[Home Page]

Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie

Mezi historická svědectví o vývoji kultury našich zemí patří i mapová tvorba. Existuje řada historických mapových památek o zobrazení našich zemí. K nim patří staré mapy Čech - Klaudyánova mapa (1518), Crigingerova mapa (1568), Aretinova mapa (1619), Stichova mapa (1676), Vogtova mapa (1712), Moravy - Fabriciova mapa (1569), Komenského mapa (1624) a Slezska - Helwigova mapa (1561). Poté následovalo Müllerovo mapování Moravy (1708 - 1712) a Čech (1712 - 1720), Wielandovo mapování Slezska (ve 20. a 30. letech 18 stol.) a vojenská mapování .

V současné době existuje řada mapových sbírek státních institucí, jako např. Mapová sbírka Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Mapová sbírka Karlovy univerzity, Mapová sbírka Národního muzea, Mapová sbírka Národního technického muzea, Mapová sbírka Státního ústředního archivu, Mapová sbírka Památníku národního písemnictví a řada dalších (depozitáře univerzitních knihoven, různé zámecké sbírky, atd.) Existují i soukromé sbírky, které jsou buď zpřístupněny k odbornému studiu nebo jsou v nich mapy a atlasy pouze pečlivě uloženy a slouží k potěšení jejich majitelů nebo i pro komerční účely .

Na jaře 2005 vznikl z iniciativy ing. Drahomíra Dušátka, CSc., doc. ing. Miroslava Mikšovského, CSc. (FSv ČVUT) a Dr. Jana Kozáka (Geofyzikální ústav AV ČR) podnět zpřístupnit historii české kartografie naší veřejnosti. Cílem této iniciativy bylo:

Dne 25. 5. 2005 se uskutečnila na katedře mapování Stavební fakulty ČVUT v Praze informativní schůzka, jíž se zúčastnili kromě tří výše jmenovaných ing. Jiří Černohorský (ZÚ Praha); Božena Picková, Dr. Ivan Kupčík (Universita Mnichov); RNDr. Alena Cejchanová a ing. Patrik Fiferna (Geologické služba ČR), ing. Jan Švejda, (NTM); ing. Růžena Zimová, PhD. a doc. ing. Pavel Hánek, CSc., (oba FSv ČVUT) a ing. Radek Petr (redakce časopisu Zeměměřič). Svoji neúčast omluvili, ale poslali svoje vyjádření doc. RNDr. Eva Semotanová, CSc. (HiÚ AV ČR); RNDr. Ladislav Plánka (VUT Brno) a ing. Jana Chudobová (Český svaz geodetů a kartografů). Cílem této schůzky bylo:

Na schůzce byla vznesena řada námětů, z nichž jako nejreálnější se jevilo vytvoření webové stránky o historii českého zeměměřictví se zvláštním zřetelem na kartografii.

V dubnu 2006 připravili iniciátoři akce 'memorandum' s přílohou, která obsahovala i návrh struktury budoucích webových stránek s názvem 'Česká kartografie - vznik a současnost'. Tyto materiály byly rozeslány potenciálním zájemcům a spolupracovníkům, kteří byli současně pozváni na další schůzku, která se uskutečnila na Katedře mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT dne 24. května 2006. Na této schůzce byla projednána osnova webových stránek a navrženi garanti jejich jednotlivých kapitol takto :

Pro projednání s dosud nezúčastněnými navrhovanými autory byli současně stanoveni odpovědní pracovníci.

Na jednání byla podal doc. Mikšovský informaci o plánovaném zřízení Muzea moravské kartografie, které se staví místo jednoho vyhořelého křídla zámku ve Velkých Opatovicích. Stavba je spolufinancována ze zdrojů EU a má být dokončena v roce 2007. Cílem projektu je umístit do výstavních prostor velkou reliéfní mapu Moravy a další mapové památky z prostoru Moravy a zejména Boskovicka. Na základě doporučení pracovní skupiny bylo navázáno jednání s ředitelem Boskovického muzea Mgr. Dostálem, který pozval zástupce Kartografické společnosti ČR na kontrolní den stavby, který se uskutečnil 3. října 2006 ve Velkých Opatovicích.

Jde o značně rozsáhlý objekt budovaný speciálně pro muzejní účely (včetně zajištění infrastruktury - ubytování, stravování apod.), který je výrazně podporován i starostou a městským zastupitelstvím Velkých Opatovic. Zámek je umístěn ve východní části města a obklopen rozsáhlým zámeckým parkem. Vlastní objekt kartografického muzea sestává z velké haly s ochozy a z balkónů, které jsou určeny pro umístění výstavních panelů. Součástí objektu je i konferenční místnost; pro pořádání větších akcí je k dispozici i velký přednáškový sál v jiném křídle Opatovického zámku. Projekt, jehož odborným garantem byl doc. Drápela z Masarykovy univerzity v Brně, počítá i s multimediální prezentací kartografických děl.

Dalšího pracovního jednání kolektivu pro přípravu webové prezentace 'Česká kartografie - vznik a současnost' se zúčastnil i ředitel Boskovického muzea Mgr. Dostál. Podal zde informaci o výstavbě muzea, která byla doplněna prezentací z kontrolního dne stavby. Muzeum má být otevřeno v r. 2007, výhledově by bylo možno jeho dosavadní sbírky doplnit i o další exponáty z oblasti českých zemí.

Příprava webové prezentace bude pokračovat zpracováním úvodních kapitol, jejichž obsah bude posouzen nově zřízenou redakční radou počátkem roku 2007.

17. kartografická konference, kterou pořádají společně Kartografické společnosti SR a ČR, se uskuteční ve dnech 6. - 7. září 2007 v Bratislavě. Bližší informace budou zveřejněny v 1. čísle Zpravodaje KS ČR v roce 2007

Zdroj: Zpravodaj Kartografické společnosti ČR, č. 2/2006

Poznámka redakce:

Radek Petr se na schůzkách, kde se jednalo o webových prezentacích kartografických děl, přimlouval, aby mapy a textové údaje byly uzpůsobeny také pro školní výuku všech typů škol a aby si zde mohl student nebo každý zájemce porovnat, jak se vyvíjelo zobrazování třeba jeho bydliště během staletí, aby KS ČR iniciovala dostupnost archivovaných map ve vysokém rozlišení a umožnilo se všem zájemcům volně si mapy tisknout pro svoji potřebu a tím propagovat krásné mapy a kartografii na veřejnosti. Je třeba také koordinovat tvorbu jednotlivých kapitol webových stránek o české kartografii s již vzniklými projekty, aby se internet nezahlcoval stejnou problematikou na různých serverech a zbytečně se tak také nemrhaly prostředky a práce tvůrců. Zapojení diplomantů VŠ by mohlo do projektu vnést určité moderní prvky, aby projekt nebyl pouhopouhým suchým textem s obrázky. Tyto názory víceméně nebyly z různých důvodů přijaty.

(zs)

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2498


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Kartografie [Pošta]