[Home Page]

Insolvence Geodisu - vyřízená věc

<h3> <strong>U S N E S E N Í</strong></h3> Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: GEODIS BRNO, spol. s r.o., o návrhu věřitelů: <br /> <strong>a) Studio Marvil, s.r.o.</strong>, se sídlem v Praze 2,<br /> <strong>b) RTS, a.s.,</strong> se sídlem v Brně,<br /> <strong>c) GEOREAL spol. s r.o.,</strong> se sídlem v Plzni,<br /> <strong>d) MERCL a spol. Consulting, veřejná obchodní společnost,</strong> se sídlem v Praze,<br /> <strong>e) Ing. Tomáše Kopečka MBA,</strong> bytem v Brně,<br /> <strong>f) Ing. Ivo Hanzla,</strong> bytem v Brně,<br /> <strong>g) Cafe water service s.r.o.,</strong> se sídlem v Brně,<br /> <strong>h) Topcon Europe Medical B.V..</strong><br /> <br /> t a k t o :<br /> <strong>I Řízení se zastavuje.</strong><br /> <strong>II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.</strong><br /> <br /> <br /><h3> O d ů v o d n ě n í :</h3><p> Insolvenční navrhovatelé Studio Marvil, s.r.o. (dále jen „<em><strong>první insolvenční navrhovatel</strong></em>“), RTS, a.s. („<strong><em>druhý insolvenční navrhovatel</em></strong>“) a GEOREAL spol. s r.o. („<strong><em>třetí insolvenční navrhovatel</em></strong>“) podali dne 18. září 2013 u Krajského soudu v Brně (dále též jen „soud“) insolvenční návrhy, jimiž se domáhali vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. <br /> Podáním doručeným soudu <u><strong>28. listopadu 2013 vzal třetí insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět</strong></u> a výslovně se vzdal práva na náhradu nákladů řízení. Podáními doručenými soudu <u><strong>29. listopadu 2013 vzali insolvenční návrh za sebe zpět první a druhý insolvenční navrhovatel </strong></u>a výslovně se vzdali práva na náhradu nákladů řízení. Dne 2. prosince 2013 přistoupili do řízení jako další insolvenční navrhovatelé věřitelé MERCL a spol. Consulting, veřejná obchodní společnost („<em><strong>čtvrtý insolvenční navrhovatel</strong></em>“) a Ing. Tomáš Kopeček („<em><strong>pátý insolvenční navrhovatel</strong></em>“). <br /> Podáním doručeným soudu <strong><u>4. prosince 2013 vzal čtvrtý insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět</u></strong> a výslovně se vzdal práva na náhradu nákladů řízení. Podáním doručeným soudu <u><strong>10. prosince 2013 vzal pátý insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět. </strong></u><br /> Dne 10. prosince 2013 přistoupil do řízení jako další insolvenční navrhovatel věřitel Ing. Ivo Hanzl („<em><strong>šestý insolvenční navrhovatel</strong></em>“). Podáním doručeným soudu <u><strong>16. prosince 2013 vzal šestý insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět. </strong></u><br /> Dne 13. prosince 2013 přistoupil do řízení jako další insolvenční navrhovatel věřitel Cafe water service s. r. o. (dále jen „<strong>sedmý insolvenční navrhovatel</strong>“). <br /> Dne 19. prosince 2013 bylo soudu doručeno podání věřitele TRUMF služby s.r.o., označené jako „Návrh na zahájení insolvenčního řízení“. <u>Podpis jednatele věřitele na podání nebyl úředně ověřen</u>, soud proto k tomuto insolvenčnímu návrhu nepřihlížel /§ 97 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /. <br /> Podáním doručeným soudu dne <u><strong>20. prosince 2013 vzal sedmý insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět</strong></u>. <br /> Dne 20. prosince 2013 bylo soudu doručeno podání odeslané advokátkou JUDr. Ivetou Greckou v elektronické podobě, označené jako „Přistoupení k insolvenčnímu návrhu“. Podle obsahu podání se mělo jednat o insolvenční návrh věřitele AZIMUT CZ s.r.o. K tomuto podání soud nepřihlížel, neboť <u>nebylo do tří dnů doplněno předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění </u>(§ 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pro úplnost soud dodává, že <u>z návrhu a jeho příloh nevyplývalo ani oprávnění advokátky JUDr. Ivety Grecké jednat za věřitele AZIMUT CZ s.r.o.</u> (nebylo přiloženo pověření s úředně ověřeným podpisem osoby, která by jí zmocnění udělila). <br /> Dne 2. ledna 2014 přistoupil do řízení jako další insolvenční navrhovatel věřitel Topcon Europe Medical B. V. (dále jen „<em><strong>osmý insolvenční navrhovatel</strong></em>“). Podle ustanovení § 129 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. <br /> Dle ustanovení § 130 insolvenčního zákona, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví (odstavec 1 věta první). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odstavec 2). <br /> Ustanovení § 107 insolvenčního zákona pak určuje, že další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. <strong>Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele</strong> (odstavec 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odstavec 2). Byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno (odstavec 3). K dalšímu insolvenčnímu návrhu podanému poté, co insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku, se nepřihlíží. Je-li součástí dalšího insolvenčního návrhu i návrh na způsob řešení dlužníkova úpadku, který byl podán dříve, než insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku rozhodl, zůstávají účinky návrhu na způsob řešení dlužníkova úpadku zachovány (odstavec 4). Stejnopis dalšího insolvenčního návrhu podaného jinou osobou než dlužníkem se doručuje pouze dosavadnímu insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku, a to do vlastních rukou (odstavec 5). </p><p><br /> <strong>V dané věci do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu vzali již k 29. listopadu 2013 insolvenční návrh zpět všichni tehdejší insolvenční navrhovatelé (první až třetí insolvenční navrhovatel), čímž byl splněn předpoklad pro zastavení insolvenčního řízení dle § 130 odst. 1 věty první insolvenčního zákona. Pro všechny další osoby, které podaly další insolvenční návrhy po 29. listopadu 2013 (tedy pro čtvrtého až osmého insolvenčního navrhovatele) tak vzhledem k účinkům předepsaným výslovně v § 107 odst. 2 insolvenčního zákona platil takový stav insolvenčního řízení, který zde byl v době, kdy jejich „další insolvenční návrhy“ došly soudu. Tedy stav „zpětvzetí insolvenčního návrhu“. </strong><br /> U čtvrtého až sedmého insolvenčního navrhovatele tato úvaha žádný zvláštní význam nemá, neboť ti (jak popsáno výše) „za sebe“ též vzali insolvenční návrh zpět (srov. i §130 odst. 2 insolvenčního zákona). <u>Podstatná je ovšem tato okolnost u osmého insolvenčního navrhovatele</u>, jenž přistoupil do insolvenčního řízení až dalším insolvenčním návrhem doručeným soudu 2. ledna 2014. <br /> Další insolvenční návrh totiž <strong>není samostatným insolvenčním návrhem</strong>, nýbrž <strong>pouhým přistoupením k původnímu insolvenčnímu návrhu, jenž byl k 29. listopadu 2013 vzat zpět všemi osobami</strong>, které jej podaly (srov. § 107 odst. 1 insolvenčního zákona). To, že další insolvenční návrh podaný poté, co byl původní insolvenční návrh vzat zpět všemi osobami, jež jej podaly, avšak předtím, než soud o tomto dispozitivním úkonu insolvenčních navrhovatelů (prvního až třetího insolvenčního navrhovatele) rozhodl, nemá účinky samostatného podání, jímž se zahajuje insolvenční řízení a jež by bránilo vydání rozhodnutí dle § 130 odst. 1 věty první insolvenčního zákona, dokládá ustálená judikatura Nejvyššího soudu k výkladu § 107 insolvenčního zákona. Srov. v tomto ohledu především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 21/2012, uveřejněné pod číslem 99/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 99/2012“). <br /> <strong>Soud proto v souladu s výše řečeným zastavil</strong> (dle § 130 odst. 1 věty první insolvenčního zákona) <strong>řízení o insolvenčním návrhu, který všichni (tehdejší) insolvenční navrhovatelé vzali zcela zpět k 29. listopadu 2013</strong>, neboť pro další insolvenční navrhovatele (čtvrtý až osmý insolvenční navrhovatel), kteří své další návrhy podali až po zpětvzetí původního insolvenčního návrhu, platí, že i za ně byl vzat zpět (platí pro ně stav insolvenčního řízení založený zpětvzetím původního insolvenčního návrhu). <br /> <br /> Pro úplnost soud uvádí, že je mu znám obsah usnesení ze dne 27. září 2013, č. j. KSOS 25 INS 21401/2013, 3 VSOL 808/2013-A-12, v němž Vrchní soud v Olomouci naložil s dalším insolvenčním návrhem podaným poté, co původní insolvenční návrh byl vzat zpět, jinak. V situaci, kdy bylo na soudu prvního stupně, zda v této (typově obdobné) věci následovat závěry odvolacího soudu (jenž se judikaturou Nejvyššího soudu nezabýval) nebo závěry dovolacího soudu, založil své rozhodnutí na argumentaci vzešlé z R 99/2012. Výrok II. o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle kterého jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady), ve spojení s § 130 odst. 5 insolvenčního zákona. V tomto případě byl insolvenční návrh vzat zpět, aniž bylo osvědčeno, že ke zpětvzetí došlo z důvodů vzniklých na straně dlužníka. Dlužníku však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady insolvenčního řízení nevznikly. <br /> <br /></p><h4> P o u č e n í : </h4><p>T oto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, věřitelům a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem... Proti usnesení mohou osoby oprávněné podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. <br /> Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla (ust. § 129 odst. 2 insolvenčního zákona). </p><h5>V Brně dne 10. ledna 2014 <br /> Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Krčmářová, v.r. <br /> Vladimíra Polanská samosoudkyně </h5>

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 10.01.2014
ID článku: 4409
další informace: www.justice.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server]
Přečtěte si
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]