[Home Page]

Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění

<p><u>Realistický popis současného stavu a&nbsp;výhledů orgánů státní správy, soukromé sféry a&nbsp;vzdělávacích institucí </u><br /></p><p>&nbsp;</p><h4>Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů proběhnou:</h4> <h4>8. 3. 2012 – zeměměřictví, výzkum, vzdělávání</h4> <h4>29. 3. 2012 – katastr nemovitostí, infrastruktura pro prostorové informace</h4> <h4>Zájemci jsou vítáni. </h4><p>&nbsp;</p><h4>Úvod <br /></h4><p>Pro efektivní rozvoj kteréhokoli oboru lidské činnosti je důležitý dokument, který definuje hlavní principy, hlediska a&nbsp;záměry rozvoje oboru v&nbsp;daných podmínkách a&nbsp;v&nbsp;různě vzdálených časových horizontech. Vypracování Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;podmínkách České republiky pro období 2012–16 (dále jen „Koncepce“), bylo iniciováno Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a&nbsp;kartografickým, v.v.i., a&nbsp;zařazeno Českým úřadem zeměměřickým a&nbsp;kata­strálním (ČÚZK) mezi úkoly ústavu financované v&nbsp;roce 2011 z&nbsp;institucionálních prostředků. Předpokládá se, že výsledný dokument bude možno též využít při přípravě resortních materiálů definujících a&nbsp;regulujících odborné činnosti v&nbsp;oborech zeměměřictví, katastru nemovitostí a&nbsp;při budování infrastruktury pro prostorové informace, při přípravě návrhů technických a&nbsp;výzkumných projektů či při aktualizaci studijních programů vysokých škol. <br />Na jeho tvorbě se podílel široký kolektiv odborníků, složený z&nbsp;pracovníků resortu ČÚZK, vojenské Geografické a&nbsp;hydrometeorologické služby AČR, akademických pracovníků vysokých škol, významných odborníků ze soukromé sféry a&nbsp;zástupců českých odborných a&nbsp;profesních společností. V&nbsp;lednu 2011 byla vytvořena koordinační skupina úkolu ve složení Ing. K. Raděj, CSc., doc. Ing. J. Šíma, CSc., prof. Ing. P. Novák, PhD. a&nbsp;Ing. J. Šimek, a&nbsp;koncem měsíce osloveno více než 60 významných osobností obou oborů se žádostí o&nbsp;účast na práci v&nbsp;konzultačním týmu. Pro zajištění efektivní tvůrčí práce na Koncepci vybrala koordinační skupina z&nbsp;tohoto početného konzultačního týmu zpracovatelský tým, tj. užší skupinu 30 odborníků, jejímž úkolem bylo poskytnout aktuální podklady a&nbsp;poznatky pro vytvoření referenčního textu Koncepce.<br />Vlastní práce přispěvatelů probíhala v&nbsp;období březen – srpen 2011. Větší část příspěvků byla zpracována již do poloviny května 2011, avšak práce na některých tématech, s&nbsp;ohledem na jejich složitost a&nbsp;značnou vytíženost jejich zpracovatelů, pokračovaly až do konce srpna. Předběžné výsledky byly formou prezentací představeny členům konzultačního týmu na workshopu, konaném dne 31. května 2011 v&nbsp;konferenčním sále budovy zeměměřických a&nbsp;katastrálních úřadů v&nbsp;Praze. Cenná byla následná diskuse k&nbsp;objasnění zásadních hledisek, zejména státních orgánů, a&nbsp;profesních organizací.<br />Již v&nbsp;první polovině září byla organizována dílčí posouzení jednotlivých kapitol 13 vybranými odborníky. Podle jejich připomínek byly texty doplněny a&nbsp;dopracovány a&nbsp;provedena zevrubná harmonizace kapitol 1 až 7 na kterou navázala závěrečná oponentura dvěma renomovanými oponenty.<br />Zpracování Koncepce se ukázalo jako velice složité, protože názory celé zeměměřické komunity na řešení identifikovaných problémů se různí a&nbsp;není jednoduché a&nbsp;někdy ani možné stanovit jeden společný a&nbsp;všemi respektovaný směr dalšího postupu. Koncepce si proto nekladla za cíl vytvořit dokument, který se vedle obsahové náplně věnuje také návrhům organizačních změn ani způsobům financování jednotlivých navrhovaných inovací, i&nbsp;když k&nbsp;nim bylo v&nbsp;případě dostupnosti ekonomických informací též přihlíženo.<br />Je zcela namístě touto cestou poděkovat všem, kteří se na zpracování obsáhlého dokumentu podíleli (ať již jako zpracovatelé dílčích témat nebo jako editoři či oponenti), za odvedenou práci a&nbsp;vyslovit přesvědčení, že takto uplatněný kolektivní přístup přispěl nejen k&nbsp;realistickému popisu současných problémů zeměměřické komunity, ale též k&nbsp;vyjasnění představ, stanovisek a&nbsp;vzájemných vztahů orgánů státní správy, soukromé i&nbsp;akademické sféry.<br /></p><h5>&nbsp;Ing. Karel Raděj, CSc.</h5><h5>&nbsp;ředitel VÚGTK, v.v.i.</h5><p>&nbsp;</p><h4>Struktura a&nbsp;obsah Koncepce<br /></h4><p>Předchozí obdobný dokument Výhledová studie resortu zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí (ČÚZK č.j. 295/2000-2 ze dne 20. července 2000) byl vyžádán zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a&nbsp;obsahoval koncepci věcných úkolů v&nbsp;katastru a&nbsp;zeměměřictví, výčet kapacit orgánů státní správy zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;letech 2001–10 potřebných k&nbsp;jejich realizaci a&nbsp;odhad investičních potřeb a&nbsp;předpokládaného vývoje výdajů a&nbsp;příjmů kapitoly 346 státního rozpočtu v&nbsp;prvních pěti letech. Protože se jednalo o&nbsp;koncepci jediného resortu (ČÚZK), navázaného příjmy i&nbsp;výdaji na státní rozpočet, mohla tento dokument kvalifikovaně vytvořit skupina vedoucích pracovníků ČÚZK disponujících všemi potřebnými údaji.<br />Úkol nazvaný Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;podmínkách ČR pro období 2012–16 však měl výrazně odlišné výchozí podmínky pro jeho splnění. Ve skutečnosti nejde o&nbsp;obor jeden, nýbrž o&nbsp;obory dva, které se prolínají zeměměřickými pracemi pro účely katastru nemovitostí, eventuálně činnostmi při budování národní infrastruktury pro prostorové informace.</p><p><br /><strong>a) Obor zeměměřictví</strong> není reprezentován pouze soustavou státních orgánů v&nbsp;působnosti ČÚZK, ale též orgány Geografické a&nbsp;hydrometeorologické služby Armády České republiky (AČR), geodetickými pracovišti v&nbsp;resortech Ministerstva dopravy, dále početnými subjekty soukromé sféry v&nbsp;zeměměřictví (právnické osoby i&nbsp;osoby samostatně výdělečně činné), pracovišti veřejných vědeckých institucí a&nbsp;soustavou středních odborných a&nbsp;vysokých škol, zajišťujících výuku teoretických základů a&nbsp;praktických dovedností, případně i&nbsp;celoživotní vzdělávání zeměměřičů. V&nbsp;případě budování národní infrastruktury pro prostorové informace jde navíc o&nbsp;výrazné propojení s&nbsp;orgány a&nbsp;organizacemi resortů Ministerstva vnitra a&nbsp;Ministerstva životního prostředí. Zeměměřictví, jehož odborná náplň je definována v&nbsp;zákoně č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je tedy integrovaným vědním a&nbsp;technickým oborem s&nbsp;mnoha mezi­oborovými vazbami a&nbsp;dosahem do řady odvětví národní ekonomiky.</p><p><br /><strong>b) Obor katastru</strong> nemovitostí (jsou i&nbsp;jiné „katastry“) v&nbsp;ČR, jeho budování a&nbsp;vedení je naopak v&nbsp;působnosti a&nbsp;zodpovědnosti prakticky jediného resortu státní správy (ČÚZK), protože účast subjektů soukromé sféry má povahu zeměměřických prací, nikoliv správních agend. Vzhledem k&nbsp;blízkosti a&nbsp;krátkosti sledovaného období (2012–16) jsou zde již zásadní koncepční rozhodnutí dána, a&nbsp;proto se tato Koncepce zaměřila především na dopad fenoménů jako je nový občanský zákoník, efektivní začlenění katastru nemovitostí do prostředí e–Governmentu a&nbsp;na cesty ke zkvalitnění tohoto díla. <br /></p><p>Prvním cílem zásadní důležitosti bylo získání komplexního a&nbsp;pravdivého současného obrazu o&nbsp;stavu zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;ČR, který nemůže být úplný bez popisu interakcí orgánů státní správy se subjekty soukromé sféry a&nbsp;akademickou obcí. To nebylo možné realizovat bez oslovení reprezentačního souboru renomovaných odborníků ze všech zainteresovaných sfér. Aktuální objektivní informace i&nbsp;subjektivní odlišné názory byly pak získány od 30 přispěvatelů, kteří projevili ochotu operativně spolupracovat a&nbsp;vytvořili celkem 55 příspěvků pokrývajících kapitoly, oddíly a&nbsp;pododdíly podle horizontálního členění, projednaného a&nbsp;schváleného na dvou pracovních setkáních v&nbsp;1.&nbsp;čtvrtletí roku 2011.<br />Dalším cílem bylo definovat úlohu zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;současné společnosti a&nbsp;její očekávané požadavky v&nbsp;období 2012-16. Zjištění, včetně frekvence požadavků občanů, ostatních orgánů veřejné správy a&nbsp;subjektů soukromé sféry, vycházelo z&nbsp;informací uvedených jednak v&nbsp;širokém spektru 55 příspěvků, jednak ze statistik a&nbsp;prognóz publikovaných ve výročních zprávách zainteresovaných orgánů a&nbsp;také z&nbsp;diskusí s&nbsp;řadou kompetentních odborníků.<br />Hlavním cílem však bylo ukázat cesty ke splnění společenských požadavků ve sledovaném období, tj. k&nbsp;zabezpečení sortimentu požadovaných produktů a&nbsp;služeb a&nbsp;splnění mezinárodních závazků ČR efektivními postupy, v&nbsp;požadované kvalitě, avšak s&nbsp;respektováním reality pravděpodobného vývoje státního rozpočtu a&nbsp;tržního prostředí.<br />K&nbsp;podpoře realizace výše uvedených cílů je žádoucí zlepšit vzájemnou komunikaci mezi státní, soukromou a&nbsp;akademickou sférou a&nbsp;tím docílit lepšího společenského postavení zeměměřičské profese, které – zejména v&nbsp;důsledku současné kritické situace v&nbsp;soukromé a&nbsp;akademické sféře – v&nbsp;posledních několika letech citelně utrpělo a&nbsp;jen pomalu se bude vracet alespoň na úroveň 90. let. Tuto situaci lze ilustrovat řetězcem současných okolností a&nbsp;jejich následků: převaha nabídky nad poptávkou zeměměřických prací &#8594; cenové podbízení &#8594; nízká kvalita produktů a&nbsp;služeb &#8594; zhoršení pověsti profese &#8594; nízká společenská prestiž &#8594; nízké platy (výdělky) &#8594; zmenšení zájmu o&nbsp;zeměměřické studium. Negativní roli v&nbsp;tomto procesu hraje nedostatek kontroly a&nbsp;nejednotnost k&nbsp;jejímu přístupu.<br />Při zpracování koncepce byla problematika oborů zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí rozčleněna do několika hlavních tematických okruhů (kapitol), z&nbsp;nichž každý byl dále na různé úrovni podrobnosti rozpracován podle jednotlivých aktuálních témat (oddíly a&nbsp;pododdíly). Tento přístup nazýváme horizontálním členěním. Aby bylo vůbec reálné v&nbsp;nezvykle krátkém období zpracovat, editovat a&nbsp;harmonizovat mimořádně rozsáhlý soubor získaných informací, bylo přispěvatelům doporučeno sledovat vertikální členění s&nbsp;cílem orientovat se na zásadní hlediska v&nbsp;logickém sledu, a&nbsp;také únosný rozsah příspěvku a&nbsp;jednotné formální uspořádání.<br /></p><br /><h4>Vertikální členění příspěvků </h4><ul><li><p><em>vymezení oboru a jeho pojednávané části, východiska k návrhu koncepce</em></p></li><li><p><em>stručné zhodnocení současného stavu (v roce 2011)</em></p></li><li><p><em>perspektivy dalšího možného uplatnění pojednávané části oboru</em></p></li><li><p><em>společenská poptávka a její očekávaný vývoj v období 2012-16</em></p></li><li><p><em>návrhy žádoucích inovací včetně stručné analýzy SWOT: přínosy – slabé stránky – příležitosti – rizika</em></p></li><li><p><em>požadavky na výzkum a vývoj</em></p></li><li><p><em>odborné a kapacitní požadavky na lidské zdroje</em></p></li><li><p><em>odhad výše finančních nákladů na navrhované inovace</em></p></li><li><p><em>optimální dělba činností (orgány státní správy, orgány místní samosprávy, soukromé firmy, veřejné vědecké instituce, vědecká a pedagogická činnost škol)</em></p></li><li><p><em>důležité mezirezortní, mezioborové a interdisciplinární vztahy</em></p></li><li><p><em>mezinárodní vazby a povinnosti</em></p></li><li><p><em>eventuální doporučení ke změně současných právních a technických předpisů</em></p></li><li><p><em>použité a doporučené informační zdroje</em></p></li><li><p><em>charakteristika přístupu přispěvatele z hlediska: všeobecného – orgánu veřejné správy – výzkumné instituce –soukromé sféry – akademické sféry</em></p></li></ul><p><em><br /></em>Vertikální členění se ve výsledném dokumentu již explicitně neobjevuje z důvodů možných kolizí s výčtem položek nebo citováním právních a technických předpisů. Témata jednotlivých oddílů respektive pododdílů jsou popsána souvislým textem.<br />Zmíněná komplexnost úkolu a komplikované podmínky pro jeho řešení, dané především početnými vnitrooborovými, mezioborovými a meziresortními interakcemi, vedly k tomu, že ne vždy bylo možno dodržet obecné standardní parametry pro koncepci, takže předložený dokument, který má mimořádně široký záběr, multiresortní a víceoborový charakter, je v některých částech spíše výhledovou studií, s jejímž využitím mohou být následně snadněji formulovány resortní, profesní a vzdělávací koncepce ve standardní vžité formě a se všemi náležitostmi.<br />Zvolený přístup ke zpracování, kdy pojednávaná problematika je rozčleněna na elementární témata a zpracovávána širokým autorským kolektivem s následnou harmonizací a dvoustupňovým nezávislým oponentním posouzením, měl zajistit vysoký stupeň objektivity výsledku. Při posuzování výsledného materiálu nebylo možné z různých důvodů očekávat úplný konsenzus odborníků ve všech pojednávaných otázkách. Cílem není polemika se subjektivními názory, ale upozornění na výroky, ze kterých mohou být vyvozena nesprávná východiska. Je však nepochybné, že předkládaný dokument přináší velké množství cenných informací a podnětů a ukazuje cesty k dosažení tří vytčených cílů v kontextu předpokládaného vývoje společnosti a oborů ve střednědobém výhledu a výraznou měrou přispěl a bude dále přispívat k dalšímu zlepšování komunikace v rámci státní, soukromé a akademické sféry.&nbsp;<em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <h4> Horizontální členění Koncepce</h4> <p>www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4111<br /><br /></p> <h5>&nbsp; výběr: redakce Zeměměřiče</h5> <br /> <h6>Úplný text Koncepce (139 stran) a termíny diskuzních seminářů naleznete na webové adrese:</h6> <h6>www.vugtk.cz/odis/koncepce.html</h6><h6>www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html <br /></h6> <br /> <h4>Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů proběhnou:</h4> <h4>8. 3. 2012 – zeměměřictví, výzkum, vzdělávání</h4> <h4>29. 3. 2012 – katastr nemovitostí, infrastruktura pro prostorové informace</h4> <h4>Zájemci jsou vítáni. </h4>

redakce

vyvěšeno: 01.02.2012
poslední aktualizace: 03.02.2012
ID článku: 4110
další informace:www.vugtk.cz/odis/koncepce.html
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4111
www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
Koncepce oborů zeměměřictví<br>a katastru nemovitostí<i>-příspěvky</i>
Resort ČÚZK Katastr nemovitostí
Geodézie GIS
[Pošta]