[Home Page]

Jak vidí katastr veřejnost?

<strong>Galerií evidence majetku v KN, kde je platná digitální mapa, dáváme podnět KÚ k opravě chyby. Každoročně evidovaný stav v KN vyhodnotíme. Jednotlivé případy chybných zákresů situace v KM zveřejňujeme na Webu Zeměměřiče i v časopise Zeměměřič.</strong><br /><br /><h3>Co dělat s takovým špatným zákresem v katastru?</h3>Nevlastník nemovitosti (nejčastěji to bývá geodet, který na pozemcích vykonává geodetickou činnost, ale může to být kdokoliv jiný) může dát KÚ/KP podnět na opravu chyby v katastru nemovitostí. Měl by uvést, v čem chybu spatřuje a jaký stav by podle něj měl být správný. <br />KÚ věc prošetří a pokud dojde k závěru, že údaje v katastru jsou vedeny správně, odepíše mu prostým dopisem. <br />Dojde-li KÚ k závěru, že je v katastru skutečně chyba, zahájí řízení o opravě chyby podle ust. § 8 katastrálního zákona z moci úřední, provede opravu a všem dotčeným vlastníkům zašle vyrozumění o provedení opravy, které obsahuje poučení o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění nesouhlas s provedenou opravou. Podatele, který dal podnět, o tom prostým dopisem vyrozumí.<br /><br />Pokud je podání od vlastníka, je postup procesně jiný: KÚ v souladu s ust. § 8 katastrálního zákona zahájí řízení o opravě chyby, věc prošetří, a pokud dojde k závěru, že stav v katastru je v pořádku, zašle vlastníkovi vyrozumění o tom, že opravu neprovede s poučením, podle kterého má vlastník možnost do 30 dnů podat s tímto vyrozuměním nesouhlas. <br />Pokud dojde k závěru, že je v katastru chyba, provede opravu a zašle vyrozumění o provedení opravy, které opět obsahuje poučení.<br />Rozhodování KÚ o tom, zda se jedná o chybu, záleží na několika okolnostech: podle předpisů i podle ustálené judikatury musí stav v katastru odpovídat listinám a podkladům, na jejichž základě byl zápis, resp. zákres proveden. KÚ musí chybu jednoznačně prokázat, buď se bude jednat o zřejmý omyl, nebo je zjištěna nepřesnost přesahující mezní odchylky stanovené katastrální vyhláškou. KÚ může opravit i chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, avšak na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést.<br /><br /><h3>Porušení pořádku</h3>V případech zákresu, který neodpovídá skutečnosti, se lze domnívat, že se jedná o někoho lajdáckou práci. Redakce (ale iniciátorem může být každý z nás) chce podávat podněty na ZKI o porušení pořádku na úseku zeměměřictví proti ÚOZI, který nekonal odborně.<br />Podnět na ZKI je zbytečné podávat dříve, než bude zřejmé, co je příčinou takového rozporu. To bychom měli zjistit z vyjádření KÚ po prošetření záležitosti. Pokud se totiž bude jednat o GP, který je starší než 5 let (což bude většinou), tak ZKI může na ÚOZI udělat pouze bubu, ale pokutu už mu nemůže uložit. Pokud se zjistí, že rozpor vznikl na základě chybného geometrického plánu, který vyhotovilo ještě středisko geodézie, měl by se KÚ sám postarat o provedení opravy (zvláště, když je na chybu upozorněn).<br />Chceme shromaždovat konkrétní případy, informovat o výsledku prošetření KÚ a publikovat informace KÚ na základě jakého podkladu byl zákres proveden, aby místní geodeti mohli ověřit případné zamítavé stanovisku KÚ k opravě chyby.<br />Některé příklady zákresu jsou opravdu<br />strašné a u příležitosti 20. výročí zásadní reformy státní spravy katastru nemovitostí je vhodné zintenzivnit jejich nápravu. Je to běh na dlouhou trať, nicméně pojďme do toho. Katastr je věcí všech geodetů, zaznělo již mnohokrát. Veřejnost nás nesoudí pouze podle dodržení termínů řízení, ale i podle věrohodnosti katastrálních map.<br /><br /><h3>Sečteno podtrženo</h3><p>U těchto skutečných příkladů z katastrálních map vedených v digitální formě, budeme každoročně zveřejňovat aktuální evidovaný stav v KN, abychom sledovali změny k lepšímu, které tímto zveřejněním a zasláním podnětu k opravě chyby na příslušné katastrální pracoviště do datové schránky snad vyprovokujeme.<br />Obracíme se na odbornou veřejnost, aby nám podobné případy ve výše uvedených mapách zasílala k otištění. K této problematice bude na Webu Zeměměřiče zřízena galerie, která může katastrální úředníky inspirovat k nápravě zjištěných případů neutěšeného stavu zákresu nemovitostí v KM.<br />Galerie může posloužit vedení rezortu třeba k manažerskému plánování obnovy katastrálního operátu novým mapováním.&nbsp;</p><p><br /></p><p><br /><strong>Projekt vznikl za podpory dlouhodobého grantu Přesvědčme předsedu rezortu a ministra financí o potřebě nového mapování...<br /><u>Tento grant můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na redakční účet 43-8851830287/0100.</u> Pokud do poznámky pro adresáta uvedete své IČ, email a adresu, odešleme vám daňový doklad. Děkujeme. </strong><br /><br /></p>

redakce

vyvěšeno: 20.02.2013
ID článku: 4254


Z časopisu Zeměměřič č. 13-01a02
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]