[Home Page]

Praha vydala nové Územně analytické podklady

Útvar rozvoje hl. m. Prahy zveřejnil nové Územně analytické podklady hl. m. Prahy (UAP). Jedná se o jeden z nejdůležitějších podkladů pro tvorbu územně plánovacích a strategických dokumentů Prahy. Nové územně analytické podklady obsahují aktualizované údaje o stavu území, jeho hodnotách, limitech a možnostech dalšího rozvoje. Zajímavou novinkou je studie zachycující urbanistický vývoj města pro vybraná území. Ta zobrazuje například vývoj území Stodůlek již od předindustriálního období od roku 1840. Nové UAP jsou v elektronické podobě k dispozici na nových webových stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy nebo fyzicky k nahlédnutí v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy. Územně analytické podklady hl. m. Prahy jsou zpracovány na základě platného Stavebního zákona. V pravidelných dvouletých cyklech zpracovávají desítky odborníků nashromážděné údaje z aktualizačního období. Výsledkem je rozsáhlý dokument obsahující vyhodnocení stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí, které ovlivňují nebo se podílejí na rozvoji území. Mezi ně patří například hospodářské a sociodemografické podmínky, kulturní hodnoty, bydlení, doprava, bezpečnost, rekreace, hygiena životního prostředí a jiné. Součástí každé z 16 tématických oblastí je dílčí SWOT analýza, vyhodnocení dění v území z pohledu udržitelného rozvoje a zejména určení problémů k řešení.

UAP jsou nejvíce využívány pro zpracování a aktualizace Územního plánu hl. m. Prahy a přípravu dalších územně plánovacích dokumentací a podkladů, nicméně jejich obsah je upraven tak, aby se stal i základním průběžně aktualizovaným podkladem pro přípravu Strategického plánu hl. m. Prahy a dalších strategických a koncepčních dokumentů hl. m. Prahy dotýkajících se rozvoje města.

Nedílnou součástí dokumentu je i grafická část obsahující mapy, výkresy, schémata. Pořizovatelem Územně analytických podkladů je Odbor územního plánu MHMP, zpracovatelem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

Více na www.urm.cz/cs/uzemne_analyticke_podklady

Tisková zpráva - Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Praha, 12. 4. 2011
Kontakt: Ing. Zuzana Putnářová, tel. 236 005 693, mob. 725 309 460, e-mail: putnarova(*)urm.mepnet.cz

redakce

vyvěšeno: 12.04.2011
ID článku: 3986
další informace: www.urm.cz/cs/uzemne_analyticke_podklady


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] GIS [Pošta]