[Home Page]

Nový katastrální zákon podrobněji

Převzato z internetové konference KATASTR - http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr

Návrh nového KatZ, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (PS PČR), se brzy objeví na serveru PS PČR, resp. na serveru Senátu, kterému bude schválený návrh předán k další proceduře.
Odkaz, který uvedl ve svém příspěvku pan Pěčonka zatím směřuje jen na původní vládní návrh, do kterého ještě nejsou zapracovány další pozměňovací návrhy poslanců, které byly PS PČR 17.5.2013 schváleny.
Jakési orientační nezávazné pracovní znění návrhu schváleného PS PČR zasílámu časopisu Zeměměřič na vědomí (a za jeho bezchybnost či správnost samozřejmě nijak neručím).

Za nejproblematičtější je třeba skutečně považovat schválený pozměňovací návrh pana poslance prof. RNDr. Ivan Ohlídala, DrSc. (ČSSD), který zní:
„V § 16 odst. 1 zní:
O vyznačení, že právní vztahy jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje účastníky vkladového řízení zasláním informace na adresu podle § 14 písm. b) nebo prostřednictvím datové schránky anebo jiným vhodným způsobem, který účastníci katastrálnímu úřadu sdělí.“

Značně nevydařenou redakční glosu časopisu Zeměměřič publikovanou k tomuto schválenému ustanovení na URL:
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4294
již výstižně komentoval na téže URL předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře a nemám co bych k jeho argumentaci dodal.

Chtěl bych však reagovat na některé aspekty mediální masáže (či obsahu individuálních projevů některých poslanců), která dává do přímé souvislosti trestnou činnost týkající se nemovitostí se stávající i navrhovanou právní úpravou katastru nemovitostí. Charakterizoval bych ji třeba větou, kterou napsal 9.5.2013 ve svém článku ekonomický rubrikant MF DNES Jan Brož: „Lidé nyní často přijdou o dům, aniž by to vůbec tušili.“
Co si máme v těchto souvislostech představit pod slovem „často“ a o jak velikém a jak skutečně četném společenském nebezpečí vlastně média píší (či poslanci hovoří)?
Počet případů, kdy byla do katastru skutečně vložena práva na základě padělané smlouvy se podle mně dostupných informací z KÚ pohybuje v celé ČR tak do 10 případů ročně. Z počtu předvídaných cca 1 milionu vkladových řízení to tedy činí 1 tisícinu procenta (či 1 setinu promile).
A pro srovnání - z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že na území ČR činil v roce 2011 počet zavražděných 173 osob a počet zabitých při dopravní nehodě 773 osob. Kdybych byl žurnalistou, mohl bych třeba i poutavě napsat o tom, že v ČR je stále mnohonásobně (!) pravděpodobnější, že vás někdo zavraždí (natož „jen“ zabije v autě) oproti tomu, že někdo dosáhne změny zápisu vlastnického práva v katastru na základě padělaných listin.
Druhým aspektem je, co to vlastně znamená „přijít“ o nemovitost, aniž by o tom měl vlastník vůbec tuchy?
Údaje katastru o právních vztazích (tj. ani údaje o vlastnictví) nejsou, a ani nikdy v minulosti nebyly právně závazné a ani v judikatuře nebyl nikdy takový právní názor vysloven. Dosáhne-li tedy nějaký nehodný jedinec na základě padělaných listin změny zápisu o vlastnictví v katastru, vlastník tím ještě o své skutečné vlastnické právo nepřichází. Dosavadní ani nový občanský zákoník neposkytuje nepoctivému jednání samozřejmě vůbec žádnou ochranu.
Takovým trestným činem postižený vlastník však musí vyvinout nemalé úsilí k tomu, aby byl opět jako vlastník evidován i v katastru (zpravidla prostřednictvím moci soudní). Ale potíže má vždy každý, kdo se stane obětí jakéhokoliv trestného činu.

Otázkou tedy je, co je ještě skutečně rozumné a ve svém výsledku i skutečně efektivní, aby se případné riziko takových protispolečenských jevů souvisejících s evidováním nemovitostí v katastru z těch jednotek případů ještě více snížilo (odstranit trestnou činnost absolutně, to se samozřejmě nepodaří nikdy a nikomu) a jaký by takové případné vymyšlené opatření mělo vliv na zbývajících 99,999% všech ostatních bezproblémových případů.
Písemně a individuálně informovat každého účastníka řízení o tom, že už KÚ vyznačil v KN plombu (což je nakonec informace dostupná zdarma každému na Internetu), může představovat na nákladech až částku blížící se 8 cifrám (1000000 řízení x v průměru 3 účastníci x cca 30,- Kč), na kterou budou pochopitelně prostřednictvím státního rozpočtu přispívat i miliony těch občanů, co žádné nemovitosti nemají. Často však bude fakticky do KN vloženo ještě dříve, než obeslaný vůbec nějak zareaguje (průměrná skutečná doba provedení vkladu činila v roce 2012 v ČR 12 kalendářních dnů). Stanovit nějakou obecnou „ochrannou“ lhůtu, po kterou by nesmělo být do katastru vloženo, by pak znamenalo, výrazně zákonem prodloužit v ČR úplně všechny realitní transakce (samozřejmě i včetně hypotéčních). Poslancem Ohlídalem navrhovaná možnost (byť neschválená), připustit pro vkladové řízení i všechny existující opravné mechanizmy správního práva, by pak ve svém důsledku vedla k prodloužení každého vkladového řízení na měsíce.
K určitému snížení rizika toho, že budete zavražděn, by bylo třeba možné dosáhnout i uzákoněným povinným nošením neprůstřelných vest pro každého. Bylo by to rozumné?

Vlastní názor si může jistě vytvořit každý sám, řídit se však nakonec budeme tím názorem Parlamentu ČR, který do výsledné právní normy vtělí.

Lumír Nedvídek

Pozn. redakce: Časopisu Zeměměřič poskytl L.Nedvídek svoji praqcovní verzi znění nového katastrálního zákona ke dni 17. května 2013, kterou níže zveřejňujeme v PDF.

Kvalifikovaný a seriózní článek o některých právních aspektech nové právní úpravy, který je oproštěn od obvyklého mediálního balastu, populistických frází či demagogických výkřiků o podvodech na katastru, lze nalézt třeba na URL:
http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-nabyvatele-nemovitosti-v-dobre-vire-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91486.html

redakce

vyvěšeno: 22.05.2013
poslední aktualizace: 23.05.2013
ID článku: 4295
další informace:www.zememeric.cz/pdf/Navrh_NKatZ_zneni_17-5-2013-PS-PCR.pdf
www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-nabyvatele-nemovitosti-v-dobre-vire-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91486.html


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]