[Home Page]

Neoprávněné razítkování

Zeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI), jako správní orgán věcně a místně příslušný, ve věci projednání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) zákona číslo 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (zákon o zeměměřictví), rozhodl, že úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) se dopustil porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, pro nedodržení podmínek nebo povinností stanovených tímto zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo státní mapové dílo, neboť:
a) ověřil ve smyslu § 12 odstavec 2 zákona o zeměměřictví výsledek zeměměřické činnosti otiskem ověřovacího razítka v rozsahu a), b), c) dle § 13 odstavec 1 zeměměřického zákona, ačkoliv ověřovateli bylo přiznáno jen oprávnění pro písmena a), b), které mělo být dle ustanovení § 16 odstavec 4 písmeno c) zeměměřického zákona uvedeno na razítku,
b) k ověřovací doložce není připojen ve smyslu § 16 odstavec 4 zeměměřického zákona vlastnoruční podpis ověřovatele, ale jen kopie podpisu zhotovená otiskem razítka
c) nevedl řádně, v souladu s ustanovením § 16 odstavec 1 písmeno e) zákona o zeměměřictví, ověřovací dokumentaci
d) ověřil dokumentaci uvedenou v § 13 odstavec 1 písmeno c) zákona o zeměměřictví, tj. zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, jako dokumentaci spadající do rozsahu vymezeného pro § 13 odstavec 1 písmeno b) zákona o zeměměřictví.

ZKI ukládá za výše uvedené porušení pořádku na úseku zeměměřictví ÚOZI pokutu ve výši 40 000 Kč.

Odůvodnění:
Řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) bodu 1. zákona o zeměměřictví, bylo zahájeno z podnětu třetí osoby, jehož výsledkem byl dohled na výsledky zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo. Obviněný byl požádán dopisem ZKI o poskytnutí evidence ověřovaných výsledků a to ve lhůtě 7 dnů od doručení této písemnosti.
Předmětem dohledu byly dva geometrické plány (GP) pro vyznačení změny obvodu budovy v katastru s tím, že u obou byla konstatována stejná pochybení.
GP nebyly složeny předepsaným způsobem. U záznamů podrobného měření změn (ZPMZ) bylo zjištěno více chyb. Z protokolů o výpočtech není zřejmé, kdo a kdy výpočty realizoval, ověření na poslední stránce výpočtů není úplné (ze žádného předpisu není zřejmé, že ověřovací doložka na poslední straně dokumentace může být realizována jen otiskem razítka a podpisem ověřovatele). Všechny podpisy nejsou vlastnoruční, nýbrž kopie podpisu, zhotovené prostředky výpočetní techniky. Takový podpis je připojen ke všem ověřovacím doložkám, včetně geometrického plánu. Otisk ověřovacího razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra je neplatný, ověřovací razítko obsahuje nepravdivý rozsah úředního oprávnění v rozsahu a), b), c) dle § 13 odstavec 1 zeměměřického zákona, ačkoliv ověřovateli bylo přiznáno jen oprávnění pro písmena a), b) § 13 odstavec 1 zeměměřického zákona. Proti výsledkům dohledu ZKI se obviněný neodvolal.

Na základě výsledků dohledu a souvisejících zjištění zahájil ZKI správní řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) bodu 1. zákona o zeměměřictví a nařídil ústní jednání. K jednání se obviněný řádně dostavil. Po jednání bylo zaprotokolováno, že ÚOZI:
1) používá razítko s chybně uvedeným rozsahem oprávnění již dlouho, přičemž zároveň používá i správné razítko, např. zkoumané GP byly ověřovány různými razítky. ÚOZI uvedl, že chybné razítko již nepoužívá, což však odporuje zjištění ZKI.Tím porušil ustanovení § 16 odstavec 4 písmeno c) zákona o zeměměřictví,
2) uvedl, že podpis byl realizován podpisovým razítkem. To je v nesouladu se zjištěním ZKI. Každopádně jak razítkem, tak podpisem vloženým z počítače je porušeno ustanovení § 12 odstavec 1 zeměměřického zákona. Navíc bylo mimo vší pochyby zjištěno, že ověřování bylo prováděno i jinými osobami, než samotným ÚOZI, ZPMZ v rozdílné době proti GP, což obviněný nevyvrátil,
3) nevede řádně ověřovací dokumentaci podle § 16 odstavec 1 písmeno e) zákona o zeměměřictví. Dokumentace není vedena odděleně podle § 13 odstavec 1 písmeno a) a b) zeměměřického zákona, není úplná, čísla ověřovaných GP nesouhlasí s dokumentací na katastrálním pracovišti, data ověřování v dokumentaci nesouhlasí s daty na kontrolovaných GP, nejsou uváděny kompletní názvy katastrálních území,
4) ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby, tedy výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, ač pro takovou činnost nemá oprávnění. To je patrné z předložené ověřovací dokumentace i z obsahu sdělení obviněného, kdy uvedl, že se “jednalo o zaměření skutečného provedení stavby, do katastru se z tohoto měření NIC nedávalo“ Z dokumentace vyplývá, že se nejedná o ojedinělé či náhodné nedorozumění, ale je takto postupováno trvale, k čemuž uvedl, že se domníval, že pro ZSPS (zaměření skutečného provedení stavby) je použitelné oprávnění „b“. Obviněný zcela pominul skutečnost, že pokud výsledky zeměměřických činností mají být využity pro správu a vedení katastru nemovitostí a státní mapová díla, pak musí být předány katastru s náležitostmi podle vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky.

Výsledek jednání:
Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věcí při ověřování výsledků zeměměřických činností. Tímto ustanovením se ÚOZI neřídil a jelikož byly splněny všechny zákonem stanovené lhůty, udělil ZKI obviněnému pokutu (viz § 16 odstavec 1 písmeno a) zákona o zeměměřictví).
pz

napište o porušení pořádku

redakce

vyvěšeno: 11.04.2012
ID článku: 4136
další informace: www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php


Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]