[Home Page]

Otevřený dopis Kartografické společnosti

Vážený pane předsedo,

rád bych touto formou otevřeného dopisu sdělil své rozčarování nad náplní kartografických konferencí pořádaných kartografickými společnostmi České a Slovenské republiky, které vyvrcholilo minulý týden na 19. Kartografické konferencii v Bratislavě.

Jako člen KS ČR se účastním společných konferencí od roku 2001 pravidelně a proto se pokusím i stručně bilancovat. Toto své ohlédnutí za deseti lety kartografických konferencí jsem chtěl rovněž přednést v Bratislavě, příspěvek však byl odmítnut z důvodu nepublikování článku v odborném časopise či sborníku. Snažil jsem se vybavit, co si z jakých konferencí pamatuji a co mi přinesly. Bohužel musím konstatovat, že mi v hlavě utkvěly pouze dvě – „moje první“ v Plzni roku 2001 a v roce 2009 v Olomouci. Ta plzeňská však spíše (i pochopitelným) nezájmem posluchačů o přednášky a listováním novin den po teroristickém útoku v USA, ta v Olomouci prostředím a zajímavým nápadem ukázat vědeckou konferenci i dětem při exkurzích olomouckých škol v kongresovém centru. Poslední konference v Bratislavě byla pro mne vyvrcholením zmaru. Při pohledu na předběžný program jsem dokonce zvažoval zrušit svoji účast na konferenci, a kdybych neměl příspěvek, asi bych nikam nejel. Pokud nebudu počítat dvě přednášky sponzorů, pak pouze další dva příspěvky byly z kartografické praxe. A i toto je nutno brát s rezervou, jelikož se jednalo o příspěvky Zeměměřického úřadu a Geodetického a kartografického ústavu. Z komerční sféry nic. Jsem upřímně přesvědčen, že smyslem kartografických konferencí by měly být i praktické příspěvky a ne pouze teoretické úvahy, které – jak patrno z (ne)účasti komerční sféry – jsou v praktické kartografii velmi špatně uplatnitelné.

Dovolím si malou odbočku a vzpomenout na svoji loňskou účast na obdobné konferenci ve Varšavě. I zde byly referáty spíše teoretického rázu, ale bylo jich méně, byly delší a v tematicky zaměřených konkrétních blocích po třech až pěti příspěvcích, po kterých následovala dlouhá diskuze s autory příspěvků. A právě na tuto diskuzi byl kladen důraz. Z toho bychom si měli vzít příklad.

Vrátím se zpět k programu poslední kartografické konference. Roztříštěnost referátů neumožňovala jakoukoliv moderovanou diskuzi a neměla šanci někam náš obor posunout. Zde bych chtěl vyzdvihnout příspěvek RNDr. Aleny Vondrákové na téma autorskoprávní ochrany kartografických děl. Tento příspěvek snad jako jediný vyvolal opravdovou diskuzi a je jen škoda, že na ní nebylo dáno předsedajícím více času. Odkaz na další diskuzi v kuloárech je to samé, jako její definitivní ukončení. Rovněž samotné moderování především posledního bloku přednášek bylo nedůstojné. Předsedající opakovaně vyzval přednášející ke zkrácení příspěvku a to dost nevybíravým způsobem („pán kolega, stačí Vám 10 minút, hej?“), přičemž sám opakovaně zdržoval diskutováním s někým z pléna. Zkrátit připravenou čtvrthodinovou přednášku o třetinu je nemožné, to už je lepší ji nepřednést vůbec. Navíc byl do této sekce zařazen příspěvek mimo program, aniž by k němu byl časový prostor. Zde si dovolím připomenout, že jsem nebyl sám, komu byl řádně přihlášený příspěvek zamítnut právě i z důvodu časového.

Přímo otřesné však bylo prostředí konání konference. Uspořádat v roce 2011 při vložném 70€ resp. 80€ takovouto konferenci v místnosti bez zajištění cirkulace vzduchu a jakékoliv audio techniky je pomalu až urážlivé. Zvlášť to kontrastuje s celkem opulentním společenským večerem. Organizátoři jistě mohli omezit výdaje na společenský večer ve prospěch zaplacení odpovídajících prostor pro konferenci, jak tomu bylo například v roce 2009 v Olomouci.

Osobně se domnívám, že kartografická konference našich společností by se měla více věnovat ne teoretickým otázkám, ale praktickým zkušenostem a inovacím. Neměla by se jich bát, ale naopak dávat prostor tématům kontroverzním a specifickým. Zde opět narážím na příspěvek kolegyně Vondrákové. Mezi odbornou veřejností se rovněž vedou diskuze kolem používání různých pojmů – příkladem budiž „kartografický znak“ a „kartografická značka“. Kde je nějaká odborná diskuze? Proč věnovat tolik kvantitativního prostoru příspěvkům akademické obce? Opravdu nemáme žádná ožehavá témata, která je potřeba prodiskutovat, vyslechnout si názory a příspěvky z více stran a vyvolat diskuzi? Plně chápu, že vysoké školy jsou existenčně závislé na publikování a přednáškách, ale to lze jistě řešit jinak (viz. Kartografické dny na Univerzitě Palackého, Gisáček apod.) a „naší“ konferenci věnovat opravdovému rozvoji kartografie a jejím praktickým uplatněním. Jinak kartografie zanikne pod náporem geoinformačních technologií.

Vážený pane předsedo, jsem si plně vědom, že možnost zásahu do průběhu 19. Kartografické konference byla ze strany KS ČR omezená, ale i tato konference proběhla pod její hlavičkou. Proto si závěrem dovolím vyslovit přání, aby si KS ČR při pořádání následující 20. konference vzala z té poslední příklad, a po vzoru Járy Cimrmana si řekla „tudy ne, přátelé“.

V úctě

RNDr. Ing. Michal Traurig

vyvěšeno: 01.11.2011
ID článku: 4065


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server] Kartografie [Pošta]