[Home Page]

Konec Komory za zákona na Slovensku?

<p>Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zadal na medzirezortné pripomienkové konanie dva legislatívne návrhy, a to:<br />a) návrh <strong>nového zákona o Katastri nehnuteľností</strong>,<br />b) návrh <strong>nového zákona o geodézii a kartografii a zmenu zákona o Komore geodetov a kartografov</strong>.</p><p><br />Oba návrhy boli zverejnené na Portáli právnych predpisov (lt.justice.gov.sk) v piatok dňa 14. 3. 2014, pričom pripomienkové konanie končí dňa 3. 4. 2014.</p><p><br />Podľa názoru KGK úrad zásadným spôsobom bezdôvodne rozdeľuje náš odbor na <strong>„úsek geodézie a kartografie“</strong> a na <strong>„úsek katastra“</strong> a zároveň fakticky likviduje stavovskú a profesijnú samosprávu rozdelením našej komory a podriaďuje viac ako polovicu autorizovaných geodetov plnému riadeniu a dozoru úradníkov.</p><p><br />Okrem toho, podľa nášho názoru, ako zástupcov najväčšej profesijnej organizácie v odbore geodézie, kartografie a katastra, je predložený návrh katastrálneho zákona zmätočný, odporuje iným právnym normám vyššej právnej sily, zakladá právnu neistotu, obsahuje neurčité pojmy a definície, obsahuje detaily, ktoré do zákona nepatria ale patria do právnych noriem nižšej právnej sily alebo iných aktov riadenia a rozbíja zavedený, fungujúci a samofinancujúci sa systém stavovskej samosprávy.<br />Musíme tiež skonštatovať, že navrhnuté zásadné zmeny boli pripravené úradom bez riadnej spolupráce s odbornou verejnosťou ako aj s našou komoru.</p><p><br />Orgány komory pripravili k obom návrhom úradu pripomienky, ktoré zadali na portál právnych predpisov ako takzvané „Hromadné pripomienky verejnosti“. Aby bol predkladateľ donútený zaoberať sa nimi, je nutné, aby získali minimálne 500 podporovateľov na tomto portáli.</p><p><br />Upozorňujeme na to, že podporovateľom môže byť ktokoľvek, akéhokoľvek profesijného zamerania, t. j. nemusia to byť len členovia komory a dokonca ani geodeti a kartografi.<br />Návod, ako to môžete urobiť prikladáme v samostatnom dokumente.<br />Žiadame vás preto o ich podporu.</p><p><br /></p><h5><em>Predstavenstvo KGK</em></h5><p><br /><em><strong>Vladimír Stromček, predseda predstavenstva KGK:</strong></em></p><p><br />1. Kataster a geodézia nie sú samostatné odborné disiplíny, vzájomne sa prelínajú a kataster vo svojich pracovných postupoch vychádza z geodézie a kartografie. Predkladané návrhy ich oddeľujú, zvýrazňujú a posilňujú kataster oproti ostatnej geodézii a kartografii a tým vnášajú právny a administratívny chaos do jestvujúceho systému.</p><p><br />2. Vyňatie AGaK,&nbsp; ktorí overujú práce pre kataster ich stavia do polohy štátnych zamestnancov bez možnosti akokoľvek ovplyvňovať legislatívne prostredie a technológiu, komplikuje im podmienky podnikania a zvyšuje administratívnu náročnosť výkonu činnosti&nbsp; AGaK. (Táto záťaž je dvojnásobná pre držiteľov oprávnenia typu C.) &nbsp;</p><p><br />3. Bezdôvodne zavádza dvojaký právny režim regulácie profesie autorizovaný geodet a kartograf, čím značne znevýhodňuje veľkú časť (cca 50 %) autorizovaných geodetov a fakticky znefunkčňuje pôsobenie KgK .</p><p><br />4. Prechod registrácie AGaK na úrad vyvolá nové finančné nároky na ŠR a neriešia sa iné požiadavky akými sú poistenie, disciplinárna zodpovednosť, vzdelávanie, etický kódex a pod.</p><p><br />5. Mnohé ustanovenia Katastrálneho zákona sú zmätočné a nekomplexné v definíciách pojmov (výmera, geometrické určenie, parcela....) a otázne je aj piame uvádzanie technologických postupov v samotnom zákone.</p><p><br />6. Narúša sa systém samoregulácie a samosprávy regulovaných povolaní, ktorý funguje v našom odbore na Slovensku 18 rokov.</p><p><br />7. Zmeny nie sú v legislatívnom pláne vlády.</p><p><br />8. Zmeny nie sú v programovom vyhlásení vlády.</p><p><br />9. Dôvody zmien nie sú uvedené v dôvodových správach k navrhovaným zákonom.</p><p>&nbsp;</p><hr /><h4>Postup ako podporiť hromadné pripomienky.</h4>Obe hromadné pripomienky komory je možné podporiť na portáli právnych predpisov<br />&nbsp;postupom - viz<strong> www.kgk.sk</strong><br /><p>&nbsp;</p>

redakce

vyvěšeno: 25.03.2014
ID článku: 4444
další informace:www.kgk.sk/
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7090&langEID=1


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server]
Různé
Ze zahraničí KGK
[Pošta]