[Home Page]

Nedostatečné vzdělání III.

Zeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI), jako správní orgán věcně a místně příslušný podle §4, písmeno g) a přílohy 1 zákona číslo 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění, ve věci o vydání úředního průkazu pro vstup na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností podle zákona 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen „zákon o zeměměřictví“), rozhodl takto:

Žádost o vydání úředního průkazu pro vstup na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností v souladu s §7 ve spojení s ustanovením §3, odstavec 4 zákona o zeměměřictví, učiněná geodetickou kanceláří se

z a m í t á.


Odůvodnění:

K Žádosti o vydání úředního průkazu pro vstup na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností dle §7, odstavec 1 a 3, písmeno a zákona o zeměměřictví, doručené ZKI, učiněné geodetickou kanceláří, byly připojeny ověřené kopie vysvědčení, osvědčení o bakalářské zkoušce a neověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Z dokladů je patrno, že žadatel absolvoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity a ukončil obsahově ucelenou část vysokoškolského studia ve studijním oboru „ekonomická a regionální geografie - neučitelský obor“. Dotazem na ČÚZK bylo zjištěno, že tato škola neposkytuje zeměměřické vzdělání ve smyslu ustanovení §3, odstavec 4 zeměměřického zákona.

Právní úprava v této oblasti stanoví:

„Pověření zaměstnanci …… a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou oprávněni při výkonu zeměměřických činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků. ….“ (viz §7 odstavec 1 zeměměřického zákona)

„…osoby se prokazují úředním průkazem, vydaným některým ze státních orgánů uvedených v §4, odstavec 2….“ (viz. §7, odstavec 3 zeměměřického zákona)

„Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.“ (viz §3, odstavec 4 zeměměřického zákona)

Na základě porovnání uvedených skutečností a požadavků předpisů ZKI nezbylo, než výše uvedenou žádost zamítnout.

redakce

vyvěšeno: 12.11.2013
ID článku: 4373


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Školství
Sborník rozhodnutí
[Pošta]