[Home Page]

INSPIRE je iniciativou Evropské komise

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují.c Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Základní principy INSPIRE:
data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.
Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007.
Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni. V současné době probíhá fáze transpozice, která začala schválením směrnice a bude trvat po dobu dvou let. Během nich musí být směrnice transponována do národní legislativy a současně musí vzniknout implementační plán, jak splnit do roku 2013 požadavky, které na nás klade text směrnice.
Implementace směrnice definuje konkrétní způsob, jak naplnit všechny požadavky kladené přijetím směrnice a bezprostředně navazuje na její transpozici. Lhůta pro implementaci směrnice je v případě příloh I a II dva roky a v případě přílohy III pět let. Lhůta začíná běžet od chvíle schválení implementačních pravidel, která budou schvalována v průběhu roku 2008 a 2009.

Zástupci ČR v INSPIRE Committee:
Ing. Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jiri.hradec@cenia.cz a RNDr. Eva Kubátová Ministerstvo vnitra,eva.kubatova@mvcr.cz.

tz

vyvěšeno: 06.04.2010
ID článku: 3672
další informace: inspire.gov.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server]
Katastr nemovitostí
Kartografie GIS
Různé Zajímavosti
[Pošta]