[Home Page]

Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu

Ve dnech 29.-31.1.2007 se na Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně uskutečnil, v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV) určeného pro stavební praxi a veřejnou správu, další kurz „Seminář z GPS“ [1].
Tento kurz zahrnuje celkem 24 výukových hodin, z nichž 2/3 tvoří teoretické přednášky a 1/3 připadá na praktickou výuku zpracování dat GPS. Kurz je plnohodnotným předmětem akreditovaného studijního programu vysokoškolského studia ohodnocený 3 kredity, zakončený zápočtem a vydáním osvědčení o jeho absolvování.
Kurz prohlubuje znalosti odborným pracovníkům, kteří přebírají výsledky měření GPS, ať už pro potřeby katastrální dokumentace a/nebo pro potřeby inženýrské praxe. Je rovněž určen pro uživatele GPS, kteří si chtějí doplnit teoretické znalosti základních principů a souvislostí této družicové technologie. Je také určen i začátečníkům, kteří si již pořídili GPS anebo plánují pořízení této technologie.

Osnova kurzu CŽV:

Teoretická část: 16 hod

1) Požadavek na určování prostorové polohy – vazba na současnou legislativu
2) Základní pojmy a termíny v oblasti GPS
3) Princip určování polohy GPS
4) Popis základních součástí systému GPS
5) Souřadnicové systémy WGS-84, ETRS-89, výška ve WGS-84, Bpv
6) Působení systematických vlivů
7) CZEPOS (základní informace)
8) Metody měření GPS (Statická, Stop&Go, Kinematická, DGPS, RTK)
9) Zpracování dat a výpočet vektoru GPS, interpretace výsledků
10) Obsah datových souborů, výměnný formát RINEX
11) Převod vektoru z WGS-84 (ETRS-89) do S-JTSK, interpretace výsledků
12) Dokumentace výsledků měření GPS
13) Přebírání výsledků GPS do dokumentace ČÚZK
14) Jiné aplikace GPS – turistika, navigace vozidel, apod.
15) Různé – dotazy a odpovědi, diskuse

Praktická část (cvičení): celkem 8 h
1) měření metodou statickou, kinematickou, RTK, CZEPOS
2) zpracování dat – stažení, konverze do RINEX
3) výpočet vektoru ze statického měření ve WGS-84, ETRS-89
4) převod do S-JTSK – vytvoření transformačního klíče, 7-mi prvková transformace
5) Různé – dotazy a odpovědi, diskuse

Data:
V praktické části je pro měření používáno dvoufrekvenčních geodetických aparatur GPS, zpracování dat je vedeno obecněji s ohledem na aspekty zpracování v různých software. Pro výpočty jsou k dispozici konkrétní GPS data z praxe.

Absolventi kurzu v termínu 29.-31.1.2007:
Ing. Vladimír Javorský (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)
Ing. Pavel Křetinský (GEOtest Brno, a.s.)
Ing. Petr Pchálek (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)
Michal Sitko (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)
Ing. Radovan Šimíček (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)
Ing. Jan Tlustý (Katastrální úřad pro Plzeňský kraj)

Absolventům přejeme úspěšnou praxi s GPS.

Další kurz CŽV "Seminář z GPS" bude otevřen v termínu 17.–19.9.2007 a další se plánují na l/2008. Podrobnější informace budou zveřejněny na http://www.fce.vutbr.cz.

[1] BUREŠ, J.: Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo ´´Seminářem z GPS´´, časopis Zeměměřič 1+2/2007.

Ing. Jiří Bureš, Ph.D., Ústav geodézie, FAST VUT v Brně

vyvěšeno: 06.06.2007
ID článku: 2562
další informace: www.fce.vutbr.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GPS
Z domova
[Pošta]