[Home Page]

Závazné formuláře pro podávání žádostí

Závazné formuláře pro podávání žádostí

po 1.1.2007. dle zákona č. 183/2006 Sb.:

Tento text navazuje na článek ing. Poláka Stavby v KN, který byl přednesen na Sjezdu ČSGK dne 28. března 2009 v Praze.

§196

(1) Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů.

Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.

- ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

priloha1.doc priloha1.pdf


- ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍINFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb

priloha2.doc priloha2.pdf


- ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

priloha3.doc priloha3.pdf


- ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

priloha5.doc priloha5.pdf

- ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

priloha7.doc priloha7.pdf


- ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

priloha8.docpriloha8.pdf


- OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

priloha9.docpriloha9.pdf
-OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

priloha4.doc priloha4.pdf


- OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

priloha6.doc priloha6.pdf

Stavební řád - vyhlášky č. 526/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.
- OHLÁŠENÍ STAVBY

priloha1.doc priloha1.pdf


- ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

priloha2.doc priloha2.pdf


- OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

priloha3.doc priloha3.pdf


- OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

priloha4.doc priloha4.pdf


- ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

priloha5.doc priloha5.pdf


- OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

priloha6.doc priloha6.pdf


- OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

priloha7.doc priloha7.pdf
- Rozsah a obsah projektové dokumentace

priloha1.doc priloha1.pdf

- Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

priloha2.doc priloha2.pdf

- Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

priloha3.doc priloha3.pdf

- Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

priloha4.doc priloha4.pdf


- Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

priloha5.doc priloha5.pdfÚzemní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.

- PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

priloha8.doc priloha8.pdf

- ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

priloha10.doc priloha10.pdf

redakce

vyvěšeno: 31.03.2009
ID článku: 3322


Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]