[Home Page]

Nový stavební zákon a MISYS

K 1. lednu 2007 vstoupil v platnost zákon o územním plánování a stavebním řádu, č. 183/2006 Sb., zjednodušeně zvaný nový stavební zákon. Jde o právní normu, která po 30 letech nastavuje koncepčně nově územní plánování, územní rozhodování a stavební řád. Změny v zákoně obsažené mají především v oblasti územního plánování značný dosah na využívání geografických informačních systémů ve veřejné správě.

Důvěra zavazuje

Mezi uživatele GIS systému MISYS patří přes 70 obcí s rozšířenou působností státní správy a dalších více než 1100 obcí, které se všechny musí s problematikou rozvoje spravovaného území zabývat. Bylo proto nezbytné připravit toto velmi využívané softwarové řešení tak, aby s příchodem nového roku pomohlo uživatelům ve veřejné správě s problematikou, kterou nový zákon přináší. Společnost GEPRO se na tyto změny připravovala již celý uplynulý rok.

Rozložení úloh

Příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany, pořizují územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci (ÚPD) a vymezují zastavěné území nebo politiku územního rozvoje. Územně analytické podklady (ÚAP) v rozsahu svého správního obvodu pořizují úřady územního plánování (obce s rozšířenou působností) k vyhotovení územních a regulačních plánů, krajské úřady je pořizují k vyhotovení zásad územního rozvoje. Tyto podklady sledují v případě obcí více než stovku detailních jevů, v případě krajů cca 40 jevů s globálnějším pohledem na region.

Řešení pro obce

Obce s rozšířenou působností ponesou hlavní díl odpovědnosti za rozvoj území, protože budou pořizovat územní plány a regulační plány nejen pro území vlastní obce, ale i pro obce ve svém správním obvodu, na jejich žádost.

Právě zde se nachází největší potenciál pro uplatnění systému MISYS v podobě nástroje pro evidenci, pořizování, prezentaci a export dat ÚAP a ÚPD.

Přednosti systému MISYS pro práci s daty v oblasti územního plánování:

Rozvoj GIS

Nový stavební zákon svým legislativním rámcem obecně přináší lepší podmínky pro rozvoj GIS systémů ve veřejné správě, speciálně pak v oblasti územního plánování. Nová právní úprava rovněž zajistí jednodušší podmínky pro výměnu digitálních dat mezi dotčenými orgány a organizacemi veřejné správy a správci dopravní a technické infrastruktury. To vše povede k lepší výměně dat a spolupráci mezi dotčenými a k dalšímu zvyšování využívání GIS nástrojů ve veřejné správě i komerčním sektoru.

Nabídka podpory

Společnost GEPRO je připravena pořizovatelům územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace přispět svými službami při řešení této problematiky: od dílčí pomoci, a ve spolupráci s urbanisty až po komplexní outsourcing.

Obr.: Výpis z evidence mapových a územně analytických podkladů

Vojtěch Zvěřina, Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 26.02.2007
ID článku: 2388


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Software [Pošta]