[Home Page]

Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

Mezi množstvím novinek chystaných pro geodetickou veřejnost na konec roku by rozhodně neměla zapadnout informace o nové verzi grafického systému KOKEŠ, která bude oficiálně představena v Brně na veletrhu Invex.

Dva roky vývoje

Ohlášení nové verze 8 završilo dva roky kontinuálního vývoje. Co stávající verze 7 během uplynulých 24 měsíců přinesla? Především následující dvě zásadní změny. Výraznou orientaci na technologicky ucelená řešení tvorby, editace a použití vektorových dat. Technologie tvorby výkresu zavedla nejen informace o vzhledu a významu prvků, ale též působivé využití při identifikacích prvků mapy.

Další velmi významná změna je spojena se zaváděním povinného odevzdávání geometrických plánů v digitální podobě v novém výměnném formátu (VFK) na vybraných územích. Druhá polovina loňského a celý letošní rok byl z hlediska geodézie poznamenán otázkami a věcnými problémy spojenými s tímto formátem. Na základě požadavků geodetů a v důsledku změn ve formátu VFK byly po celý rok vydávány bezplatné aktualizace verze KOKEŠ 7 obsahující mimo jiné funkce pro grafický zákres geometrických plánů a tvorbu změnových vět tak, aby splňovaly požadavky katastrálních úřadů.

Co nového bude ve verzi 8?

K nejdůležitějším změnám určitě patří možnost generovat změnové věty i pro geometrické plány, které zpracovávají parcely zjednodušené evidence,věcná břemena nebo výsledky pozemkových úprav. Uživatelé uvítají i možnost grafického náhledu změnových vět s možností odebrat některé grafické prvky z generování změnových vět.

S problematikou geometrických plánů souvisí také technologie tvorby výkresů, která je ve verzi 8 dále rozvíjena.Tato technologie může být atributem libovolného výkresu a definuje tabulky použité pro jeho tvorbu a zobrazení. Změna grafické podoby mapy se stane pouhou otázkou načtení souboru s definovanou technologií tvorby výkresu, bez nutnosti jakéhokoli dalšího ručního zásahu do výkresu. Při otevření výkresu v systému KOKEŠ se příslušné technologické tabulky automaticky načtou. Má-li navíc daná technologie tvorby definovánu i tabulku Expert, je načtena také a použita pro editaci tohoto výkresu funkcí Expert. Z výše uvedeného je patrné, že se toto řešení přímo nabízí pro zpracování technologicky homogenních prací, mezi které zpracování geometrických plánů nepochybně patří.

Technologie tvorby nachází nově využití i v jiných oblastech zpracování dat, například při konverzích dat. Při technologických konverzích dat totiž nedochází k převodům prvků na základě jejich grafického vzhledu, ale na základě jejich logického významu v mapě.

Jaké další novinky mohou uživatelé očekávat? Je jich celá řada, namátkou:

Spolehlivost a spolupráce

Uživatelé se mohou spolehnout na zázemí firmy GEPRO, která poskytuje řešení speciálně pro potřeby místního geodetického trhu. Vývojáři systému KOKEŠ reagují okamžitě na podněty ze strany uživatelů i na změny připravované rezortem ČÚZK. V případě VFK to znamená okamžité řešení problémů s konkrétní zakázkou. Pořízením verze 8 uživatelé získají bezplatně i všechny aktualizace, které budou během nepřetržitého vývoje nové verze v následujících dvou letech postupně uváděny na trh.

První seznámení se systémem KOKEŠ verze 8 bude možné již v říjnu 2006 na veletrhu Invex. Mnohem detailnější informace a praktické zkušenosti mohou zájemci získat na dvoudenním setkání uživatelů o měsíc později v Olomouci, kde KOKEŠ verze 8 bude detailně rozebrán na přednáškách, workshopech a školeních. Na viděnou na veletrhu Invex nebo na setkání uživatelů.

Ing. Jan Jurka, GEPRO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2265


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Software [Pošta]