[Home Page]

Z rozhodovací praxe: Majitel pozemku vyháněl geodeta z pozemku

Dle Protokolu o podání vysvětlení sepsaného Policií ČR dne 10.10.2005 a na základě předchozího oznámení ze dne 7.10.2005 se dostavil pan A. A. na OO PČR K., aby podal trestní oznámení na Ing. M. K. vykonávajícího na jeho pozemcích zeměměřickou činnost. Do protokolu p. A. A. mimo jiné uvedl, že dne 7.10.2005 kolem 14.30 h. několikrát vykazoval Ing. M. K. ze svého pozemku parc.č. 42/2 k.ú. Z., neboť se domníval, že se jedná o soukromý zájem. Z protokolu vyplývá, že Ing. M. K. panu A. A. sdělil, že provádí vytyčení hranice pozemků pro pana J. Č., že za tímto účelem potřebuje vstoupit i na pozemky ve vlastnictví p. A. A. Při odjezdu se Ing. M. K. prokázal úředním průkazem opravňujícím ke vstupu na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností.

ZKI v Opavě uložil majiteli pozemku pokutu 4000+1000 Kč, neboť majitel pozemku pan A. A. porušil povinnost vlastníka pozemků stanovenou v § 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví, tj. zabraňoval ve vstupu na své pozemky osobě oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti, která vykonávala zeměměřickou činnost, jejíž výsledek je využíván pro katastr nemovitostí České republiky.

Celé znění viz další informace.

redakce

vyvěšeno: 17.05.2007
poslední aktualizace: 14.09.2007
ID článku: 2494
další informace: www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki069.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Sborník rozhodnutí
[Pošta]