[Home Page]

Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru

Stanovisko ... ... ... k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru v ... ... ... republice

... ... ... návrhy katastrálního zákona, zákona o geodézii a kartografii a novela zákona o komoře geodetů a kartografů ohrožují podle ... ... ... ochranu vlastnictví nemovitého majetku a hodnověrnost údajů katastru pro další generace.

Nová legislativa snižuje kvalitu odborné práce geodetů, ustupuje z přesnosti, kterou dnes umožňuje technologie GPS, uměle a nelogicky odděluje geodézii a kartografii od katastru, zvyšuje pokuty za přestupky a správní poplatky a zvyšuje nároky na státní rozpočet. Zároveň oceňujeme její pozitivní přínos hlavně v tom, že vytváří pravidla pro poskytování elektronických služeb katastru nemovitostí (KN) pro veřejnost, orgány státní a veřejné správy a samosprávy, sjednocuje vedení evidence nemovitostí v rámci ... ... ..., zjednodušuje provádění změn již evidovaných údajů v katastru a zefektivňuje řízení katastru.

Název resortu však není náhodný a prakticky znamená, že nejdříve geodézie změří pozemek na zemském povrchu, pak kartografie promítne pozemek do roviny mapy a tak vznikne parcela. Pak nastupuje katastr, který eviduje parcely a jiné nemovitosti a právní vztahy k nim. Proto katastr nelze odtrhnout od geodézie a kartografie. Právě geodézie a kartografie určují, jak bude vypadat, respektive jak kvalitní bude katastr. Katastr a hodnověrnost jeho grafických údajů vždy byla a bude hlavně věcí geodézie a kartografie.

Správně měřit je možné pouze se správným metrem, a tím jsou pro nás geodety geodetické základy. Etalon - jednotný "metr" novátorsky zavedli geodeti hned po vzniku ČSR v roce 1918 na základě technických možností tehdejší doby. Dnes, téměř 100 let později, jsou naše technické možnosti nesrovnatelně přesnější. Díky GPS víme, že tento "metr" je třeba opravit. Proto jsme v roce 2009 pozitivní přivítali legislativní změny úřadu k jeho nápravě. O to nepochopitelnější jsou pro nás předložené zákony, které znamenají návrat zpět. Ptáme se! Co se stalo? Komu překáží jednotný etalon, kompatibilní s civilizovanou Evropou? Z hlediska budoucnosti je nezbytné staré mapy nahradit novými nejen tím, že je přeneseme do počítače, ale i každodenním novým kvalitnějším měřením s novým jednotným "metrem" na celém území ... ... .... Toto je velká výzva pro společnost, stát a každého vlastníka nemovitosti, abychom těmto garantovali hodnověrnost údajů katastru pro další generace.

Trojice ... ... ... právních úprav se v technologických postupech vrací zpět a konzervuje postupy z roku 1918. Připravené změny přinášejí ústup z přesnosti a ustrnutí katastru na starých technických principech před 100 lety. V současnosti až 50 procent území ... ... ... využívá katastrální mapy, jejichž původ sahá před rok 1918, a které vykazují chyby až několik metrů. To přináší problémy s majetkoprávními vypořádáními při výstavbě dálnic, železnic, průmyslových parků, rozvoj vesnic, když výsledky geodetických prací pro katastr jsou kvůli nízké kvalitě pro ostatní geodetické aplikace využitelné jen s obtížemi. Geodézie a kartografie dnes slouží nejen katastru nemovitostí ale i stavebnictví, inženýrské geodézii a hlavně investiční výstavbě, a proto považujeme za samozřejmé, že navržené zákony vytvoří moderní legislativní a technický rámec, odpovídající přesností požadavkům aplikační praxe.

Zákon o geodézii a kartografii má jen 28 paragrafů, přesto je k nim evidovaných 392 připomínek, z toho 197 zásadních. Katastrální zákon má celkem 113 paragrafů. K nim mají odborníci 694 připomínek, z toho 306 zásadních. Tato katastrofální statistika dokumentuje, že jediný tvůrce těchto zákonů, ..., zcela ignoroval vnitroresortní odbornou diskusi s odborníky z praxe, nezbytnou při zásadních změnách, které svými důsledky zasáhnou širokou veřejnost. Důrazně žádáme stažení ... ... ... těchto zákonů, resp. jejich přepracování v duchu předložených připomínek, protože jinak ublíží nejen odborníkům, ale z dlouhodobého hlediska hlavně veřejnosti a vlastníkům nemovitostí.

Žádáme zahájit širokou odbornou diskusi, aby takové zásadní legislativní normy nepřipravovali jen úředníci, ale i odborníci z reálné praxe, reprezentovaní zástupci akademické obce, Komora geodetů a kartografů, ... ... ..., případně jiné organizace, kterých se uvedené zákony dotýkají. Nové legislativní úpravy mají sloužit veřejnosti a jejím potřebám. Jejich smyslem je vnést technickou, objektivní a měřitelnou pravdu, všude tam, kde je to možné a společensky prospěšné. ... ... ... je připraven aktivně se podílet na přípravě a připomínkování kvalitní evropské legislativy v této oblasti.


Zdroj: Tisková zpráva ... ... ...


Otázka pro vás:
Tato v dubnu 2014 vydaná tisková zpráva pochází od organizace z České republiky, Slovenské republiky nebo Konžské republiky? Odpověď naleznete až v červnovém čísle časopisu Zeměměřič. Tento text může být vlastně aktuální pro více států a více správ katastrů.
Pokud se vám příspěvek líbí, dejte mu svůj lajk na www.facebook.com/zememericPodívejte se na přehled, kterým časopis Zeměměřič dokladoval přesnost a aktuálnost katastrálních map.

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
poslední aktualizace: 22.04.2014
ID článku: 4464
další informace: www.facebook.com/zememeric


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Katastr nemovitostí
Přečtěte si Ze zahraničí
[Pošta]