[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Diskuze k nové vyhlášce (3. část)

<h3>Kód kvality výměry</h3> <p>Potřeboval bych vysvětlit pojem »výpočet s vyšším kódem kvality výměry« - postaru § 26, písm. c), nově § 29, odst. 1, písm. c). V parcele, kde bylo provedeno v 90. letech mapování tvorbou ZMVM, jsem vyznačoval pomocí slučkované hranice garáž, neměnil jsem žádným způsobem hranice parcely. Parcela je evidována jako zast. pl. - zbořeniště s výpočtem výměry ze souřadnic v S-JTSK, kód 2. Na základě požadavku KÚ jsem spočítal výměru ze souřadnic a vyšel mi rozdíl 2 m2 oproti stavu v KN. Proto jsem podal návrh na opravu chybné výměry podle starého § 68, odst. 10, písm. a) vyhlášky s odkazem na přílohu 13.2 písm. a) staré vyhlášky.</p> <p>KÚ mi ale GP nepotvrdilo a dalo mi výzvu k doplnění se zdůvodněním »v GP předkládán nedůvodný návrh na opravu chybné výměry - nejedná se o chybu (lomové body parcely a jejich souřadnice souhlasí), rozdíl vznikl přesnějším výpočtem - jako zdůvodnění změny ÚHDP v GP je nutno uvést poznámku o rozdílu vzniklém zaokrouhlením nové výměry (bod 16.13 vyhl.)«.</p> <p>S tímto názorem jsem se neztotožnil a odmítl jsem písemným vyjádřením toto provést s tím, že se dle mého názoru skutečně jedná o chybu a že pod názor KÚ nepřipojím ověřovací doložku.</p> <p>KÚ mi po dalších 12 dnech od tohoto mého nesouhlasu dal opakovanou výzvu k doplnění »v GP stále předkládán nedůvodný návrh na opravu chybné výměry, ... , rozdíl vznikl 'přesnějším' výpočtem (přesnějším ve smyslu použitého programového vybavení) ... «.</p> <p>Po této druhé výzvě to už ale přestává být legrace, neboť jsem až do dneška netušil, že výpočet výměry s kódem kvality 2 lze zpřesnit výpočtem pomocí přesnějšího použitého programového vybavení. To nepřesné programové vybavení (jedná se o parcelu s 8 lomovými body, výměra maličkých 279 m2) bych docela chtěl vidět, snad ho proboha nepoužívají na KÚ.</p> <p>Na doplnění ještě uvádím, že ve zmiňovaném k.ú. se připravuje tvorba DKM přepracováním a že snad i bez mého návrhu na opravu by tu chybu 2m2 měl KÚ opravit. K dnešnímu dni tento můj GP »proležel« na KÚ pro mne neuvěřitelných 21 kalendářních dnů (vedoucímu kat. pracoviště jsem zaslal svůj nesouhlas před 13 dny a nic se neděje) a stále je jeho potvrzení asi v nedohlednu.</p> <h5>J. L. 13. 3. 2007</h5> <p>Nevysvětlím vám pojem »výpočet s vyšším kódem kvality výměry«, ale mohu vás ujistit, že přesnost 1 m2 v určení výměry 279 m2 o osmi lomových bodech odpovídá střední souřadnicové chybě 5 cm v poloze lomových bodů (za předpokladu pravidelného osmiúhelníka). Střední chybě výměry 2 m2 pak odpovídá 7 cm v poloze lomových bodů. Vím, že vám jde o přesnost výpočtu a ne o přesnost zaměření lomových bodů. Přesto má vaše upozornění praktický význam jen tehdy, pokud byly lomové body oné parcely určeny se střední souřadnicovou chybou menší než 5 cm. Na druhou stranu, to hypotetické »méně přesné programové vybavení«, na které ten nesouhlas KÚ svádí, by muselo být tak špatné, že by při něm stačilo zadávat souřadnice jen v decimetrech.</p> <h5>L. S. FSv ČVUT 14. 3. 2007</h5> <p>Pokud od KÚ dostanu souřadnice lomových bodů parcely (geometrické a polohové určení) a výměru s kódem kvality 2, tak odchylka výměry 2 m2 v SPI od kontrolního výpočtu z geometrického a polohového určení může mít pouze tyto tři důvody:</p> <ol> <li>Neumím spočítat výměru ze souřadnic !? - měl bych se to naučit nebo toho nechat </li><li>KÚ poskytl chybná data - KÚ s omluvou poskytne bezchybná data </li><li>KÚ eviduje výměru v SPI v rozporu s § 27 g) katastrál. zák. - KÚ provede opravu chyby </li></ol> <p>O chybu v zaokrouhlování výměry jedné plochy nemůže v žádném případě jít, ta nemůže být větší než 1 m2 a i v takovém případě by stejně šlo o chybu v katastru. Rovněž jako velmi úsměvná (nebo tragická) lze brát slova »... rozdíl vznikl 'přesnějším' výpočtem (přesnějším ve smyslu použitého programového vybavení) ... «. Tím snad chce autor těchto slov říci, že výměry parcel v SPI z 90. let jsou spočítány na chybném programovém vybavení KÚ?</p> <p>KÚ ve svém zdůvodnění vylučuje bod 2 a výměry určitě umíte počítat, takže se dle mého názoru evidentně jedná o chybu v údajích katastru. Postup, do něhož vás tlačí KÚ, je zcela určitě nejjednodušší, ale vyžaduje od vás do GP vědomě uvádět údaje, které nedokážete doložit.</p> <h5>Z. K. 16. 3. 2007</h5> <p>Obávám se, že ve svých úvahách zapomínáte na rozdíl mezi DKM a původními ZMVM (případně THM). V ZMVM se výměry vyrovnávaly. V DKM ne. V ZMVM mohou být v plochách rozdíly několik m2 (a kód »2«), i když to není chyba, ale prostě vyrovnání.</p> <h5>R. V. 17. 3. 2007</h5> <p>Dle mého názoru je zcela nepodstatné, jakým způsobem došlo v minulosti k výpočtu výměry evidované v SPI, důležité je jen to, že výměra v SPI neodpovídá výměře spočítané z geometrického a polohového určení a měla by se opravit. O tom ale spor není, jde pouze o formu opravy. Vzhledem k tomu, že chyba je ve vstupních datech poskytnutých KÚ, měl by si ji KÚ také opravit a ne řešit ji způsobem nutícím autora GP uvádět pro něj nedoložitelná tvrzení o zaokrouhlování.</p> <h5>Z. K. 18. 3. 2007</h5> <p class='neproporcialni-odstavec'>Pozn.: celá diskuze zůstala bez vyjádření nějaké autority, to už tak dnes chodí...</p> <h3>Povinnost identifikace na evidenci právních vztahů</h3> <p>Vzhledem k problému, který teď řeším, mě zaujalo ustanovení odst. 17.16 Přílohy k vyhlášce 26/2007, kde se praví: »V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech LV, výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin...«</p> <p>Můj výklad tohoto ustanovení je takovýto: Pokud předmětem zápisu do KN nebudou právní vztahy k parcelám, potom není nutno provést přiřazení parcel podle evidence právních vztahů. Je to správně?</p> <p>V případě, který řeším, jde o to, že zákazník bude mít listinu na změnu druhu pozemku části parcely, která není evidovaná na LV. Evidence právních vztahů mu je nanic - ani on, ani orgán, jež bude rozhodnutí vydávat, porovnání s evidencí právních vztahů nepotřebuje. A výše uvedené ustanovení vyžaduje provést porovnání s evidencí právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin.</p> <h5>J. H. 27. 3. 2007</h5> <p>Podle čeho pozná katastrální úřad, že váš zákazník je oprávněn měnit druh pozemku u parcely, která není na LV? Váš zákazník má zřejmě na LV zapsanou spodní parcelu zjednodušené evidence, u které se však druh pozemku nevede. Myslím, že cesta vede právě přes identifikaci nově oddělené části pozemku, která pak bude mít i nový druh pozemku. Tato identifikace pak poslouží i pro sepsání listiny.</p> <h5>D. K. 27. 3. 2007</h5> <p>Katastrální úřad to pozná:</p> <ol> <li>z popisového pole geometrického plánu; </li><li>z účelu ZPMZ; </li><li>z výkazu dosavadního a nového stavu. </li></ol> <p>Zákazník NENÍ vlastníkem žádného z pozemků, evidovaných v ZE a změna druhu pozemku bude provedena na základě rozhodnutí krajského úřadu ve vodoprávním řízení, který oznámení o řízení provede vyhlášením. Identifikace tedy NESLOUŽÍ pro sepsání listiny. Předmětem zápisu není změna právních vztahů, jak jsem uvedl níže. Pokud vám tedy upřesním celý postup takto, jaký je váš názor?</p> <h5>J. H. 27. 3. 2007</h5> <p>V bodě 17.16 přílohy ke kat. vyhlášce je napsáno, že se přiřadí údaje..., které budou podkladem pro sepsání listin. Neřeší se jakých listin. Pokud tyto údaje nebudou podkladem pro sepsání listin, tak tam asi teda nemusí být. Možná je to podobné jako obyčejný GP. Identifikace se dělá jenom na parcele, která »nás zajímá«, ostatní jsou bez identifikace (ve vzoru v příloze 18.1 parcela 1317/2 a 1315/1). Jinak nevím.</p> <h5>D. K. 28. 3. 2007</h5> <p class='kurziva-odstavec'>Pozn.: Dva geodeti zajímavě diskutovali, snad závěr učiní ČÚZK ve slibovaných odpovědích na <a href='http://www.cuzk.cz'>www.cuzk.cz</a>. Redakce i toto poskytne jako »žhavé« téma.</p> <p class='neproporcialni-tucny-odstavec'>(z Konference KATASTR březen 2007) </p>

Vladimír Svoboda

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2599


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]