[Home Page]

Horizontální členění Koncepce

<p>&nbsp;</p><h6>Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů proběhnou:</h6> <h6>8. 3. 2012 – zeměměřictví, výzkum, vzdělávání</h6> <h6>29. 3. 2012 – katastr nemovitostí, infrastruktura pro prostorové informace</h6><h6>www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html <br /></h6> <h6>Zájemci jsou vítáni. </h6> <p>Zde je představeno pouze horizontální členění Koncepce rozvoje našich oborů. <strong>Více informací naleznete na www.zememeric.cz/koncepce</strong><br /></p><p>&nbsp;</p><h4><strong>1 Úloha zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;současné společnosti a&nbsp;její očekávané požadavky v&nbsp;období 2012–16</strong></h4>1.1 Aktuální vymezení oborů zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;ČR<br />1.2 Potřeby prostorové informace občanů ČR, orgánů veřejné správy a&nbsp;významných právnických osob <br />1.3 Koncepční chyby a&nbsp;jejich důsledky z&nbsp;dnešního pohledu<br />1.4 Očekávaná společenská poptávka po službách a&nbsp;produktech oborů zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;období 2012–16<br />1.5 Mezinárodní závazky ČR v&nbsp;oborech zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí (2012-16)<br /><br /><h4><strong>2 Zeměměřictví </strong></h4>2.1 Tvorba a&nbsp;vedení prostorových dat a&nbsp;prostorová lokalizace ve veřejném zájmu<br />2.1.1&nbsp;&nbsp; &nbsp;Moderní metody pořizování prostorových dat<br />2.1.2&nbsp;&nbsp; &nbsp;Souřadnicové referenční systémy a&nbsp;bodová pole<br />2.1.3 Státní mapová díla podle nařízení vlády č. 430/2006 Sb.<br />2.1.4&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zeměměřické činnosti na státních hranicích<br />2.1.5&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ortofotografické zobrazení České republiky<br />2.1.6&nbsp;&nbsp; &nbsp;Výškopis České republiky<br />2.1.7&nbsp;&nbsp; &nbsp;Standardizace geografického názvosloví<br />2.1.8&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zakládání a&nbsp;vedení technických map obcí<br />2.1.9 Poskytování prostorových dat veřejnosti a&nbsp;orgánům veřejné správy<br />2.2 Zeměměřické činnosti pro potřeby obrany státu a&nbsp;krizového řízení<br />2.2.1&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zeměměřické činnosti pro potřeby obrany státu<br />2.2.2 Zeměměřické činnosti pro potřeby krizového řízení a&nbsp;integrovaného záchranného systému<br />2.2.3&nbsp;&nbsp; &nbsp;Oblasti zájmu o&nbsp;spolupráci v&nbsp;oboru zeměměřictví<br />2.3 Zeměměřické činnosti ve výstavbě a&nbsp;při budování a&nbsp;využívání inženýrské infrastruktury<br />2.3.1 Zeměměřické podklady a&nbsp;dokumentace pro výkon státní správy ve výstavbě, správu inženýrských sítí a&nbsp;projekční činnosti<br />2.3.2&nbsp;&nbsp; &nbsp;Úloha inženýrské geodézie ve výstavbě<br />2.4 Zajištění požadavků na kvalitu, geometrickou přesnost a&nbsp;její kontrolu <br />2.4.1 Úloha metrologie při zajištění kvality zeměměřických prací<br />2.4.2 Úloha technické normalizace a&nbsp;standardizace při zajišťování kvality zeměměřických prací <br />2.5 Optimální a&nbsp;realistický podíl činností zajišťovaných subjekty soukromé sféry v&nbsp;oborech zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;období 2012-16<br /><br /><h4><strong>3&nbsp;&nbsp; &nbsp;Katastr nemovitostí České republiky</strong></h4>3.1 Společenské přínosy KN ČR dosažené v&nbsp;období 1993-2011<br />3.2&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cesty k&nbsp;další elektronizaci katastru nemovitostí <br />3.2.1 Možnosti elektronizace zápisů do KN (vklady a&nbsp;záznamy, výhody a&nbsp;nevýhody, rizika, omezení a&nbsp;nutné podmínky k&nbsp;realizaci, archivace a&nbsp;validita)<br />3.2.2 Sbírka listin v&nbsp;elektronické podobě (postup sběru a&nbsp;rozsah <br />digitalizace listin, vazba na DMS, vazba na datové schránky)<br />3.2.3 Další vývoj ISKN (optimalizace, priority, ..)<br />3.2.4 Zeměměřické činnosti pro vedení katastru nemovitostí. Geometrický plán v&nbsp;elektronické podobě<br />3.3 Katastr nemovitostí a&nbsp;reakce na zásadní změny právních předpisů<br />3.3.1 Připravované změny právních předpisů<br />3.3.2 Novela zákona o&nbsp;zápisech v&nbsp;roce 2011<br />3.3.3 Očekávané dopady nového občanského zákoníku na KN<br />3.4 Další vývoj metodiky katastru nemovitostí <br />3.4.1 Optimalizace vedení katastrálního operátu <br />3.4.2 Dokončení digitalizace KN a&nbsp;možnosti z&nbsp;toho vyplývající<br />3.4.3 Kvalita údajů KN a&nbsp;její zvyšování<br />3.4.4 Nové způsoby poskytování údajů z&nbsp;KN<br /><br /><h4><strong>4 Budování infrastruktury pro prostorové informace v&nbsp;ČR</strong></h4>4.1 Infrastruktura pro prostorové informace – východiska, souvislosti a&nbsp;role resortu ČÚZK <br />4.1.1 Definice, východiska a&nbsp;souvislosti<br />4.1.2 Role resortu ČÚZK při budování infrastruktury pro prostorové informace v&nbsp;ČR<br />4.1.3 Přehled právních předpisů<br />4.1.4 Podněty pro stanovení cílů v&nbsp;období 2012-16<br />4.2 Sjednocování podmínek pro shromažďování, správu a&nbsp;poskytování prostorových dat<br />4.2.1 Komponenty infrastruktury pro prostorová data<br />4.2.2 Referenční soubory prostorových dat a&nbsp;geografické databáze<br />4.2.3 Harmonizace prostorových dat zeměměřictví a&nbsp;KN v&nbsp;ČR<br />4.2.4 Realizace infrastruktury a&nbsp;cíle resortu ČÚZK<br />4.3 Projekty IPI a&nbsp;e-Government realizované v&nbsp;ČR a&nbsp;jejich vliv na obory zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí <br />4.3.1 Registr územní identifikace, adres a&nbsp;nemovitostí<br />4.3.2 Digitální mapa veřejné správy <br />4.3.3 Implementace Směrnice INSPIRE a&nbsp;Národní geoportál INSPIRE<br />4.3.4 Podněty ke zdokonalení realizace projektů IPI a&nbsp;e-Government v&nbsp;ČR<br /><br /><h4><strong>5 Hlavní směry výzkumu a&nbsp;vývoje v&nbsp;zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí včetně zaměření základního výzkumu v&nbsp;oblasti geodézie v&nbsp;období 2012-16</strong></h4>5.1 Úkoly výzkumu a&nbsp;vývoje v&nbsp;rámci mezinárodní spolupráce<br />5.2 Zaměření základního výzkumu v&nbsp;geodézii<br />5.3 Úkoly aplikovaného výzkumu a&nbsp;vývoje pro potřeby zeměměřictví a&nbsp;KN<br />5.3.1 Aplikovaný výzkum v&nbsp;geodetických základech<br />5.3.2 Aplikovaný výzkum v&nbsp;inženýrské geodézii a&nbsp;metrologii ve VÚGTK<br />5.3.3 Aplikovaný výzkum v&nbsp;oblasti infrastruktury prostorových dat<br />5.3.4 Úkoly aplikovaného výzkumu pro potřeby KN<br />5.3.5 Aplikovaný výzkum v&nbsp;oblasti zeměměřictví pro potřeby obrany státu<br /><br /><h4><strong>6 Profesní růst a&nbsp;vzdělávání</strong></h4>6.1 Optimalizace výuky na středních odborných a&nbsp;vysokých školách <br />6.2 Sladění potřeb oborů zeměměřictví a&nbsp;KN s&nbsp;počty přijímaných studentů na středních a&nbsp;vysokých školách<br />6.3 Cíle, organizace a&nbsp;zaměření profesního celoživotního vzdělávání <br />6.4 Informační zabezpečení oborů včetně poskytování informací o&nbsp;organizaci a&nbsp;technologiích zeměměřických a&nbsp;katastrálních prací, budování infrastruktury pro prostorová data a&nbsp;profesního vzdělávání v&nbsp;jiných státech Evropské unie<br />6.5 Respektování zásad Etického kodexu pro evropské zeměměřiče, Etického Kodexu výzkumné práce ve VÚGTK, Kodexu etiky zaměstnanců v&nbsp;resortu ČÚZK a&nbsp;Protikorupčního programu ČÚZK.<br /><br /><h4><strong>7 Závěry</strong></h4><h5>&nbsp;Harmonizace kapitol 1 - 7 J. Šíma</h5><p>===========================================</p><h6>Úplný text Koncepce (139 stran) a termíny diskuzních seminářů naleznete na webové adrese:</h6> <h6>www.vugtk.cz/odis/koncepce.html</h6><h6>www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html <br /></h6> <br /><br /><p>&nbsp;</p>

redakce

vyvěšeno: 01.02.2012
poslední aktualizace: 03.02.2012
ID článku: 4111
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4110
www.zememeric.cz/koncepce
www.vugtk.cz/odis/koncepce.html
www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
Koncepce oborů zeměměřictví<br>a katastru nemovitostí<i>-příspěvky</i>
Resort ČÚZK Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
[Pošta]