[Home Page]

Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

<p>Dokumentace lidové architektury, stejně tak i dokumentace architektury obecně, prodělává v posledních letech vývoj. V současnosti vedle sebe existují a spolupracují dvě skupiny odborníků. Na jedné straně zadavatelé dokumentačních prací z řad pracovníků památkové péče a architektů zaměřených na lidovou architekturu. Na straně druhé technici zabývající se dokumentací staveb. V první skupině stále převažuje práce především s tištěnou výkresovou dokumentací, zatímco ve skupině druhé je již používání technologií umožňujících prostorové zaměření a výstupy téměř všední záležitostí. Dokumentace lidové architektury je hraniční obor, kde se kombinují požadavky na kvalitu technického zpracování se znalostí stavebních a stavebně-historických vztahů a detailů. Z tohoto jasně plyne důležitost bezmála nutnost spolupráce a komunikace mezi zadavatelem a zhotovitelem dokumentace. Cílem tohoto příspěvku je prezentovat výsledky a zkušenosti získané při tvorbě měřické dokumentace vesnické usedlosti č.p. 97 v obci Čistá okres Svitavy. Seznámit s použitou technologií, podělit se o praktické postřehy a zkušenosti získané při zaměření stavby, konstrukci digitálního modelu a tvorbě výkresové dokumentace, stejně tak jako nastínit další možnosti využití prostorových digitálních modelů. Zpracovatelům nabídnout jednu z dalších možností, zadavatelům přiblížit a upřesnit co je reálné očekávat a požadovat, inspirovat je k častějšímu využití výsledků v současnosti dostupných technologií. Úvod článku je věnován dokumentovanému objektu a nástinu současné situace v oboru dokumentace lidové architektury. Část druhá se zabývá popisem dílčích kroků zpracování od geodetického zaměření až po konstrukci digitálního modelu. Třetí hlavní tematická část příspěvku je věnována dalšímu využití digitálního modelu a bilanci časové náročnosti popisovaného projektu. Závěr obsahuje hodnocení možnosti využití použité technologie pro dokumentaci lidové architektury. </p>

Lubomír Tláskal (oceněná práce - Juniorstav 2007)

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2512


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] FotogrammetrieŠkolství [Pošta]