tunela Branisko metódou 3D laserového skenovania

Measuring and modelingofhighwaytunnel Branisko by 3D laser scanningmethod

15. Dr. Inž. PiotrGruchlik. Dr. Inž. EligiuszJędrzejec, Dr. Inž. AndrzejKowalski- Poľsko

System Szkodywer. 4.0 jakowsparcie budowyautostradyA4 w zakresiedeformacjiterenugórniczego

Damages ver. 4.0 systemasanassistance forbuildingofhighwayA4 in thescopeofmininggrounddeformation

16.doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. IlonaJanžurová- Česká republika

Z historievytyčovacíchsítítunelů

From a HistoryoftheSetting outNetworksofTunnels

17.doc. Dr IstvánHavasi, Dr. MártonGyörffy- Maďarsko

Presnosť DGPS meraní na základe testovacích meraní s GPS prijímačom LeicaGS20

The accuracyofDGPS surveyson the basis of test measurements with a LeicaGS20 receiver

18. Ing. Marcel Janoš, PhD., Ing. ZdeněkKlusoň- Česká republika

Letecké měřickésnímkovánídolů, volbaoptimálníhoměřítka

Aerial photographyofmines, option ofoptimum measure

19. Ing. Ján Ježko, PhD., prof. Ing. Štefan Sokol, PhD., Ing. Marek Bajtala- Slovenská republika

Testovanie a kalibrácia geodetických prístrojov

Testing and CalibrationofGeodeticInstruments

20. Ing. Tomáš Jiřikovský- Česká republika

Digitální nivelacev podzemníchprostorách

Digital Levellingin SubterraneanSpaces

21. Dr. Inž. OlgaKaszowska - Poľsko

Zintegrowany SystemKatastralnyw Polsce

Integrated CadastralSystemin Poland

22. Dr. Inž. OlgaKaszowska, Dr. Inž. PiotrKalisz, Dr. Inž. WiesławMika- Poľsko

Przykłady zagospodarowaniaobiektówpoprzemysłowychlikwidowanychkopalń

Examples ofdevelopmentofthepostindustrialobjectsfromthe liquidatedmines

23. Ing. DavidKlaban- Česká republika

LPIS – ZemědělskýGIS

LPIS – AgricultureGIS

24. Ing. Miroslav Klvaňa - Česká republika

Historie základníchdůlníchmapna povrchovémuhelnémdole

Historie der Grundgrubenkarten im Kohlentagebau

25. Ing. Lucia Kočíková, Ing. Štefan Kuzevič, PhD., Ing. Žofia Kuzevičová, PhD. - Slovenská republika

Aplikácia GIS v hydrogeológii a inžinierskej geológii

Application GIS in hydrogeology and engineeringgeology

26. Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., doc. Ing. Ľudovít Kovanič, CSc., Ing. Jozef Sokol - Slovenská republika

Analýza tvaru klenby kostola zameranej laserovým diaľkomerom LEICA TCR 305

Analyse ofchurcharchmeasured by meansofusingoflaser distancemeter LEICA TCR 305

27.&nb

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD. (Slovenská republika)

vyvěšeno: 25.07.2006
ID článku: 2199
další informace:www.fberg.tuke.sk
www.zememeric.cz/diar/diar2.php#9
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1985


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server]
Geodézie
GIS Různé
Ze zahraničí
[Pošta]