[Home Page]

Vláda ČR řekla NE

Vláda ČR řekla NE k návrhu zákona o zeměměřictví, který by měl zpřístupnit kulaté úřední razítko i bakalářům

Vláda již v dubnu projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 456) a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas z těchto uvedených důvodů:

1. Vláda je toho názoru, že záměr předloženého návrhu zákona snížit stupeň vysokoškolského vzdělání z magisterského na bakalářské za účelem získání úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, tj. oprávnění pro ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací KN a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, neodpovídá rozsahu znalostí, které získávají studenti magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na vysokých školách, neboť bakalářské studijní programy svým obsahem poskytují nižší rozsah znalostí a zároveň se výrazně odlišují co do délky studia na jednotlivých vysokých školách v ČR.

2. Dále s ohledem na ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) implementační novely vládního návrhu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)... je třeba zdůraznit, že uznávací orgán jako rovnocennou odbornou kvalifikaci uzná odbornou kvalifikaci uchazeče stejného stupně nebo o jeden stupeň nižší, než je doklad o dosažené kvalifikaci vyžadovaný v ČR, což by v konečném důsledku, v případě schválení tohoto předloženého návrhu zákona, znamenalo, že by cizincům kvalifikovaným v členském státě postačovalo pouze středoškolské vzdělání; tím by došlo ke snížení požadavků na odbornou kvalifikaci a v neposlední řadě k nárůstu požadavků na obdobné uvolnění také u dalších povolání a činností v jiných oblastech, nejen tedy v oblasti Geodézie a kartografie.

3. Dalším důvodem tohoto negativního stanoviska je z hlediska legislativně technického úroveň zpracování předloženého návrhu zákona, zejména nerespektování dosavadní systematiky ustanovení § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Vláda pro úplnost konstatuje, že předložený návrh zákona by měl, mimo jiné, negativní dopad i na státní rozpočet v důsledku možného nárůstu počtu uchazečů o složení zkoušky odborné způsobilosti. - (zs)


A co na to Milan Talich?
Předně bych chtěl upozornit na vyjádření Zeměměřické komory z 9. května 2008 (www.kgk.cz), kde je ve stručnosti zcela zřetelně a logicky uvedeno, proč by nebylo vhodné, aby bakaláři měli možnost získávat oprávnění ÚOZI a jsou v něm pro srovnání uvedeny například i počty ÚOZI v jiných vyspělých zemích Evropy.

V nastalé situaci, kdy se v Parlamentu ČR můžeme nadít téměř čehokoliv bych osobně jako řešení, aby předkladatelé zákona nebyli dotčeni a bakalářům se také něčeho hodnotného dostalo, viděl pozměňovacím návrhem v dalším čtení ve Sněmovně zřídit oprávnění typu e) (pozn. redakce: oprávnění d) mají vojáci), které by sloužilo pro vydávání výpisu z KN s právní platností pořízených DP ISKN - tedy to co dnes dělají pošty a CzechPOINTy přes internet. Našim bakalářům bych pak umožnil získávat jen toto ad e) oprávnění, protože i oni by byli jistě mnohem odborně fundovanější poskytovat vysvětlení a informace o údajích na výpisech klientům, než pošťačky nebo obsluha CzechPOINTu. Navíc i ÚOZI by tak mohli poskytovat komplexnější služby klientům - objednatelům geometráků. Geodeti - bakaláři by zásadně rošířili své uplatnění, protože klient by si od nich jistě nechal všechny potřebné výpisy udělat, než by šel sám na KÚ nebo poštu atd.

To by ovšem musel někdo v PSP ČR podat takovýto pozměňující návrh. Nejlepší by bylo, kdyby to byli sami jeho předkladatelé.

- ing. Milan Talich, Ph.D., místopředseda Českého svazu geodetů a kartografů, místopředseda Komory geodetů a kartografů

redakce

vyvěšeno: 04.09.2008
ID článku: 3058
další informace: www.zememeric.cz/chat/bakalari.php


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Školství ČSGK
[Pošta]