[Home Page]

Atlas EROZE

Atlas EROZE je rozšířením programu Atlas DMT, které je určeno pro hodnocení erozní ohroženosti zemědělských pozemků. V souladu s metodikou je erozní ohroženost modelována Univerzální rovnicí ztráty půdy (USLE). Novinkou Atlas EROZE je plošné modelování, které zásadním způsobem rozšiřuje možnosti stávajícího profilového řešení. V rámci něho je topografický faktor (LS) počítán metodou hustot odtokových drah na trojúhelníkové síti (TIN), která umožňuje naplno využít potenciálu přesných podrobných výškopisných dat (např. DMR 5G).

Postup modelování a navrhování scénářů je velice přímočarý a umožňuje projektantům rychle připravit optimální řešení. V nejjednodušším případě uživatel vloží do výkresu digitální model terénu, zadá nebo importuje erozně uzavřené celky a s přednastavenými faktory USLE (R, K, C, P) může hned provést výpočet. Jeho výsledkem je mapa erozního smyvu a protokol s vypočtenými hodnotami. Program však poskytuje širokou škálu dalších nastavení. Lze zadávat nebo importovat polygony s hodnotami jednotlivých faktorů, např. K faktor je možné importovat přímo z vrstvy BPEJ dodávané VÚMOPem nebo hodnoty C faktoru volit podle scénáře osevního postupu. V grafickém prostředí je možné vkládat i speciální polygony modelující umístění technických protierozních opatření, zejména přerušení povrchového odtoku nebo vymezení oblasti bez eroze. Atlas EROZE rovněž dokáže předpovídat místa, která by měl projektant, v souladu s metodikou, vyjmout z hodnocení nebo na nich navrhnout speciální opatření. Jedná se zejména o místa koncentrovaného odtoku nebo akumulace půdy.

Software je určen nejen pro projektanty navrhující protierozní opatření. Atlas EROZE je efektivním nástrojem pro hodnocení stavu erozní ohroženosti, kontrolu navržených protierozních opatření pozemkovými úřady, při řešení sporů v souvislosti se škodami způsobenými erozí půdy apod. Využití najde i při mapování problematických lokalit pro implementaci GAEC nebo při tvorbě erozních map. Může být použit i při aktualizaci registru zemědělské půdy LPIS.

Nový modul Atlas EROZE je součástí Atlas DMT, verze 7, která se připravuje na počátek roku 2015. Nové rozšíření je vyvíjeno firmou Atlas, spol. s r.o., ve spolupráci s ČVUT v Praze a VÚMOP, v.v.i. Je výsledkem projektu TA ČR TA02020647, zaměřeného na vytvoření moderního software pro hodnocení erozního procesu a pro navrhování protierozních opatření.

Atlas, spol. s r.o.

vyvěšeno: 15.12.2014
ID článku: 4626


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server] Pozemkové úpravySoftware [Pošta]