[Home Page]

Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«

Ve dnech 4. - 6. 10. 2006 Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně zahájil kurzy v rámci programu celoživotního vzdělávání určeného pro stavební praxi a veřejnou správu. Prvním otevřeným kurzem byl »Seminář z GPS«, po kterém byla dlouhodobě největší poptávka mezi odbornou zeměměřickou veřejností.

V roce 2006 byl zahájen provoz sítě permanentních stanic CZEPOS, která by v blízké budoucnosti měla garantovat jednotný referenční rámec geodetických základů v ČR. CZEPOS je spravován Zeměměřickým úřadem (ZÚ) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Poskytuje datové produkty pro tzv. postprocessing i měření v reálném čase pro určení prostorové polohy prostřednictvím GPS. Geodetická odborná veřejnost využívá v současnosti sítě CZEPOS pro určování geodetických bodů bodového pole a podrobné měření. Širší veřejnost (záchranná služba, hasiči, dispečerské společnosti, dopravci, aj.) mohou z CZEPOS využívat produkty DGPS pro zpřesnění své navigační polohy na úroveň lepší 1 m.

Cenovou dostupností a progresivností technologie se GPS rozšířilo výrazně do praxe. Tato technologie z hlediska teoretických znalostí je pro odbornou praxi i širší veřejnost zcela novým fenoménem a proto vyvstal z jejich řad tlak a požadavek na doškolování v této oblasti. Uživatelé GPS se již nespokojují pouze s pasivní obsluhou aparatur GPS jako »černých skříněk«, ale chtějí o technologii vědět více, aby ji mohli maximálně využít. Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádá každoročně v únoru semináře s mezinárodní účastí, na kterých jsou prezentovány poznatky, jak z oblasti vědecké, tak i z oblasti zeměměřické praxe. V roce 2007 se uskuteční již 10. ročník tohoto semináře.

Z průzkumu zájmu odborné veřejnosti vyplynulo, že uživatelé GPS chtějí mít ucelenější základní znalosti, zejména teoretické, z oblasti GPS. Kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) »Seminář z GPS« nabízí možnost v rámci 24 výukových hodin tyto znalosti uceleně získat. Kurz je určen především pro uživatele GPS, kteří si chtějí doplnit teoretické znalosti základních principů a souvislostí této družicové technologie. Je rovněž určen i začátečníkům, kteří si pravě pořídili GPS a nebo plánují pořízení této technologie. Kurz prohlubuje znalosti i odborným pracovníkům, kteří přebírají výsledky měření GPS, ať už pro potřeby katastrální dokumentace a/nebo pro potřeby inženýrské praxe. Zkrátka jde o ucelené základy GPS, přičemž po jejich absolvování se absolvent kurzu podstatně rychleji prakticky zorientuje v problematice korektního určení prostorové polohy v platných státních souřadnicových systémech, zejména v S-JTSK a dalších souvislostech.

Kurz CŽV »Seminář z GPS« zahrnuje celkem 24 výukových hodin, z nichž 2/3 tvoří teoretické přednášky a 1/3 připadá na praktickou výuku zpracování dat GPS (výpočet vektoru a převod do S-JTSK). Kurz je plnohodnotným předmětem akreditovaného studijního programu vysokoškolského studia ohodnocený 3 kredity, zakončený zápočtem a vydáním osvědčení o jeho absolvování.

Prvního kurzu se zúčastnilo 6 účastníků, 4 účastníci z KÚ pro Zlínský kraj a 2 účastníci z privátní zeměměřické sféry. Lektorský tým kurzu zahrnoval 6 lektorů pod vedením odborného garanta prof. ing. Otakara Švábenského, CSc. Do týmu byl kooptován i zástupce Zeměměřického úřadu ing. Pavel Taraba.

Absolventi:

Přejeme absolventům úspěšnou praxi s GPS.

Pracoviště Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně připravuje i kurz GPS pro pokročilé, který bude navazovat na základní kurz a půjde hlouběji do některých aktuálních problémů technologie GPS zejména do přesných aplikací.

Další kurz CŽV »Seminář z GPS« bude otevřen 29. - 31. 1. 2007, tradiční brněnský Seminář GPS - konference se uskuteční 1. 2. 2006. Podrobnější informace budou zveřejněny na www.fce.vutbr.cz.

Ing. Jiří Bureš, Ph.D., Ústav geodézie, FAST VUT v Brně

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 26.02.2007
ID článku: 2380


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Školství [Pošta]