[Home Page]

Knižní novinky

ÚZ č. 586 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Vydal: Sagit, cena: 79 Kč včetně 5% DPH

Obsáhlý soubor 14 předpisů zahrnuje např. katastrální zákon, zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, zákon o zeměměřictví; k zákonům jsou zařazeny všechny prováděcí vyhlášky. Do textů jsou tučně zapracovány změny pro rok 2007. Publikace zahrnuje také kapitolu, která se věnuje pozemkovým úpravám a pozemkovým úřadům.

Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Autor: Zdeněk Maršík.

Ediční řada: Technické památky

Vyjde začátkem roku 2007; cena: 350 Kč, brož., asi 300 stran, asi 150 obr., ISBN 80-7277-318-6

Autor, vysokoškolský pedagog, který se problematikou zabýval po celý život, představuje stručný obecný vývoj tohoto oboru od starověku po současnost a zaměřuje se na dějiny oboru i současné zeměměřické metody u nás, a to i v širších souvislostech (pozemkové katastry a reformy, vytvoření sítě geodetických bodů, nástup moderních technologií). Text, zpracovaný tak, aby byl přístupný i zainteresovanému laickému čtenáři, doprovází názorné ilustrace.

Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy

Autoři: Stav. Jiří Doležal, JUDr. Jan Mareček, Vladimíra Sedláčková, Tomáš Sklenář, Martin Tunka, Zdeňka Vobrátilová

ISBN: 80-7201-626-1, v říjnu 2006 vydalo nakladatelství Linde Praha, formát A5, vázaný, 704 stran, cena 990 Kč, obj. kód: 4214.

Publikace Nový stavební zákon, vyvlastňovací zákon, změnový zákon s poznámkami navazuje na 11 předchozích vydání úspěšné knihy »Stavební zákon v teorii a praxi«. Těžištěm publikace jsou úplná znění nového zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). Publikace je zpracována formou poznámkového vydání, takže k jednotlivým ustanovením zákonů jsou připojeny poznámky k jejich aplikaci a uvedeny jak »vnitřní« vazby na související ustanovení zákona, tak »vnější« vazby na jiné související právní předpisy. Oba uvedené zákony přinášejí řadu zásadních a koncepčních změn oproti dosavadní právní úpravě územního plánování, stavebního řádu i vyvlastňovacího řízení a v poznámkách na ně je zvlášť upozorňováno. Čtenáři jsou rovněž seznámeni s přípustnými alternativními postupy a zjednodušeními při umisťování, přípravě, posuzování, projednávání a povolování staveb. Součástí publikace je rovněž zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (tzv. změnový zákon), kterým se mění celkem 52 zákonů navazujících nebo jinak souvisejících s uvedenými dvěma zákony, a prováděcí vyhláška o autorizovaných inspektorech, která stanoví obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaných inspektorů, postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob evidence autorizovaných inspektorů.

Malá právnická encyklopedie (6. doplněné a přepracované vydání)

Autoři: Doc. JUDr. Pavel Mates; Doc. JUDr. Josef Fiala; JUDr. Karel Nový; Doc. JUDr. Petr Průcha; JUDr. Ladislava Steinichová

ISBN 80-7201-582-6, v únoru 2006 vydalo nakladatelství Linde Praha, formát A6, brožovaný, 272 stran, cena 248 Kč, obj. kód: 0212.

Encyklopedie kapesního formátu poskytuje základní orientaci v nejčastěji používaných pojmech z oblasti vnitrostátního práva České republiky a některých sfér tzv. komunitárního práva. Jsou v ní zahrnuty právní instituty z oblasti práva soukromého a veřejného i některé pojmy náležející k obecné právní terminologii. Hesla jsou zpracována pouze v nezbytné zkratce. Knížka je určena zejména pro studenty práv, pro právnickou praxi a odborníky z neprávnických profesí.

Zeměměřická díla - oceňování a vztahy s občanským a pracovním právem

Autor: ing. Petr Polák, ČSGK (více viz strana 40)

redakce

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 27.02.2007
ID článku: 2386


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Přečtěte si [Pošta]