[Home Page]

Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok

<h3>PRIESKUM</h3><br /><p>Vážená kolegyňa, kolega, (veríme, že v krátkom čase aj rozhodnutý subskribent tejto ponuky) </p><p><br />týmto krátkym listom si vás dovoľujeme osloviť, informovať a súčasne vám všetkým ponúknuť odber edície publikácií (dnes v pokročilom štádiu rozpracovanosti), ktorú Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov s podporou Komory geodetov a kartografov, Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie, Kartografickou spoločnosťou SR, odborom geodézie a kartografie STU v Bratislave a Úradom geodézie, kartografie a katastra, pripravuje. Súbor publikácií ako celok predstavuje malú, no bohatú a pestrú encyklopédiu zememeračstva, so súborným názvom &quot;Zememeračstvo, geodézia, kartografia, kataster nehnuteľností a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok&quot;. </p><p><br />&nbsp;Je pripravovaná kolektívom autorov už viac ako 2 roky v 7 knihách, s bohatými údajmi a informáciami usporiadanými podľa vybraných tém naprieč celým odborom geodézie, kartografie, katastra nehnuteľností a geoinformatiky. Autormi sú vybraní skúsení odborníci, kolektívy, ktorých mená a výsledky práce sú odbornej verejnosti dostatočne známe. Čiastkovým východiskovým materiálom je známa edícia doterajších 10 publikácií vydaných v ostatných rokoch SSGK, ktoré sú už rozobrané a ktorých obsah nezadržateľne zastaráva. Nové knihy, sú nielen aktualizované, ale aj významne rozšírené o celý rad ďalších nových poznatkov získaných nielen z archívov a knižníc. Pracovné názvy jednotlivých pripravovaných kníh s pridaním informačnej náplne v &quot;miniforme&quot; sú: </p><br /><h4>1. KNIHA o historických osobnostiach zememeračstva (od nepamäti po rok 1918) </h4><br /><p>- s celým radom známych aj menej známych predchodcov, praotcov nášho odboru, ich prínosom, často jedinečným, prielomovým či hrdiacim sa prvenstvom, s mnohými dobovými podobizňami ich tvárí. V ďalšej časti tejto publikácie prináša obsiahly zoznam odbornej literatúry - vo viac ako 4000 položkách. </p><br /><h4>2. KNIHA o vzdelávaní zememeračov (geodetov, kartografov, geoinformatikov) </h4><br /><p>- o odborných školách, o ich bohatej histórii, o súčasnosti aj perspektíve, vrátane úplného zoznamov absolventov všetkých typov vzdelávacích inštitúcií nášho odboru, s mnohými životopismi súčasníkov aj tých, ktorí sledujú naše snahy už z inej dimenzie, doplnené viacerými podobizňami a pod.) </p><br /><h4>3. KNIHA o geodetických základoch </h4><br /><p>- od pútavej histórie až po reálnu súčasnosť a odhadom ďalšieho vývoja - s dôrazom na mená a konkrétny prínos mnohých (pomaly neprávom zabúdaných) tvorcov sietí a iných objektov tejto významnej témy, bez ktorej by neexistoval rozvoj a kvalita geodetických a kartografických činností. </p><br /><h4>4. KNIHA o mapách (vojenské a civilné mapovanie, kartografia, GIS - geoinformatika) </h4><br /><p>- okrem dávnej histórie a historických máp, paleta aj novších máp všetkých druhov z rôznych etáp s opisom ich tvorby, kapitoly o problematike merania a spravovania štátnych hraníc, o názvosloví v mapách, o autorských právach, vydavateľských subjektoch a iné, nateraz málo známe, resp. málo publikované problémy kartografie. </p><br /><h4>5. KNIHA o katastri </h4><br /><p>- z pôvodných publikácií SSGK išlo o knihu, ktorá v troch vydaniach &quot;zvíťazila&quot; vo výške nákladu, ktorý bol dávno rozobraný (spolu takmer 1500 výtlačkov). Svedčí to o tom, že ide o oblasť činnosti, ktorou sa zaoberá priamo či nepriamo viac ako polovica všetkých zamestnancov v našom odbore. A nielen o tom - druhým pohľadom je náročná problematika a prudký vývoj tejto témy. Nová kniha o katastri bude prepracovaná nielen zo strany opisu a hodnotenia &quot;historickej&quot; časti katastra nehnuteľností, ale aj búrlivých zmien v spravovaní súčasného operátu, legislatívy nedávnej aj súčasnej a pokusu o nestranný výhľad a perspektívu najpálčivejších otázok katastra vôbec. </p><br /><h4>6. KNIHA o inžinierskej (priemyselnej) geodézii </h4><br /><p>- ide o tému, ktorou sa predchádzajúca publikačná činnosť SSGK doteraz komplexne nezaoberala. Pri tom sa otázkami a prácou, ktorú možno zahrnúť pod tento názov, zaoberá stále viac odborníkov nášho rangu. Preto očakávame od tejto knihy, ktorej prvé kapitoly sa len začínajú tvoriť, niečo ozaj nového - že v náplni knihy sa objaví nielen história tejto témy (na bývalej SVŠT v Bratislave sa začala prednášať len od študijného roku 1954/1955) ale celý jej búrlivý vývoj až po dnešné metódy, ktoré nielen laika, ale často aj odbornú technickú komunitu, s miernym zveličením, &quot;šokujú&quot;. Teda - Quo vadis geodesia industrialis?</p><br /><h4>7. KNIHA príbehov a spomienok </h4><p><br />&nbsp;- tu sa chceme vrátiť najmä do starších období zememeračského života, pripomenúť si niektoré historky, ktoré rezonujú najmä medzi &quot;pamätníkmi&quot;, no veríme, že zaujmú aj mladšiu generáciu geodetov a dozvedia sa aj niečo zo života geometrov a zememeračov - pokým sa tieto pojmy nevytratia celkom z povedomia mladších súčasníkov a najmä ich nasledovníkov. <br /><br />&nbsp;Publikácie, bohaté na historické aj najnovšie údaje a informácie, v celkovom objeme cca 2500 strán formátu A4, s textom, obrazmi, tabuľkami, súpismi a štatistickými údajmi, životopismi a podobizňami, mapami, schémami atď. budú vydané a distribuované postupne v dvoch etapách a to: <br /><br />na jeseň v roku 2014 tituly - 1., 3., 4., a 7. KNIHA <br /><br />na jeseň v roku 2015 tituly - 2., 5., a 6 . KNIHA <br /><br />&nbsp;<br /><br />Na stanovenie a spresnenie podmienok subskripcie vás prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka a odoslanie spätným e-mailom alebo na adresu dotaznik@ssgk.sk. <br /><br />&nbsp;<br />Váš názor a záujem prostredníctvom priloženého dotazníka nám umožní stanoviť náklad a dohodnúť najvýhodnejšiu cenu edície, ktorá je práve výrazne závislá od počtu objednaných výtlačkov. <br /><br />&nbsp;<br />Prosíme o odpoveď obratom alebo najneskôr do 28.2.2014. <br /></p><p><br />Vopred ďakujeme&nbsp; za redakčný kolektív </p><h5>Ing. Jozef Marek</h5>

redakce

vyvěšeno: 21.02.2014
ID článku: 4433


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server]
Historie
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]