[Home Page]

Vývoj webových aplikací pro zeměměřiče

Do technologií oboru zeměměřictví a katastru pronikají stále rychlejší výsledky nových komunikačních technologií. Webové aplikace se začínají uplatňovat nejen jako vyhledávací a vizualizační nástroje, ale stále častěji jako nástroje zakomponované do tradičních zeměměřických a katastrálních postupů. Již v roce 2007 VÚGTK obdržel celostátní uznání za novou technologii tvorby geometrických plánů prostřednictvím webu a byla mu udělena prestižní cena Česká hlava. Další vývoj této aplikace byl ovlivněn nedostatkem disponibilních finančních prostředků. Výzkum a vývoj pokračoval s velmi malými prostředky v roce 2008 na vytvoření databáze a SW aplikace systému pro zpracování a přenos geodetických dat jako součást víceletého projektu „Výzkum a vývoj nového postupu tvorby digitálního zpracování a přenos geodat do centrální databáze pro geodetická měření“.
Jedná se o tříletý projekt financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož hlavním předmětem řešení je vyvinout nový technologický postup a SW sběru a distribuce geodat pro potřeby soukromých geodetů, kteří tvoří záznamy podrobného měření změn stále tradičními postupy a mají zájem na uplatnění nových SW nástrojů a technologií. V současné době se jedná o naplnění etapy přenosu dat z polních podmínek (tedy z geodetických přístrojů) do kanceláře. Tedy do databáze na serveru a následným zpracováním dat v programu.

Přenos dat v elektronické podobě mezi zhotovitelem a katastrálním pracovištěm
Tato komunikace je limitovaná možnostmi aplikace ISKN. Je možné si stahovat popisné informace o parcele a vlastníkovi přes „Dálkový přístup do katastru“ pouze ve formátu dokumentu typu PDF nebo HTML. Vlastní digitální data potřebná pro tvorbu např. geometrického plánu je možné obdržet pomocí elektronické pošty na základě vzneseného požadavku na příslušném katastrálním pracovišti. Není možné si je ale stahovat on-line.

Přenos dat v elektronické podobě
Při geodetických pracích v terénu v současné době dochází k přenosu dat pouze mezi totální stanicí a notebookem přes kabel. K tomuto přenosu dochází většinou v případě, že paměť totální stanice je již plná a je třeba ji uvolnit pro další měření nebo pokud měření probíhá v delším časovém období, 2-3 dny, a je z důvodu bezpečnosti třeba zálohovat data nebo po denním měření dochází k výpočtu z důvodu kontroly měření. U měření pomocí GNSS dojde ke stažení dat do notebooku také většinou z důvodu zálohování dat. V současné době nedochází k jednorázovému přenosu dat do kanceláře na server ani k průběžnému zasílání dat během měření z důvodu nutnosti:
upravit postup měření,
upravit software pro zpracovávání takto získaných dat,
vlastnit odpovídající měřící vybavení, totální stanice vybavená Windows CE a nejlépe podporující technologii Bluetooth®, GPS s připojením na službu CZEPOS nebo umožňující měřit v režimu RTK,
mobilní zařízení pro přístup k přenosu dat na vzdálený server.

Využití nové technologie
Pro možnost využití nové technologie je potřeba splnit některé požadavky:
1. Totální stanice
Nový typ
umožňující instalaci doplňujícího softwaru pro posílání dat do datového centra, např. totální stanice Trimble S6, Topcon GPT-7500, které mají instalovaný operační systém Windows CE, Bluetooth,
další variantou je totální stanice SOKKIA SET530RK3, která obsahuje software pro odesílání naměřených dat na specifickou e-mailovou adresu nebo FTP server. Je také možné přijímat seznamy souřadnic z kanceláře nebo FTP serveru. Totální stanice je propojena s mobilním telefonem přes kabel nebo Bluetooth, lze využít datového připojení přes internet a zasílat naměřená data do kanceláře. Starý typ
rozhraní RS-232, propojovací kabel mezi totální stanicí a mobilním zařízením.

2. Mobilní telefon s datovým tarifem pro odesílání a přijímání dat nebo notebook s modemem.
3. GNSS pro připojení měření do systému S-JTSK. Stačí jedna aparatura s aktivovanou službou CZEPOS pro určování souřadnic.
4. Datový server pro správu dat s nainstalovanou databází pro ukládání a vedení naměřených dat.

Navrhovaný postup
Komunikace v navrženém postupu představuje dílčí postupy zpracování a přenosy dat mezi „Kanceláří“, „Katastrálním pracovištěm“ a „Terénem“.
1. Kancelář - zhotovitel se nejprve seznámí s lokalitou pomocí aplikace „Dálkový přístup do katastru“, může si nechat zobrazit list vlastnictví, informace o parcele a vlastníkovi, nechá si zobrazit příslušnou katastrální mapu a bodová pole.
2. Kancelář - zhotovitel si objedná elektronicky na příslušném katastrálním pracovišti všechna dostupná digitální data a požádá o přidělení ZPMZ Kancelář.
3. Katastrální pracoviště - zhotovitel si vyhledá všechna ostatní dostupná data, která nejsou v digitální podobě na katastrálním pracovišti. Musí dojít na katastrálním pracovišti – ani v budoucnu není možné tyto časové ztráty odstranit bez toho, že požadovaná data, která jsou pouze v papírové podobě byla v rastrové podobě.
4. Kancelář - zhotovitel zpracuje podklady a připraví data pro měření, např. bodové pole, souřadnice zaměřených okolních podrobných bodů.
5. Terén - zhotovitel provede zaměření.
• 5.1. Zaměření bodového pole pomocí GPS v systému S-JTSK. Zaměřené bodové pole se předá z aparatury GPS do totální stanice v závislosti na přístrojích, buď pomocí Bluetooth nebo přendáním karty či společné klávesnice.
• 5.2. Zaměření pomocí totální stanice. Podrobné body se ukládají v souřadnicích a automaticky jsou odesílány na datový server. Z tohoto datového serveru se automaticky přenesou do aplikace DIKAT, která zobrazuje existující data a nově měřená data on-line.
• 5.3. Během měření a po skončení měření proběhne v kanceláři kontrola naměřených bodů, kontrola přesnosti a úplnosti naměřených dat a zároveň se vytváří nová kresba.
6. Kancelář - zhotovitel vytvoří tiskové výstupy a výstup do ISKN.

Přenos dat prostřednictvím GPRS protokolu
V rámci projektu byla vytvořena aplikace pro odesílání a přijímání dat do mobilního telefonu. Aplikace je vytvořena v J2ME v profilu MIDP 2.0. V současné době je ve fázi testování.
Po spuštění aplikace je třeba zvolit projekt, do něhož mají být měřené údaje ukládány. Lze zvolit z již existujících projektů nebo založit nový prázdný projekt. Nejprve je zobrazen seznam všech projektů, uložených v datovém skladu. Z nich je možno zvolit libovolný projekt, k němuž budou potom registrovaná data ukládána. Po zvolení aktivního projektu je možno si nechat vypsat databázi bodů, které jsou již u projektu uloženy. Získané souřadnice lze použít např. při inicializaci měřicího zařízení na stanovisku, kdy je třeba pro měření přímo v souřadnicích zadat do stroje vstupní souřadnice stanovisek a orientačních bodů.
Před vypsáním seznamu souřadnic lze zadat kritéria pro výběr bodů, a to dolní a horní mez předčíslí a čísla bodu. Po potvrzení těchto mezí je zobrazen seznam bodů vyhovujících zadaným kritériím:
Kdykoli po výběru aktivního projektu je možno zahájit měření. Souřadnice zaměřených bodů, které mobilní zařízení získá z měřicího stroje, jsou automaticky odesílány do datového skladu.

Závěr
Projekt je příkladem úspěšné spolupráce výzkumné organizace (VÚGTK, v.v.i., Zdiby 98) a geodetické firmy GEOLINE, s.r.o. V roce 2010 budou dokončeny a otestovány tabulky pro ukládání měřených dat v databázi ORACLE ve schématu DIKAT, a to jak souřadnice měřených bodů, tak i měřených údajů (délka, vodorovný úhel, převýšení, zemitý úhel, výška stanoviska a signálu, čísla bodů). Dále je již vyvinuta aplikace pro automatické zobrazování bodů z databáze v prostředí DIKAT. Celý systém bude testován a jeho výhody (nevýhody) budeme publikovat.

Ing. Milan Kocáb, MBA, VÚGTK, v.v.i.; Ing. David Vilím, GEOLINE, s.r.o.

vyvěšeno: 17.06.2010
ID článku: 3737


Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
[Server] Software [Pošta]