[Home Page]

Funkčnost a jednoduchost: verze 9 produktů firmy GEPRO

Rok 2008 byl ve znamení integrace a prolínání funkčnosti sady základních produktů firmy GEPRO: geodetického systému KOKEŠ, systému PROLAND pro projektování pozemkových úprav, GIS systému MISYS a systému UPLAN pro územní plánování. Řada geodetických firem využívá nabídky produktů společnosti GEPRO a rozšiřuje spektrum svých aktivit do navazujících oblastí. Tyto firmy pak vykonávají nejen základní zeměměřické činnosti, ale věnují se pozemkovým úpravám, územnímu plánování, podpoře GIS obcí a měst a dalším speciálním činnostem.

Pohodlné ovládání
Typickým příkladem integrace a prolínání funkčnosti produktů je práce s tzv. projektem. Například zpracování ÚAP nebo pozemkových úprav využívá projekt, v jehož rámci jsou zobrazovaná, upravovaná i vytvářená data rozdělena po jednotlivých tématech, s možností hierarchického členění témat. Verze 9 přináší zcela přepracovanou funkci pro správu těchto témat, což nově umožnilo přepínat viditelnost témat kdykoliv během práce bez přerušení právě probíhající funkce. Tato úprava zcela zásadním způsobem usnadňuje práci např. při dělení ploch v rámci navrhování nového rozmístění parcel, kdy je možné dočasně přepínat viditelnost různých pomocných podkladů (ortofotomapu, zaměření skutečného stavu aj.), přičemž trvalé zapnutí všech těchto podkladů je nežádoucí pro nepřehlednost zobrazení. Práci též usnadňují předpřipravené technologické tabulky, neboť uživatel si nemusí pamatovat příslušné vrstvy a další parametry kresby, a to ani při následných exportech či při nastavování propojení s popisnými informacemi. Pokud je někdo zvyklý používat vlastní postupy, nastavení a rozmístění kresby do vrstev, může je využívat dále.

Zálohování projektů
Integrace se projevuje také v zálohování projektů. Byla vyvinuta funkce pro zálohování projektu, která zjistí, jaký typ projektu je v systému aktuálně otevřen, podle toho nabídne možnosti, co zálohovat (omezení jen na soubory zakázky geometrického plánu či pozemkových úprav, zálohování včetně databází nebo kreslicích tabulek). Funkce poté zkopíruje všechny požadované soubory do cílového adresáře, kde zároveň vytvoří nový soubor projektu s aktuálním nastavením. Tuto novinku lze kromě zálohování využít i pro předávání dat mezi jednotlivými zpracovateli, např. mezi geodetem, projektantem pozemkových úprav a pozemkovým úřadem.

Projektování pozemkových úprav
K hlavním novinkám systému PROLAND patří funkce pro automatickou tvorbu náčrtu zjišťování hranic, která z výkresů katastrálních map a map parcel zjednodušené evidence převezme hranice parcel a parcelní čísla a doplní k nim značky druhu pozemku. U projektů zahrnujících více katastrálních území funkce doplní na styku katastrálních území značku hranice katastrálního území, případně hranice vyšších správních celků. Vytvořený náčrt lze dále snadno editovat a doplňovat pomocí předpřipravených technologických tabulek. Nezáživnou ruční práci výrazně ušetří též nová funkce pro hromadné doplnění čísel listů vlastnictví do náčrtu.

Digitální komunikace s katastrem nemovitostí
Používání nového výměnného formátu VFK pro předávání platných dat katastru nemovitostí geodetům i dalším uživatelům, stejně jako předávání výsledků geometrických plánů, pozemkových úprav či změn bonitních dílů parcel při rebonitacích v praxi funguje již několik let. Novinkou je předávání geodetických údajů bodů PBPP v podobě souboru CSV a připojených obrázků náčrtů. Zlepšují se též možnosti pro předávání seznamu parcel v CSV, ať už při žádosti o podklady pro zpracování geometrického plánu, v souvislosti s předáním výsledků rebonitace (seznam obsahuje parcely dotčené změnou BPEJ) nebo pro předání seznamu parcel dotčených pozemkovou úpravou (pro vyznačení příslušné poznámky v SPI). Vytváření těchto seznamů bylo značně automatizováno, např. funkce pro kontrolu vstupních nároků pozemkové úpravy nově umožňuje zobrazit seznam parcel s chybějící nebo přebývající poznámkou o zahájení či schválení pozemkové úpravy a následně exportovat do CSV jen tyto parcely.

Rozšíření spektra činností
Digitální zpracování územních plánů včetně ÚAP je novým fenoménem na poli zpracování geografických dat. Je velmi důležité, že i digitální forma územního plánování přestává být neřízenou střelou a jsou pro ni zpracována základní pravidla. Firma GEPRO využila situace, že její produkty jsou pro práci s daty dobře přizpůsobeny a kombinují v sobě kladné vlastnosti systémů CAD a GIS. Firma připravila projekty, nástroje a technologie pro práci s daty ÚAP, pro importy dat převzatých od poskytovatelů, včetně jejich evidence, pro exporty dat pro urbanisty a další zákazníky, pro publikování dat na webu apod. Územní plánování v České republice je v podstatě unikátním oborem. Na trhu existuje jen velmi málo SW produktů, které lze po přizpůsobení českým podmínkám v oblasti územního plánování efektivně využít. Ukázalo se, že tam, kde se problematiky ÚAP ujaly zkušené geodetické společnosti za podpory urbanistů, bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. I proto firma GEPRO považuje oblast územního plánování za velmi perspektivní.
Zpracováním ÚAP plošně na celém území ČR, na základě nového stavebního zákona a krajských metodik, začala nová etapa digitálního zpracovávání územně plánovací dokumentace a současně průběžného budování GIS v celé ČR. Výhodu budou mít určitě ty firmy, které získaly zkušenosti nejen při zpracování ÚAP, ale mají také praxi s daty katastru nemovitostí, při projektování pozemkových úprav a GIS.

Michal Votoček, Vojtěch Zvěřina, GEPRO spol. s r.o.

vyvěšeno: 08.07.2010
poslední aktualizace: 09.12.2009
ID článku: 3762
další informace: www.gepro.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
[Server] Software [Pošta]