[Home Page]

Seznam předpisů a doporučené odborné literatury

Seznam předpisů a doporučené odborné literatury


/1/ Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/2/ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/3/ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
/4/ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon
/5/ Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
/6/ Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
/7/ Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
/8/ Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
/9/ Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
/10/ Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
/11/ Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
/12/ Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
/13/ Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona pozdějších předpisů
/14/ Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/15/ Zákon ČNR č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
/16/ Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
/17/ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
/18/ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/19/ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/20/ Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/21/ Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů
/22/ Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
/23/ Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
/24/ Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/25/ Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
/26/ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
/27/ Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
/28/ Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
/29/ Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
/30/ Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
/31/ Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
/33/ Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.
/34/ Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb.
/35/ Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
/36/ Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/37/ Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
/38/ Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
/39/ ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
/40/ ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
/41/ ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb
/42/ ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
/43/ ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů
/44/ ČSN 73 0415 Geodetické body
/45/ ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky
/46/ ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky
/47/ ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
/48/ ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenie
/49/ ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy
/50/ ČSN EN ISO 6284 (01 3405) Výkresy ve stavebnictví – Předepisování mezních odchylek
/51/ ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvosloví
/52/ ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Určování přesnosti měřicích přístrojů –
Část 2: Měřická pásma
Část 7: Přístroje používané při vytyčování
Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150 m
/53/ ČSN ISO 17123-1 Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů –
Část 1: Teorie
Část 2: Nivelační přístroje
Část 3: Teodolity
Část 4: Elektrooptické dálkoměry
Část 5: Elektronické tachymetry
Část 6: Rotační lasery
Část 7: Optické provažovací přístroje
/54/ ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti –
Část 3: Pozemní stavební objekty
Část 4: Liniové stavební objekty
Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
Část 6: Statistická analýza a přejímka
/55/ ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování –
Slovník a vysvětlivky
/56/ ČSN ISO 4463 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě–Vytyčování a měření –
Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
Část 2: Měřické značky
Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
/57/ ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení
/58/ ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti
/59/ ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení
/60/ ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
/61/ ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti – Část 1: Základní ustanovení
/62/ ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Měřické metody ve výstavbě – Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
/63/ Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24. listopadu 1999 ČÚZK č.j. 5270/1999-22
/64/ Návod pro obnovu katastrálního operátu ze dne 30. dubna 1997 ČUZK č.j. 21/1997-23, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. prosince 1998 č.j. 5239/1998-23
/65/ Prozatímní návod pro obnovu souboru geodetických informací přepracováním a pro jeho vedení ze dne 21. prosince 1998, ČÚZK č.j. 5238/1998-23, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2421/2004-22
/66/ Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK ze dne 25.6.2004, ČÚZK č.j. 1015/2004-22
/67/ Pravidla pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl a údajů z dokumentačních fondů jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností ze dne 21. 5. 2001 ČÚZK č.j. 1698/2001-22, ve znění dodatku č. 1 č.j. 4796/2001-22 ze dne 6.9.2001, dodatku č. 2 č.j. 182/2002-22 ze dne 10.1.2002, dodatku č. 3 č.j. 3834/2003-22 ze dne 5.9.2003, dodatku č. 4 č.j. 6338/2003-22 ze dne 19.12.2003 a dodatku č. 5 č.j. 3504/2004-22 ze dne 15.6.2004, dodatku č. 6 č.j. 619/2005-22 ze dne 14.2.2005
/68/ Pokyny č. 30 ČÚZK ze dne 25.2.2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání výsledků měření u geometrických plánů vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně, ve znění dodatku č. 1 č.j. 5415/2004-22 ze dne 4.10.2004, dodatku č. 2 č.j. 3333/2005-22 ze dne 26.7.2005
/69/ Pokyny č. 32 ČÚZK ze dne 28.4.2004 č.j. 1014/2004-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí, ve znění dodatku č. 1 č.j. 613/2005-22 ze dne 15.2.2005, dodatku č. 2 č.j. 1503/2005-22 ze dne 8.3.2005 a dodatku č. 3 č.j. 1223/2006-22 ze dne 7.4.2006
/70/ Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ze dne 23.5.1997 ČÚZK č.j. 2112/1997-22, ve znění dodatků č. 1 č.j. 1131/1998-22 a č.2 č.j. 2086/1998-22
/71/ Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky ze dne 6. 12. 2002 ČÚZK č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24 ze dne 30.6.2003, dodatku č. 2 č.j. 5156/2003-24 ze dne 18.11.2003, dodatku č. 3 č.j. 899/2004-24 ze dne 3.3.2004, dodatku č. 4 č.j. 4927/2004-24 ze dne 6.10.2004, dodatku č. 5 č.j. 971/2006-24 ze dne 10.3.2006 a dodatku č. 6 č.j. 3463/2006-24 ze dne 15.8.2006
/72/ Instrukce A pro katastrální měřické práce a Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A č. 74 000/31-III/6 ministerstva financí
/73/ Směrnice pro technickohospodářské mapování ze dne 26.6.1969 ČÚGK č. 2500/1969-2 (reg. v částce 27/1969 Sb.)
/74/ Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka ze dne 2. července 1981 ČÚGK č. 2600/1981-22
/75/ Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí ze dne 14. srpna 2001, ČÚZK, č.j.: 4571/2001-23
/76/ Kostelecký, J.: Referenční souřadnicové systémy ICRS, ITRS a ETRS-89, jejich definice a realizace. Geodetický a kartografický obzor, 44(86), č. 10, 1998, p. 213-223
/77/ Kostelecký, J. - Cimbálník, M.: Převod souřadnic mezi S-JTSK a ETRS-89. Geodetický a kartografický obzor, 42, č. 2, 1996, p. 23-31
/78/ Kostelecký, j.: K převodu výsledků měření aparaturami GPS do souřadnicového systému S-JTSK. Geodetický a kartografický obzor, 37, 1993, p.133-138
/79/ Novotný, F.: Nauka o rakouském katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na království české, Praha 1896, 1911
/80/ Mašek, F.: Pozemkový katastr, Praha, ministerstvo financí 1948
/81/ Cimbálník, M. - Mervart, L.: Vyšší geodézie 1, Vydavatelství ČVUT, 1997
/82/ Mervart, L. - Cimbálník, M.: Vyšší geodézie 2, Vydavatelství ČVUT, 1997
/83/ Geodetické referenční systémy v České republice, VÚGTK a VZÚ Praha, Praha 1998
/84/ Provázek, J.: Vývoj polohových základů na území České republiky, Zeměměřický úřad, Praha 2000
/85/ Hrabě, A. - Beneš, F.: Vývoj výškových základů na území České republiky, Zeměměřický úřad, Praha 1997
/86/ Kliment, V.: Základy práva, VÚGTK 1998
/87/ Kliment, V.: Věcná práva a katastr nemovitostí, VÚGTK 2001
/88/ Bumba, K.: Geometrický plán, Linde, Praha 1999
/89/ Kuba, B. – Olivová, K.: Katastr nemovitostí. Linde, Praha 2005
/90/ Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, Praha 2001
/91/ Vrcha, P.: Katastrální (a související) judikatura, Linde, Praha 2001
/92/ Huml, M. – Michal, J.: Mapování 10, scriptum, ČVUT 2001

redakce

vyvěšeno: 08.11.2007
ID článku: 2714


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]