[Home Page]

KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě

Společnost GEPRO představila na 20. ročníku Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS novinky roku 2014. Co nového přinášejí softwarové produkty KOKEŠ a PROLAND zaměřené na efektivní práci v oblasti geodézie, katastru nemovitostí a komplexních pozemkových úprav?

Systémy KOKEŠ a PROLAND reagují průběžně na aktuální změny v legislativě, které přinášejí zákony a prováděcí vyhlášky (Občanský zákoník, Katastrální zákon, Vyhláška o katastru nemovitostí, Vyhláška o postupu při provádění PÚ a další) a na změny související s novými verzemi výměnných formátů pozemkových úprav VFP 2.0 a katastru nemovitostí VFK 5.1. Ucelený balík novinek naleznou uživatelé v nové verzi s označením 12.

Co je nového v systému KOKEŠ?
Novinky systému KOKEŠ s modulem GEPLAN ocení uživatelé zejména při zpracování geometrických plánů (GP). Geometrické plány se již bez použití technologického zpracování vyhotovit nedají. K dispozici je nová technologie tvorby výkresu pro GP nazvaná GP14, která zajišťuje předepsaný černo-červený tisk a technologickou čistotu zpracování. Jedná se o ucelenou linku, která uživateli umožní jednoduše projít všemi úskalími, která jej mohou při zpracovávání GP potkat. Přepracované je automatické plnění tabulek modulu GEPLAN údaji z náčrtu ZPMZ, a to včetně volitelného kontrolního výpočtu výměr stávajících parcel a jejich porovnání s SPI KN. Modul nově podporuje přebírání čísel popisných a evidenčních z výkresu ZPMZ a vyplnění dat GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. Obsahuje řadu dalších funkcí, které zjednoduší práci při finalizaci výsledného elaborátu. Užitečné jsou také funkce pro převod čísel bodů z 12místného na 15místné a naopak. Úpravou prošel i algoritmus zpracování a ukládání kódu kvality k vypočteným bodům. V oblasti inženýrské geodézie umožňuje KOKEŠ zpracování výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby dálničního úseku podle předpisu B2 (Základní mapa dálnice) Ředitelství silnic a dálnic. Velmi žádanou novinkou je možnost převzetí úprav pracovního prostředí programu ze starší verze.

Co nového přináší PROLAND?
Nová verze systému PROLAND podporuje mimo jiné výběr oceňovací vyhlášky a práci s církevním majetkem. U staveb se rozlišuje, zda je daná stavba samostatnou nemovitou věcí nebo zda je součástí pozemku. Kromě podpory importu a exportu výměnného formátu VFP umožňuje také přímé načtení grafické části VFP. K novým funkcím patří dále Vlastnická mapa, která podle listu vlastnictví (LV) sloučí a vybarví stávající nebo navržené parcely a připraví legendu s číslem LV a seznamem vlastníků, nebo funkce Tvorba pracovního výkresu plánu společných zařízení (PSZ), která z mapy dílů vytvoří část pracovního výkresu PSZ. Velká pozornost je věnována kontrolám popisných a grafických dat pozemkové úpravy. Kontroly mohou fungovat samostatně nebo mohou být spuštěny v rámci importu VFP, tedy při přebírání dat dané etapy úprav na pobočce Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Při kontrole na pobočce SPÚ vzniká chybový protokol se seznamem chyb v předaných datech a také předávací protokol s celkovým výsledkem kontroly. Systém PROLAND mají k dispozici pracovníci všech poboček SPÚ a kromě kontrol VFP jej využívají především k práci s daty katastru nemovitostí, aktualizacím bonitních dílů při rebonitaci nebo pro přípravu zadávací dokumentace pozemkové úpravy.

Společné novinky
K novinkám obsaženým v obou produktech se řadí například aktualizace knihoven pro čtení formátů DGN a DWG, zjednodušení práce s legendami, se snímky z mapy a šrafování ploch. Počínaje verzí 12 se moduly pro import a export SHP stávají standardní součástí produktů. Export SHP nově umožňuje hromadné naplnění převodních tabulek atributy z dat obsažených ve výkresech. Rovněž moduly OSA a KLOTOIDY sloužící k projektování a realizaci liniových staveb se stávají integrálními částmi obou produktů.

Ihned k dispozici
Kontinuální vývoj umožňuje poskytovat uživatelům pravidelné aktualizace. Aktuální verze jsou vždy k dispozici ke stažení na adrese http://stahuj.gepro.cz.

Michal Votoček, GEPRO, s.r.o.

vyvěšeno: 10.12.2014
ID článku: 4627
další informace: stahuj.gepro.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server]
Geodézie
Pozemkové úpravy Software
[Pošta]