[Home Page]

Výňatky z ceníků

Pro vaši představu uvádíme některé sazby za výkony v geodetickém i advokátním a notářském prostředí.

Výňatek z ceníku výkonů a výrobků ZÚ

platnost od 1. 6. 2005

Nabídkový ceník je informací o cenách výkonů a výrobků pro kupující (objednatele) a při dodržení určených kvalitativních a dodacích podmínek orientačním podkladem pro dohodu o cenách výkonů a výrobků podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, mezi Zeměměřickým úřadem jako prodávajícím (zhotovitelem) a fyzickými a právnickými osobami jako kupujícími (objednateli).

Údaje o bodech a údaje z dokumentačních fondů

Dodací podmínky: číselné nebo grafické údaje

Měrná jednotka: bod, hodina

Pol. Poskytované údaje MJ
  Bodová pole    
1 Geodetické údaje bodu základního polohového bodového pole - kopie bod 70
2 Souřadnice bodu základního polohového bodového pole bod 20
3 Souřadnice bodu základního polohového bodového pole doplněné nadm. výškou bod 25
4 Geodetické údaje o zhušťovacím bodu - kopie bod 35
5 Nivelační údaje bodu základního výškového bodového pole - kopie bod 70
6 Nadmořská výška bodu základního výškového bodového pole bod 20
7 Údaje o bodu základního tíhového bodového pole - kopie bod 70
8 Souřadnice rohů a průsečíků stran mapových listů bod 15
9 Sestavení nebo vyhledání nestandardních údajů hod 300

Poznámka: V cenách není započtena cena technického nosiče dat.

Hodinové sazby - sjednocené pro činnosti v ZÚ

Ocenění činností v hodinových sazbách se použije u těch prací, které nejsou zařazeny v ceníkových tabulkách a nemají stanovenu cenu jako opakovaně dodávané výkony.

V cenách nejsou započteny přímé materiálové náklady, služby vč. kooperací a cestovní náklady. Nabídkový ceník je informací o cenách výkonů a výrobků pro kupující (objednatele) a při dodržení určených kvalitativních a dodacích podmínek orientačním podkladem pro dohodu o cenách výkonů a výrobků podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách mezi ZÚ jako prodávajícím (zhotovitelem) a fyzickými a právnickými osobami jako kupujícími (objednateli) (více viz všeobecné podmínky Výňatku z Ceníku výkonů a výrobků ZÚ, platnost od 1. 6. 2005).

platová tř. popis
1. figurant 84
4. dělník v tiskárně 100
6. reprodukční fotograf, operátor informačních a komunikačních technologií (IKT) 118
7. knihař, sazeč, montážník v polygrafii, kartograf - operátor, operátor IKT, geodet - topograf 128
8. sazeč, reprodukční fotograf, tiskař, kartograf - operátor, kartograf - revizor, geograf - operátor, geodet - topograf, operátor IKT, správce IKT, geodet - fotogrammetr 139
9. tiskař, kartograf - redaktor, referent, geograf - operátor, operátor IKT, správce IKT, geodet - topograf, geodet - fotogrammetr, geograf - kontrolní činnost 151
10. kartograf - redaktor, technický redaktor, referent, programátor, správce IKT, geodet - fotogrammetr, geograf - kontrolní činnost 164
11. referent, správce IKT 178
12. referent, správce IKT 193

Advokátní tarif

Vyhláška č. 177/1996 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ve znění pozdějších předpisů

Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen »odměna advokáta«) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen »smluvní odměna«); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené touto vyhláškou.

Sazba mimosmluvní odměny

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

do 500 Kč 250 Kč
přes 500 Kč do 1 000 Kč 500 Kč
přes 1 000 Kč do 5 000 Kč 750 Kč
přes 5 000 Kč do 10 000Kč 1 000 Kč
přes 10 000 Kč do 200 000 Kč 1 000 Kč
  a 25 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč
přes 200 000 Kč 5 750 Kč
  a 25 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč
přes 10 000 000 Kč 30 250 Kč
  a 25 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Vyhláška č. 484/2000 Sb. Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem... kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů:

Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí občanského soudního řádu

Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky, činí sazba odměny

do 500 Kč 1 500 Kč
přes 500 do 1 000 Kč 3 000 Kč
přes 1 000 do 5 000 Kč 4 500 Kč
přes 5 000 do 10 000 Kč 6 000 Kč
přes 10 000 do 200 000 Kč 6 000 Kč
  a 15 % z částky přesahující 10 000 Kč
přes 200 000 Kč 4 500 Kč
  a 1,5 % z částky přesahující 200 000 Kč
přes 10 000 000 Kč 181 500 Kč
  a 0,015 % z částky přesahující 10 000 000 Kč.

Drobný komentář k ceníkům

Slíbil jsem na Setkání geodetů sepsat pro časopis Zeměměřič stručný komentář k ceníku ZÚ, vyhláškám o oceňování práce advokátů a paušálním sazbám notářů.

Přiložené ceníky jsou v podstatě všechno ceníky, které vznikly z vůle nějakých státních úředníků a z vůle zlobovaných zákonodárců!

Nevím, jak jednotlivé ceníky vznikaly, byl by to pouze dohad. Každý je jistě rád, když má cenu zaručenou zákonem či vyhláškou. Mnohem snadněji to jde samozřejmě vlivným profesním či zájmovým skupinám. Kdybychom jako zeměměřiči účtovali podle vyhlášky 177/1996 a násl., tak by se cena odvíjela od ceny pozemku resp. stavby - to by někdy nebylo až tak špatné! Hodinové sazby právníků jsou neodůvodněné, jejich náklady jsou: vzdělání, trend jejich potřeby, mnohdy podpořené zákonem a žádné resp. min. materiálové náklady. Nedokáži, kromě hodinových sazeb, analyzovat, co ceny u právníků obsahují. Každopádně netrpí nouzí jako řada malých soukromých geodetů.

Ceníky umožňují zejména advokátům držet basu a mít garantované ceny. Vyhlášky o cenách u právníků a advokátů vznikly silným lobováním ve vládách a zákonodárných sborech, které se nezříkají elitářství některých povolání (navíc je lobování prováděno skupinou silných, vlivných a početných právníků, kteří to umějí). Všimněme si, že za úkon »právní služby« z tarifní hodnoty třeba 600 Kč je odměna pro advokáta 500 Kč. To filtruje nezajímavé zakázky.

Od června 2005 platí Výkonový a honorářový řád - úprava dle rozhodnutí předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž nabyla právní moci 14. 3. 2005. To je lobování v barvách mnohem významnějších stavařů a jejich organizace ČKAIT. Podobně to má i honorářový řád architektů, kde jsou specifikace staveb a kde je docela vidět rozumná snaha o objektivizaci a doporučuje se tam způsob, jak dospět k ceně.

Možná je škoda, že se nám nepodařilo nalézt společnou nebo synergickou cestu s ostatními stavařskými profesemi. Zejména u větších projektů jsou katastrofálně odlišné hranice cen (to se týká např. pozemkových úprav, kde jsou ceny pod hranicí rentability a velmi často vedou k významnému snížení kvality).

V řadě zemí EU je považován rozptyl cen ? 10 % až ? 15 % za podezřelý a vede k vyloučení ze soutěže. Zde ale vidím prostor pro »české domluvy«. Nám se bohužel nepodařilo prosadit profesní samosprávu, tak jsme nadále v rukou státu a samozřejmě trhu.

U ZÚ jsou služby, které jsou volně dostupné a bezplatně poskytované na internetu, významným pokrokem. Je to dobrý příklad, jak mají služby poskytované státem vypadat, bohužel jde jen o malý segment služeb z ČÚZK. Bezplatné služby na internetu (např. poskytování bodového pole) není ale reflektováno v ceníku ZÚ, kde jsou uvedeny celkem nesmyslné ceny.

Uvedené ceny ZÚ kolísají proti soukromé sféře, někdy jsou nahoře jindy naopak dole. Hodinové sazby obsahují zřejmě pouze mzdy a odvody! Tady soukromá sféra absolutně nemůže konkurovat (chybějí tam další položky nákladů). Možná si budou soukromé firmy najímat na práci naše úředníky (pracovníky ZÚ)! Nedovedu ale posoudit, jak by to bylo s jejich průměrnou pracovitostí.

Ceník ZÚ (zde je citována pouze jeho část) je tak rozsáhlý, že podobně podrobný má i ta největší geodetická firma. Už ZÚ jen chybí ceny za geometrické plány a inženýrskou geodézii. Toto ale nechci komentovat.

Zjistil jsem např. u různých poradců (např. Patria Finance), že hodinové sazby se odpichují od částky 5 000 Kč. Basu drží i další poradenské a finanční instituce, je to vidět i podle neukočírovaného zisku, který je zveřejňován např. ve výročních zprávách.

Obecně jsou ceníky státní správy na řadu samozřejmých výstupů (které již byly zaplaceny státem) nemravné a v rozporu s tržní ekonomikou, ke které se snad stále ještě hlásíme.

Vysoce hodnotím bezplatné výstupy z KN a bodového pole. Až budou i katastrální mapy, bude to vynikající. Nechápu, proč vysoce kvalifikovaný a autorizovaný geodet nemůže poskytovat autorizované informace z KN. Na poštách mají starost sami se sebou, nevím jak se popasují s poskytováním info z KN. Odstrašujícím příkladem je spuštěný bodový systém pro řidiče, který pod rukama obecních úředníků kolabuje (je chyba v lidech, technice nebo systému - toť otázka).

Informoval jsem se u Komise EU zastoupené v Praze a ti mně zjistili, že podle EU může podnikat i stát, ale za stejných podmínek jako podnikatel! Stejné podmínky se ale naprosto nedodržují. Bývá zvykem, že se kalkulačním vzorcem vypočte nákladová cena a ta se pak poměří s trhem.

Bude-li cena úspěšná, přetrvá. Vysoká cena monopolu je špatná (viz ceny ropy, elektřiny, plynu, vody - diktáty monopolů - od výrobců, distributorů, úprav a distribuce včetně překupníků).

Tržní prostředí ale není garantem kvality, k té se dostat je velký problém. Testy kvality nejsou v oblibě (hrozí soudní řízení o pomluvách) a ani vyšší cena není vždy garantem kvality. Lze ale předpokládat, že za rozumnou cenu si nikdo netroufne odevzdat nekvalitní práci. Zvláště, když by mu hrozila ostuda, odebrání oprávnění nebo pokuta, tedy alespoň v některých oborech.

Všichni víme, že ČOI (Česká obchodní inspekce) se v nezajímavých kauzách neangažuje, jen když se potřebuje zviditelnit. Rovněž není vyloučená politická objednávka - viz v řadě případů u hypermarketů.

A co pro náš obor přináší diametrálně odlišné ceny? Je to velmi ošidné. V našem oboru při rozsáhlé konkurenci dochází v bitvě o přežití k totálně dumpingovým cenám (pozemkové úpravy, GP aj). Každopádně to vede ke snížení kvality. V oboru je ohrožen vývoj tažený soukromou sférou, nedovedu si představit, že např. v USA vývoj zajišťuje stát (ten se podílí jen financemi). Někdy jsme zákazníky hodnoceni jen podle hodin, které strávíme venku na pozemku. Nikdo ale nevidí mnohdy rozsáhlou přípravu a pozdější zpracování.

I nadále považuji jednostrannou orientaci geodetů za zhoubu oboru. Kdybychom měli průniky do stavařiny a údržby katastru nemovitostí, bylo by to lepší. Uvědomuji si ale i - devatero řemesel, desátá bída. Ale zase: v Americe nikdo nepřizná, že něco neumí!

Bylo by to krásné mít státem garantované ceny, ale to jsme už v jiném režimu.

Ivan Kříž

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2262


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Geodézie [Pošta]