[Home Page]

Digitální technické mapy jako téma Nemofora

Počátkem letošního roku proběhla v rámci sdružení Nemoforum diskuze na téma technických map, iniciovaná zástupci Svazu měst a obcí ČR a Správců sítí východních a středních Čech. Otázky a problémy, které z diskuze vyplynuly, se staly podnětem pro uspořádání pracovního semináře Nemofora.

Seminář JEDNOTNÉ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY se uskutečnil ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. Cílem přednáškové části semináře bylo popsat problémy při tvorbě, aktualizaci, správě a prezentaci dat JDTM. V navazující diskuzi chtěli iniciátoři semináře - Správci sítí východních a středních Čech - začít hledat cesty k možným řešením popsaných problémů. Z tohoto důvodu nebyl seminář veřejný, ale seznam přibližně čtyřiceti pozvaných hostů byl koncipován tak, aby se zde sešli odborníci na dané téma z řad státní správy, samosprávy a ostatních uživatelů digitálních technických map.

Po úvodním slovu místopředsedy Nemofora Karla Štencla (ČÚZK) promluvil za iniciátory semináře Ivo Vodehnal, zástupce Správců sítí východních Čech v Nemoforu. Popsal základní pojmy a principy JDTM a představil jednotlivé projekty a portály, kde správci sítí jsou hlavními aktéry nebo se významně podílejí na tvorbě a správě těchto dat. Jednotné digitální technické mapy se v současné době realizují a spravují na území o rozloze cca jedné třetiny České republiky (ve středních a východních Čechách a ve Zlínském kraji). Digitální technické mapy měst (DTMM) jsou podmnožinou JDTM a správci sítí jich v ČR evidují přes 130. Na tato stávající řešení navázal Dušan Stránský (Správci sítí východních Čech), který popsal problematiku aktualizace a správy dat JDTM. Základním problémem se zde jeví nejednotné právní výklady na předání geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb, která dnes není optimálně definována ani ve stavebním zákoně, ani i v legislativě z oblasti zeměměřictví.

Starosta města Strakonice Pavel Vondrys a zástupci krajů Petr Horn (KrÚ Jihočeského kraje) a Tomáš Vašica (KrÚ Moravskoslezského kraje) referovali o využití dat technické mapy pro obce a kraje. Praktické zkušenosti při prosazování projektů JDTM na krajích, organizační a finanční náročnost zazněla z obou referátů zástupců krajů. Vysokou potřebnost informací čerpaných z JDTM při záchraně majetku a lidských životů vyjádřil ve svém příspěvku zástupce Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Tomáš Hlavatý.

Za správce sítí středních Čech vystoupil Jiří Lagner. Zaměřil se zejména na synergické efekty v rámci JDTM, otázku základní mapové kompozice a jednoznačné zodpovědnosti za kvalitu i rozsah poskytovaných dat včetně způsobů finančního krytí referenčního datového modelu. Jménem správců sítí v této souvislosti vyzdvihl nezbytnost aktivního zapojení státní správy do tvorby a správy JDTM a navrhl legislativní kroky pro úspěšné zahájení spolupráce. Cílem správců sítí je reciproční sdílení dat a úplný přechod na elektronickou formu komunikace jak s občany/zákazníky, tak i se státní správou a samosprávou.

První blok prezentací uzavřela přednáška Vlasty Jágerové a Dany Glosové z Magistrátu města Brna na téma Digitální technická mapa města Brna.

Rozvoj eGovermentu v České republice s maximálním využitím nejmodernějších informačních a komunikačních technologií nastínil náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. Představil rovněž projekt vytvoření digitální mapy veřejné správy, který bude řešen ve spolupráci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR.

Předseda ČÚZK Karel Večeře následně ve svém příspěvku vysvětlil dosavadní vývoj legislativy z oblasti technických map a zaměřil se na možnosti úpravy tvorby a vedení JDTM v současných právních předpisech. Seminář uzavřela přednáška Jiřího Maye z odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, věnovaná mimo jiné vztahu územního plánování k sítím technické infrastruktury.

Diskuse, která proběhla v samém závěru opravdu nabitého programu semináře, nepřinesla sice nástin okamžitého řešení diskutovaných problémů spojených s digitálními technickými mapami, ale potvrdila, že tato tématika je oprávněně zařazena mezi oblasti, kterým se bude sdružení Nemoforum i nadále věnovat.

Významným okamžikem semináře Nemofora byl podpis Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“ přítomnými zástupci zainteresovaných institucí. Základem digitální mapy veřejné správy (DMVS) budou digitální mapové podklady ČÚZK na celém území republiky. Mapa vznikne jako kompozice v současné době již existujících ortofotomap, digitálních a digitalizovaných katastrálních map, digitálních účelových katastrálních map, které byly a budou vytvořeny v rámci činnosti samosprávy, a digitálních technických map, vytvořených v rámci činnosti samosprávy nebo správců sítí. DMVS bude primárně sloužit pro grafickou prezentaci datového obsahu Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), ale postupem času lze očekávat širší využití tohoto díla. Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy i občané, a to prostřednictvím síťových služeb i jednorázových dávkových přenosů dat. Digitální mapa veřejné správy bude základním zdrojem jednotných informací pro složky Integrovaného záchranného systému a Policie ČR.

Prezentace ze semináře jsou dostupné na stránkách Nemofora: http://www.cuzk.cz/nemoforum

Ivo Vodehnal, Jiří Lagner, Sdružení Nemoforum

vyvěšeno: 08.12.2008
ID článku: 3181
další informace: www.cuzk.cz/nemoforum


Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
GIS Různé
Z domova
[Pošta]