[Home Page]

Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

Nové zdroje geoprostorových dat pokrývající celé území státu od roku 2010 - první výsledky výzkumu jejich kvalitativních parametrů představil doc. Šíma na GIS Ostrava 2011

Rok 2010 se stal v České republice historickým přelomem pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat pokrývajících celé území státu. Na 36 % území České republiky bylo realizováno digitální letecké měřické snímkování v barevném (RGB) a blízkém infračerveném (NIR) pásmu spektra s rozlišením cca 0,20 m na zemi s primárním cílem vytvořit v rámci dlouhodobého projektu periodického leteckého měřického snímkování databanku těchto digitálních obrazových záznamů a digitální barevné ortofotografické zobrazení celého území státu s rozlišením 0,25 m na zemském povrchu. Tím bylo v zásadě ukončeno dosavadní letecké měřické snímkování na film a následné přesné skenování fotografických snímků do rastrové formy nutné pro další počítačové zpracování.

Současně bylo úspěšně realizováno letecké laserové skenování cca 42 % území státu v rámci Projektu tvorby nového výškopisu území České republiky. Jeho cílem je vytvořit digitální model reliéfu vysoké hustoty a přesnosti (High Resolution Elevation Data) a také digitální model povrchu celého státního území do konce roku 2015. Tím budou uspokojeny požadavky řady odvětví státní správy na poskytování kvalitních výškopisných informací a závazky České republiky v rámci projektu INSPIRE.

Investory obou projektů jsou Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavními zpracovateli prvotních geoprostorových dat jsou Zeměměřický úřad a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Oddělení geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni spolupracuje již od zrodu obou projektů na definování a hodnocení kvalitativních parametrů všech předpokládaných či již realizovaných výsledných produktů.

Referát docenta Šímy na GIS Ostrava 2011 uvádí první výsledky výše popsaných aktivit v roce 2010 a některé informace o dostupnosti nových zdrojů geoprostorových dat pro tvůrce a uživatele geografických informačních systémů - viz link další informace.

Docent Šíma dnes 22. dubna 2011 oslavuje 75. narozeniny.

redakce

vyvěšeno: 01.04.2011
ID článku: 3982
další informace: gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2011/sbornik/papers/Sima.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server]
GPS
DPZ Fotogrammetrie
Školství
[Pošta]