[Home Page]

Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře

V časopisech Zeměměřič č. 10/2005 a 11/2005 byly publikovány polemické články týkající se právního osudu pozemků, na kterých se nachází geodetická observatoř VÚGTK ´´Skalka´´ v k.ú. Kostelní Střímelice. Někteří autoři volili i poměrně silná slova či podobenství o poselství a oselství, otvírání kudly v kapse, zmizelých zápisech z LV, neoprávněné manipulaci se státní půdou, trestním oznámení, provozované korupci, nebo o stavbě pomníku našemu katastrálnímu právu v atriu budovy ČÚZK. Věcně se přitom jednalo o záležitost uplatněných restitučních nároků, o kterých není a nebyl kompetentní rozhodovat žádný z orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí.

V případu byl nyní v jedné věci vydán pravomocný rozsudek soudu. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Kolín ze dne 19.10.2005 bylo rozhodnuto o vlastnictví restituenta k jednomu z pozemků, na kterém se dnes nachází geodetická observatoř ´´Skalka´´. Pozemkový úřad ve správním řízení shledal, že bývalým vlastníkům byly pozemky vyvlastněny, náhrady, která měla spočívat v přidělení náhradního pozemku se jim fakticky nedostalo a možnost navrácení původního pozemku zákon nevylučuje. Protože VÚGTK s tímto rozhodnutím pozemkového úřadu nesouhlasil, napadl ho žalobou u Okresního soudu v Kolíně. Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 23.6.2006 žalobu VÚGTK zamítl, neboť dospěl k názoru shodnému s názorem pozemkového úřadu, tj. že restituční důvod je dán, a že zákon vydání dotčeného pozemku nevylučuje. Proti tomuto rozsudku uplatnil VÚGTK včas odvolání u Krajského soudu v Praze. Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20.2.2007, který nabyl právní moci dne 30.3.2007 rozhodnutí Okresního soudu v Kolíně změnil tak, že určil, že restituent není vlastníkem dotčeného pozemku. V odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud mimo jiné uvedl:
"Odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupně dospěl k závěru, že i když na žádaném pozemku není postavena žádná konkrétní stavba, pouze na jeho hranici je vybudováno oplocení areálu, je třeba předmětný pozemek považovat jako plochu bezprostředně související a nezbytně nutnou k provozu geodetické observatoře Skalka. S ohledem na účel a poslání geodetické observatoře je nutno celý areál považovat jako jeden nedělitelný funkční celek. Odvolací soud proto uzavřel, že žádaný pozemek byl po přechodu do vlastnictví státu zastavěn areálem geodetické observatoře Skalka a jeho vydání oprávněné osobě brání překážka uvedená v § 11 odst. 1 písm. a) zákona o půdě."

Je namístě poděkovat všem odpovědným zaměstnancům VÚGTK za čas, úsilí i trpělivost věnovanou po dva roky tomu, aby stát neutrpěl v dotčeném restitučním řízení majetkovou újmu, která by byla v rozporu s platným právem. Pro ty, kteří takovou potřebu cítí pak nadešel až teď ten správný čas, aby se zamysleli nad tím, proti komu je třeba podávat trestní oznámení nebo jakému právu a kde je třeba stavět pomníky.

Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 16.07.2007
ID článku: 2584
další informace:www.zememeric.cz/chat/skalka.php
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1822
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1833
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1834
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1835
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1891

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel ing. Lumír Nedvídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Sborník rozhodnutí
[Pošta]